Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  pp. Kužel, Šlosár, Witzany a Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin. Hostem jednání k bodu 4) byli Ing. Trnka, ředitel MHMP a Mgr. Cejnar, vedoucí oddělení OOA MHMP.

 

Program jednání:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů zápisu

3)    Stav a rozvoj Výstaviště Praha (přizváni ředitel Incheby a p. radní Ing. Richter)

4)    Stav využití uvolněných objektů hl.m. Prahy

5)    Informace z majetkové komise RHMP

6)    Návrh dubnového zasedání Výboru HP

7)    Různé

8)    Návrh květnového zasedání Výboru HP

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu ověřeného zvolenými ověřovateli Ing. Klegou a Mgr. Choděrou. – bez připomínek. Informace o stavu bytového fondu, vč.deregulace nájemného bude projednána na květnovém nebo červnovém zasedání po projednání s Mgr. Dykastem, ředitelem bytového odboru MHMP.  Zápis byl schválen.

 

Ad 2)

Ověřovateli zápisu ze 4. jednání byli  jednomyslně schváleni  pp. Ing. Dvořák a Mgr. Choděra.

 

Ad  3)

Generální ředitel Ing. Rozin požádal písemně    o přesun projednání „Problematiky Výstaviště Praha„ na květnové zasedání. Předseda VHP předal písemný materiál, který obsahuje souhrn údajů o plnění smlouvy mezi Inchebou a MHMP současně s orientačním harmonogramem na rozvoj areálu v období 2008-2012 a přehledem investičních nákladů Incheby k lednu 2007.  Případné dotazy budou zodpovězeny při květnovém projednávání materiálu.

V této souvislosti upozornil na dnešní jednání na PVA  - Prezentace nového projektu PVA a LOH na pražské severní terase.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 4)

Úvodem předseda VHP zmínil, že ředitel Ing. Trnka se dostaví v průběhu jednání a informaci k problematice uvede Mgr. Cejnar, vedoucí oddělení OOA MHMP. Mgr. Cejnar upozornil, že stav využití objektů navazuje na schválené usnesení Rady HMP č. 1611, které bylo schváleno  14.11.2006.  Všechny uvolněné objekty budou  pronajímány, vyjma Letenské 8, kde bylo ukončeno výběrové řízení a je již složena jistina a do konce příštího týdne by měla být uhrazena plná výše – 95,770 tis. Kč. Další postup je uveden v příloze tohoto zápisu. V průběhu jednání se dostavil  Ing. Trnka, který zodpověděl další dotazy týkající se především klubu,  stravování zaměstnanců v návaznosti na zrušení  závodní jídelny. Dále informoval o noční kontrole, která byla provedena ve Škodově paláci, o změně v prostorách Rady a dalších pracovních prostor pro zastupitele.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 5)

Majetková komise se bude konat 11.4.2007. Členům VHP byl předán její program. Další otázky budou zodpovězeny na květnovém zasedání VHP.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 7)

Návrh programu květnového  zasedání:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů

3)    Stav rozvoje Výstaviště Praha

- přizvat ředitele Incheby  a p. radního Richtra

4)    Informace z majetkové komise ze dne 11.4.2007

5)    Stav využití vykoupených domů v Lahovicích

- přizvat ředitele OSM MHMP Ing. Svobodu

Program byl jednomyslně schválen

 

Ad 8)

Byla  odsouhlasena změna termínu květnového zasedání, a to z 2. května  2007 na 16. května 2007.

Materiál hospodaření HMP za  rok  2006 bude projednáván na červnovém ZHMP a bude hlavním bodem červnového zasedání VHP. K projednávání bude přizvána Ing. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP  a  radní  Ing. Kousalíková.

Informace  byla jednomyslně schválena.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,15 hodin.

 

5. zasedání výboru hospodářské politiky se bude konat  16. května 2007 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 5.4.2007

 

Schválil:

 

……………………………………….   

 Ing. Filip Dvořák            

 

 

……………………………………….

Mgr. Jan Choděra

 

 

………………………………………

Mgr. Karel Klíma