Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  pp. Janeček a Šlosár

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin. Hostem jednání k bodu 1) byli Ing. Bürgermeister, poslanec  a Ing. Sklenář, zástupce ředitele MHMP.

 

 

Program jednání:

1)    Stav projektu  pořádání Letních olympijských her v Praze

2)    Kontrola zápisu

3)    Volba ověřovatelů zápisu

4)    Zpráva o stavu bytového fondu hl.m. Prahy v návaznosti na deregulaci výše nájemného

5)    Průběžná zpráva o stavu pohledávek za HMP a jejich vymáhání

6)    Informace z majetkové komise RHMP

7)    Návrh dubnového zasedání Výboru HP

8)    Různé

 

 

Ad 1)

Členové výboru obdrželi CD, které shrnuje všechny dosud zhotovené analýzy k možnosti konání olympijských her v Praze a CD s návrhem některých konkrétních sportovišť. Tento bod byl zařazen do jednání VHP na základě nabídky Ing. Kubíkové před předkladem návrhu na možnou účast Prahy ve výběru měst, která se ucházejí o konání olympijských her. V průvodním slově Ing. Bürgermeister představil projekt a shrnul dosavadní výsledky analýz, které nechala Praha zpracovat jako podklad pro případně možnou kandidaturu města o konání olympijských her. V diskusi s doplňujícím dotazy vystoupili členové výboru  RNDr. Witzany - výše investic a jejich reálnost, situace kolem území v Letňanech,  Ing. Pázler - problematika území v Bubnech,  termín k podání přihlášky, pí Kotvová – otázka využití objektů po jejich skončení. Závěrem předseda VHP navrhl vzít podanou informaci na vědomí s tím, že k předkladu  materiálu proběhnou jistě diskuse v politických klubech před samotným jednáním ZHMP dne 22.3. tr.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 2)

Provedena kontrola zápisu ověřeného zvolenými ověřovateli Ing. Dvořákem a Ing. Pázlerem – bez připomínek. Problematika Výstaviště Praha odložena na dubnové jednání VHP. Zápis byl schválen.

 

Ad 3)

Ověřovateli zápisu z 3. jednání byli  jednomyslně schváleni  pp. Ing. Klega a Mgr. Choděra.

 

Ad 4)

Úvodem ke Zprávě předseda VHP připomenul, že předložený dokument byl zpracován na základě žádosti operativní porady Rady HMP a ve své podstatě shrnuje základní informatiku o stavu bytového fondu ve Zprávě HMP před uplatněním jednostranného navýšení nájemného v těchto bytech. Upozornil, že jde o dokument informativní. Po jeho prostudování je možné do jednání výboru přizvat ředitele bytového odboru Mgr. Dykasta k dalšímu doplnění. Tento návrh podpořil RNDr. Witzany. Členové VHP souhlasili s tím, že si tuto zprávu prostudují a k dalšímu jednání bude přizván  Mgr. Dykast, ředitel bytového odboru MHMP, který zodpoví otázky zejména dalšího nárůstu deregulace nájemného bytů v majetku hl.m.Prahy a další dotazy vyplývající z předloženého materiálu.

Přítomní vzali zprávu jednomyslně na vědomí.

 

Ad 5)

Předseda VHP uvedl předklad dokumentu Stav pohledávek ke konci roku 2005 a k 30.6.2006 s tím, že radní pro oblast finanční Ing.  Kousalíková opakovaně uvádí, že v současné době jsou pohledávky trvale snižovány a jejich objem je kolem 1 tisíce. Tuto skutečnost předložené materiály nepotvrzují a protože pohledávky jsou významnou složkou hospodaření města  - mají v nich zveřejněná data informovat členy VHP o jejich stavu. K hlubšímu poznání této problematiky bude třeba vyčkat zpracování hospodaření hl. m. Prahy za rok 2006 a dál se problematikou zabývat s přihlédnutím k zveřejněnému výsledku.  V diskusi vystoupil p. Zoufalík - centrální evidence pohledávek, odpisy pohledávek, RNDr. Witzany – způsob vymáhání pohledávek a  jeho efektivita, vznik pohledávek, Mgr. Choděra – rozčlenění pohledávek podle druhů  - nájemné, prodeje, penále, smluvní sankce.

Ing. Klega – pohledávky nevznikají z prodejů majetku (návaznost na zápisy v katastru), pohledávky  převážně z doby před r. 2001-2002 – ve smlouvách byly stanoveny vysoké smluvní sankce z prodlení –  vysoký nárůst, pohledávky nelze prominout  dokud soud nerozhodne o dalším postupu. Většinu námětů komentoval Ing. Klega, který závěrem doporučil účast zodpovědného pracovníka z příslušného odboru k zodpovězení dotazů.

VHP vzal předložené dokumenty na vědomí a uložil předsedovi  opětovně se k problematice vrátit po uzavření hospodářského výsledku r. 2006 za přítomnosti pracovníků OOA a OSM

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 6)

Majetková komise se v únoru nekonala. Po jejím svolání bude dán k dispozici členům VHP program jednání a následně zápis z jednání.

 

Ad 7)

Návrh programu dubnového zasedání:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů

3)    Stav rozvoje Výstaviště Praha

- přizvat ředitele Incheby Praha a p. radního Richtra

4)    Stav využití uvolněných objektů hl.m. Prahy

- přizvat p. ředitele Ing. Trnku

5)    Stav využití nebytových prostor hl.m. Prahy

-  přizvat ředitele OSM Ing. Svobodu a vedoucího oddělení OOA

6)    Informace z majetkové komise

Program byl jednomyslně schválen

 

 

Ad 8)

Bez diskuse

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,15 hodin.

 

4. zasedání výboru hospodářské politiky se bude konat 4. dubna 2007 v 15,00 hodin  -  Malý salonek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 8.3.2007

 

Schválil:

 

……………………………………….

Ing. Pavel Klega              

 

………………………………………

Mgr. Jan Choděra       

 

………………………………………

Mgr. Karel Klíma