Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p.  Jiří Janeček, Štěpán Šlosár, Bohumil Zoufalík

Jednání  bylo zahájeno v 15,10 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 9.9.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace z  majetkové komise  ze dne  21.9.2009

4)    Příprava rozpočtu hl.m.Prahy pro rok 2010 – přizvána Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele - oblast finanční a pověřena řízením odboru rozpočtu MHMP

5)    Různé

 

       

Ad 1)

Předseda VHP  Karel Klíma přivítal všechny přítomné, konstatoval, že jsme v 15,10 hodin usnášeníschopni a zahájil jednání.

Byla provedena kontrola zápisu z 26. zasedání Výboru hospodářské politiky ZHMP  ze dne 9.9.2009 ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  a navržen program dnešního jednání.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 27. jednání byl jednomyslně  zvolen  Ing. Pavel Klega.

 

Ad 3)

Z majetkové komise, která se konala dne  21.9.2009 byl členům VHP předán  zápis.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

 

Ad 4)

Předseda VHP Karel Klíma  uvítal ing. Zdenu Javornickou, která přednesla zprávu o připravovaném rozpočtu na rok 2010. Tento rozpočet by měl být schválen na listopadovém zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy. Všichni přítomní dostali zpracované materiály v tištěné podobě. Členové VHP žádají paní ředitelku Javornickou o doložení neseškrtaných požadavků jednotlivých rezortů v rozpočtu. Dále je zájem o podání informace o stavu využití budov, které město uvolnilo přesunem pracovišť do MHMP. Předseda VHP přislíbil projednat s Ing. Martinem Trnkou, ředitelem Magistrátu, účast na některém z dalších zasedání VHP , kde by  podal podrobnější informace. Další otázka byla na rozpočet Dopravního podniku, členové dále žádají bližší informaci o stavu financování silničního okruhu Ruzyně, Suchdol, Březiněves. Další téma, ke kterému by členové VHP chtěli dostat bližší informaci je projekt Praha čistá, Praha zelená. Předseda VHP přislíbil, že se v některém z dalších zasedání VHP k těmto tématům vrátíme.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 5)

Členové HVP obdrželi k seznámení pololetní Zprávu o portfoliu hl.m. Prahy ze I. Pololetí 2009.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,55 hodin.

 

28. zasedání Výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  4. listopadu  2009 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 14.10.2009

 

Schválil:

 

Ing. Pavel Klega....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................