Pozvánka

 

V Praze dne 24. září  2008

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  19. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   5. listopadu   2008

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 1.10.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace ke stavu projednávání rozpočtu r. 2009  k 14.10.2008

4)    Informace k řešení nájemních vztahů mezi hl. městem Prahou a spol. Incheba, s. r.o.

5)    Informace z majetkové komise ze dne  20.10.2008

6)    Různé

 

 

 

   

 

   

 

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP  ze dne 1.10.08

2)    K bodu 3) – stav rozpočtu r. 2009

3)    K bodu 4) – Incheba - Usnesení RHMP č. 1483 ze dne 21.10.08

4)    Program a zápis z MK ze dne 20.10.08