Pozvánka

 

V Praze dne 24. září  2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  18. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   1. října  2008

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 10.9.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace k aktualizaci Strategického plánu hl.m. Prahy – přizváni zástupci z ÚRM - Ing. Jiří Mejstřík, vedoucí oddělení odboru strategické koncepce  a Ing. Jakub Pechlát

4)    Informace k Dluhové službě hl. města Prahy  se stavem k září 2008–  přizvána Ing. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP

5)    Zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za 1. pololetí 2008

6)    Informace z majetkové komise ze dne  8.9.2008

7)    Různé

 

 

 

   

 

       

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP  ze dne 10.9.08

2)    K bodu 3)

Aktualizace strategického plánu HMP – vzhledem k objemu materiálu uvádíme 2 webové adresy, na kterých je dokument, vč. dalších záležitostí uveden

http://www.urm.cz/cs/strategicky_plan_aktualizace

http://magistrat.praha-mesto.cz/Uzemni-planovani-a-rozvoj/Rozvojove-projekty/Strategicky-plan/area9932

Výtah z textu Strategického plánu HMP – písemně

Aktualizace strategického plánu – písemně a CD

Aktualizace Strategického plánu HMP-prezentace – písemně

3)    Dluhová služba hl. města Prahy se stavem k září 2008

4)    Zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za 1. pololetí 2008

5)    Zápis z majetkové komise ze dne 8.9.08