V Praze dne  20. září 2007

 

Vážená paní, vážený pane,

 

svolávám  8. zasedání  Výboru  hospodářské  politiky ZHMP,  které  se  bude  konat  dne    3. října   2007  -  Malý salónek, MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1, 1. patro od 15,00 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů

3)    Informace o stavu pohledávek hl.m. Prahy k 31.12.2006 předložená RHMP dne 5.6.2007 (a její aktualizace k 30.6.2007)  – přizváni zástupci odboru UCT a DPC MHMT

4)    Informace z majetkové komise

5)    Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.1.-31.8.07

6)    Různé

 

 

 

 

 

 

Přílohy:

K bodu 1)

-    Zápis z jednání VHP č. 6/2007 ze dne 6.6.2007  - předán 2.8.07

-    Zápis z jednání VHP č. 7/2007 ze dne 5.9.2007viz příloha

K bodu 3)

-    Tisk 3980 – Informace o stavu pohledávek HMP projednávaná v RHMP dne 5.6.07  -

    předána 2.8.07

-    UCT -  Informace o stavu pohledávek - Porovnání stavu pohledávek k 30.6.2007 + komentář předána 3.9.2007

-    DPC - stav pohledávek za rozpočtovými příjmy k 30.6.2007  - daňové nedoplatky +komentář - předáno 3.9.2007

K bodu 4)

-    Zápis č. 6 z jednání Majetkové komise RHMP z 10.9.07 – bude zaslán dodatečně

-    Zápis č. 5 z jednání Majetkové komise RHMP ze dne 25.6.2007 – předán 2.8.07

-    Zápis č. 4 z jednání Majetkové komise RHMP ze dne 4.6.2007 - předán 2.8.07

K bodu 5)

Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.1.-31.8.07 – viz příloha

K bodu 6)

-    Čtvrtletní zpráva o portfoliu hl. města Prahy za 1. čtvrtletí 2007  - předána 2.8.07

-    Interpelace ze ZHMP dne 31.5.2007  - aktualizace finančních úspor, výnosů a

-    nákladů v souvislosti s relokací budov MHMP – předána 2.8.07