Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p. Kužel, p. Hodek

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin. Hostem jednání byl k bodu 3) přizván  generální ředitel KCP – Ing. Michal Kárník.

 

Program jednání:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů zápisu

3)    Projednání problematiky KCP – přizván generální ředitel  Ing. Michal Kárník

4)    Přehled výnosů z komerčně využívaného majetku HMP

5)    Informace o zajištění realizace a námětů členů výboru

6)    Informace z jednání majetkové komise  konané dne 31.1.2007

7)    Informace k investičnímu plánu Incheby Praha na Výstavišti Praha – Holešovice v letech 2007 – 2010

8)    Návrh programu březnového zasedání

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu ověřeného zvolenými ověřovateli Ing. Dvořákem a Mgr. Choděrou – bez připomínek. Zápis byl schválen.

 

Ad 2)

Ověřovateli zápisu z 2. jednání byli  jednomyslně schváleni  pp. Bc. Klega a Ing. Pázler.

 

Ad 3)

Problematika KCP byla uvedena počítačovou prezentací současného KCP a byla doplněna na místě rozdaným písemným informativním materiálem.

V diskusi, která následovala, bylo připomenuto, že tento bod byl zařazen na základě článku Těžká matematika zveřejněném v Euro dne 15.1.2007.

Mezi nejzávažnější informace  bylo sdělení generálního  ředitele KCP, které stvrdilo provádění 2 auditů hospodaření dle norem ČR a auditu dle norem EU, které mimo jiné ukládají subjektu snížení kmenového jmění, které bude projednáno na nejbližším zasedání Valné hromady (RHMP) KCP. Uvažováno o výši 1,3 až 1,6 miliardy Kč. Diskusi shrnul  náměstek primátora  a místopředseda VHP Bc. Klega, který přítomné ubezpečil, že všechna další rozhodnutí o vývoji KCP budou předložena do jednání VHP.

Přítomní vzali zprávu jednomyslně na vědomí.

 

Ad 4)

Členům VHP byly elektronicky předány a dále pak na zasedání písemné dokumenty:

a)    výsledky hospodářské činnosti vlastního hospodaření HMP a návrh na finanční vypořádání – kap. 5.4 z rozboru hospodářské činnosti HMP za r. 2005 – str. 311 – 317  (ze Zprávy o plnění rozpočtu HMP za r. 2005),

b)    výsledky hospodářské činnosti vlastního hospodaření HMP a návrh na finanční vypořádání – kap. 5.1 z rozboru hospodářské činnosti HMP za  1. – 3. čtvrtletí 2006 – str. 111 – 115 (ze Zprávy o plnění rozpočtu HMP  za 1.-3.čtvrtletí 2006),

c)    Souhrnná tabulka číselných údajů jako shrnutí obou dokumentů.

 

Úvodem předseda VHP informoval přítomné, že původně požádal o účast vedoucí ekonomického oddělení OOA Ing. Mráčkovou, která se z jednání omluvila s tím, že její účast je nutné projednat s ředitelem OOA a doporučila, aby materiál byl do Výboru předložen po zpracování rozboru hospodaření HMP za r. 2006, aby bylo možné srovnat vývoj v letech 2005 a 2006.

Členové VHP souhlasili s tím, že si tyto dokumenty prostudují před jejich dalším projednáváním, tj.  po uzavření hospodaření HMP v r. 2006.

Přítomní vzali zprávu jednomyslně na vědomí.

 

V průběhu diskuse k dalším bodům jednání se diskutující několikrát k předloženým dokumentům vraceli.

 

Ad 5)

Předseda VHP sdělil, že většina námětů z diskuse na 1. zasedání VHP, tj. jaká problematika by měla být do programu zařazována – má úzkou návaznost na předložení  Zprávy o plnění rozpočtu HMP za rok 2006 a bude třeba vyčkat na jeho předložení (např. problematika daňové politiky navrhovaná Ing. Dvořákem). Všechny připomínky členů VHP k náplni jednání Výboru budou trvale zohledňovány a předkládány do jednání výboru.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 6)

Předseda VHP informoval o zasedání majetkové komise RHMP z 31.1.2007 s tím, že členům výboru byl písemně předložen program jednání komise a požádal předsedu majetkové komise náměstka primátora Bc. Klegu o shrnutí závěrů ze  zasedání této komise. Bc. Klega předal předsedovi VHP zápis z jednání, který je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Na příštím zasedání je možné se k zápisu vrátit a požádat dodatečně o informace.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 7)

Předseda VHP informoval o schůzce s ředitelem Incheby Praha s.r.o. Ing. Čepkem. Na této schůzce bylo sděleno, že provozovatel Výstaviště Praha má všechna potřebná povolení k zahájení výstavby areálu. Členům výboru byly písemně předloženy dokumenty:

a)    přehled o studii a projektové dokumentaci,

b)    časový harmonogram k výstavbě areálu v letech 2007 – 2012.

 

Předseda VHP dále informoval, že dle smlouvy mezi HMP a Inchebou byl majetek odkoupený Inchebou v rámci konkursního řízení s úpadcem, tj. SVČSV zapsán na KÚ do listu vlastnictví HMP. Část tohoto majetku byla po jeho zničení při povodni v r. 2002 z majetku vyřazena a současná výstavba by neměla znamenat další rušení objektů, které byly převedeny na HMP.

Doporučil, aby vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci areálu byl na dubnové zasedání přizván ředitel Incheby k poskytnutí informací a výkladu o rozvoji areálu, ke kterému se subjekt ve smlouvě s HMP zavázal v rozsahu cca 700 mil. Kč.

Vysvětleny by měly být zejména otázky :

-    dopravního režimu a nárůstu výstavní plochy

-    Dr. Witzany – kolik ročně město dává finančních prostředků do areálu  Inchebě (je uvedeno v materiálech uvedených v bodě 4)

-    do jaké míry je plněn harmonogram dle  nájemní smlouvy (bude zodpovězeno na dubnovém jednání

 

Na jednání doporučena účast radního pro oblast kultury, památkové péče a volného času  p. Ing. Richtera.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 8

Návrh programu březnového zasedání:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů zápisu

3)    Průběžná zpráva o stavu pohledávek za HMP předaných odboru účetnictví MHMP

4)    Přizvání zástupce Incheby Praha spol. s r.o. k budoucímu rozvoji areálu Výstaviště Praha

5)    Informace z majetkové komise RHMP

6)    Návrh dubnového zasedání Výboru HP

7)    Různé

 

-    z programu byl vyřazen bod 4) s přesunem na dubnové zasedání

-    k návrhu programu byla dále diskuse v bodě různé

Program byl jednomyslně schválen.

 

Ad 9)

V různém vystoupili

-    p. Šlosár – připomenul svůj námět pasportizace majetku HMP  s členěním na majetek ve správě správců, byty, nebytové prostory, pozemky, stav objektů – opraveno, neopraveno

-    p. radní Janeček – připravuje se pasportizace bytových objektů

-    p. nám. Klega – požádat bytový odbor, aby vznikl materiál k této problematice – prověřit, kritika zjištění nevyužití 21% nebytových prostorů HMP, o spolupráci požádat odbory  OSM, OOA a BYT

-    p. Šlosár – vytvořit systém pasportizace – postupně doplňovat

-    p. Witzany – požádal o informaci jaký je stav  uvolněných prostorů po přestěhování magistrátních odborů do Škodova paláce, zda se  hlásí nájemci, jak se dál bude pokračovat

-    p. Klega – v této záležitosti bude nutné požádat o informaci p. ředitele Ing.  Trnku – případně ho  přizvat na jednání

-     p. Choděra – pasport by neměl být v papírové podobě, ale v elektronickém zpracování

-    p.Zoufalík – co bude město dělat s dosud nevyužitými prostory – např. garáže

-    p. Klega požádal tajemníka výboru p. Tobrmana, aby  zajistil urychlené předložení  doplňujících údajů (volné objekty a garáže)  v OOA

-     

Předseda výboru navrhl, že se pokusí předložit na příští jednání návrh postupu řešení této problematiky.

 

Jednání bylo ukončeno v 16,55 hodin.

 

 

3. zasedání výboru hospodářské politiky se bude konat 7. března 2007 v 15,00 hodin  -  MHMP, Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Nová rada ,  1. patro.

 

 

 

V Praze dne 8.2.2007

 

Schválil:

 

Bc Pavel Klega              

 

Ing. Viktor Pázler       

 

Mgr. Karel Klíma