Pozvánka

 

V Praze dne 2. 9. 2009

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  26. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat

 

ve středu  dne   9. září   2009

 

  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro, č. dv. 135 od 15,00 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 17.6.2009

2)    Volba ověřovatele

3)   Program realizace strategické koncepce hl.m. Prahy – 2009-2015 (Ing. Jiří Mejstřík –

    Odbor strategické koncepce, Útvar rozvoje hl.m. Prahy)

4)   Pravidla pro správu pohledávek hl.m. Prahy vůči třetím osobám (Ing. Jarmila 

    Melkesová - ředitelka odboru účetnictví HMP)

5)   Různé

 

 

 

 

 

 

Mgr. Karel Klíma, v.r.

předseda Výboru hospodářské

politiky ZHMP

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

- zápis z VHP ze dne 17.6.2009  

- zápis z majetkové komise z  22.6.2009

-  program realizace strategické koncepce

-  pravidla pro správu pohledávek