Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p. Zoufalík, Šlosár, Dvořák

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 7.10.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace z  majetkové komise ze dne  25.11.2009

4)    Stav přípravy rozpočtu hl.m.Prahy pro rok 2010 – přizvána Ing. Jarmila Javornická, zástupkyně ředitele - oblast finanční a pověřena řízením odboru rozpočtu MHMP

5)    Záměr na založení Regionální a rozvojové agentury hl.m.Prahy  -  Ing. Pavel Klega, náměstek primátora pro oblast správy městského majetku, hospodářské politiky a infrastruktury města a Petr Holík, generální ředitel TCP, a.s.

6)    Různé

 

   

Ad 1)

Předseda VHP  Karel Klíma přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je  usnášeníschopno a zahájil jednání.

Byla provedena kontrola zápisu z  27. zasedání Výboru hospodářské politiky ZHMP  ze dne 7.10.2009 ověřeného zvoleným ověřovatelem Ing. Pavlem Klegou a navržen program  jednání.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 28. jednání byl jednomyslně  zvolen  Ing. Pavel Klega.

 

 

Ad 3)

Předseda VHP Karel Klíma  se omluvil členům VHP, že neobdrželi zápis z majetkové komise, který byl na programu. Zápis v době jednání VHP nebyl k dispozici.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

 

Ad 4)

Předseda VHP  požádal paní  Ing. Jarmilu Javornickou, aby uvedla  rozpočet  hl. m. Prahy na rok 2010. Členové obdrželi v tištěné podobě zpracované podkladové materiály. Ing. Javornická   konstatovala, že rozpočet je připravený  k jednání na ZHMP dne 17.12.2009 a je k dispozici na  intranetu. K předloženým podkladům proběhla diskuze členů Výboru, byly zodpovězeny vznesené dotazy.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí.

 

 

 

Ad 5

Předseda VHP přivítal generálního ředitele TCP, a.s. pana Petra Holíka a požádal náměstka primátora Ing. Pavla Klegu o úvodní slovo k záměru na založení Regionální a rozvojové agentury hl.m. Prahy, jako příspěvkové organizace.  TCP předložilo do jednání podkladový materiál Rozbor ekonomických parametrů při založení Regionální rozvojové agentury Praha jako příspěvkové organizace hl.m. Prahy. V diskuzi byly zodpovězeny dotazy a připomínky členů VHP přítomnými předkladateli.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,45 hodin.

 

29.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  20.1.2010 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne …………………….

 

Schválil:

 

Ing. Pavel Klega....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................