Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluven: Bc. Klega

 

Jednání zahájil předseda Výboru Mgr. Karel Klíma.

 

1) Úvod

-    Předseda Výboru  úvodem jednání představil jednotlivé členy   Výboru

-    Výbor zvolil ověřovatele zápisu Mgr. Jana Choděru a Ing. Filipa Dvořáka

-    Členové výboru upravili své kontaktní adresy a spojení – opravený seznam příloha č. 2 zápisu

-    Členové výboru byli upozorněni na změnu místa konání výboru v měsíci květnu a červnu – změna z důvodu  plánované rekonstrukce 1. patra  - změna předána písemně

-    Členové výboru odsouhlasili navržené termíny jednání pro r. 2007  s tím, že budou předloženy a projednány s OVO – příloha č. 3

 

2)    Výbor schválil návrh programu jednání

 

3)    Zápisy z jednání výboru č. 5 a 6 z roku 2005 byly předloženy pouze jako orientační  seznámení s činností výboru v minulém období – bez komentáře

 

4)    Náměty a připomínky členů  Výboru k plánu práce HV

 

-    do diskuse se zapojili všichni členové výboru (Ing. Dvořák – daňové výnosy a příjmy HMP  – rozbor, strategický plán , Ing. Witzany  - hospodaření HMP a další strategie, Šlosár – inventarizace majetku, Ing. Pázler – koordinace   s ostatními výbory ZHMP, Ing. Kužel – informace z fin. výboru  ZHMP, hospodaření s majetkem HMP,   MUDr. Bartáková,  Mgr. Kotvová,  Zoufalík – inventarizace majetku)

 

a)    práce výboru by měla navazovat na práci  ostatních komisí RHMP a výbory ZHMP -  ne jejich práci dublovat, neřešit co bylo, ale co bude v nastávajícím čtyřletém období, a to především s výbory ZHMP - infrastruktury, kontrolním, finančním a s majetkovou komisí  RHMP

b)    Plán činnosti by měl vycházet především z informatiky odborů HMP, organizací, správců a nájemců  hl.m. Prahy,  které spravují majetek hl. města, využívají jej  či s ním nakládají, např.

-    Letňany,  FNB , Sportovní hala, Eltodo, KCP

-    PVS, PVK investice do rekonstrukce odpadních vod

-    Zbraslav - Lahovičky -  stav využití majetku města  po vykoupení objektů v záplavové oblasti

-    využití uvolněných objektů HMP po přestěhování do Škodova paláce

 

Dále by se měl zaměřit na větší celky jako např.

-    oprava Čechova mostu,

-    Dopravní podnik – nákup investičních celků,

-    Olympijské hry – dopady rozhodnutí,

-    podpora podnikatelského sektoru,

-    spolupráce města  s VŠ

 

c)    Výbor  požádá  prostřednictvím OSM o celkovou databázi majetku hl. m. Prahy    s výsledky hospodaření s dopadem  dovnitř města  a dopady činností jednotlivých subjektů

-    daňové přínosy výnosy – viz bod b)

-    strategický plán a daňové  výnosy  (např. turistický průmysl).

d)    Předseda výboru požádá p. náměstka Klegu o širší výklad  – co město očekává v budoucím období a požádá  ho  o možnost předávání podkladů, které budou řešeny v majetkové komisi a budou mít návaznost na výbor hospodářské politiky.

e)    předseda výboru  pozve na 2. jednání výboru  zástupce KCP, aby seznámil členy VHP   se záměry dalšího vývoje KCP, a to v návaznosti na článek Těžká matematika – Kongresové centrum Praha, uveřejněný v časopise Euro 15.1.2007, který byl  předán jednotlivým členům  na 1. zasedání VHP.

f)    Bylo dohodnuto, že všechny materiály projednávané na VHP budou překládány v písemné podobě a  jednotlivým členům VHP předávány v předstihu .

5)    Návrh programu 2. zasedání Výboru hospodářské politiky

-    Kontrola zápisu

-    Volba ověřovatelů zápisu

-    Přehled výnosů z komerčně využívaného majetku HMP zajišťovaného OOA MHMP za období 2002 – 2006 (pozemky, nebytové prostory – pronájmy a prodeje) – Ing. Mráčková, vedoucí ekonomického oddělení OOA  MHMP

-    Projednání problematiky KCP – přizván generální ředitel  Ing. Michal Kárník

-    informace o zajištění realizace a námětů členů výboru

-    Informace z jednání majetkové komise  konané dne 31.1.2007

-    Informace k investičnímu plánu Incheby Praha na Výstavišti Praha – Holešovice v letech 2007 – 2010

-    Návrh programu březnového zasedání výboru hospodářské politiky

 

 

 

 

2. zasedání výboru hospodářské politiky se bude konat 7. února 2007 v 15,00 hodin  MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Malý salónek – 1. patro, č. dv. 135.

 

 

 

 

V Praze dne 25.1.2007

 

Schválil:

 

 

Mgr. Jan Choděra              

 

Ing. Filip Dvořák       

 

Mgr. Karel Klíma