Pozvánka

 

V Praze dne  1. srpna 2007

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

 

svolávám  7. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat  dne    5. září   2007  -  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro od 15,00 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů

3)    Informace o stavu pohledávek hl.m. Prahy k 31.12.2006 předložená RHMP dne 5.6.2007 (a její aktualizace k 30.6.2007)  – přizváni zástupci odboru UCT a DPC MHMT

4)    Informace z majetkové komise

5)    Různé

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Přílohy:

1)    Zápis z jednání VHP č. 6/2007 ze dne 6.6.2007

2)    Zápis č. 5 z jednání Majetkové komise RHMP ze dne 25.6.2007

3)    Zápis č. 4 z jednání Majetkové komise RHMP ze dne 4.6.2007

4)    Čtvrtletní zpráva o portfoliu hl. města Prahy za 1. čtvrtletí 2007

5)    Interpelace ze ZHMP dne 31.5.2007  - aktualizace finančních úspor, výnosů a

    nákladů v souvislosti s relokací budov MHMP

6) Tisk 3980 – Informace o stavu pohledávek HMP projednávaná v RHMP dne 5.6.07