Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  Klega, Kužel, Dvořák, Janeček a  Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 7.5.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace o investičním záměru společnosti Pražské služby a.s. v letech 2008 – 2010 – přizván p. JUDr. Roman, generální ředitel

4)    Doplňující informace k projektu záměru zpoplatnění vjezdu do centra Prahy – přizván p. František Balogh, BSc., poradce ředitele odboru informatiky MHMP

5)    Informace k vývoji dluhové služby hl. m. Prahy

6)    Informace z majetkové komise ze dne 23.4.2008 a  2.6.2008

7)    Různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  15. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  – bez připomínek.  Zápis byl schválen.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 16. jednání byl jednomyslně schválen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Předseda VHP přivítal JUDr. Romana, generálního ředitele a další zástupce společnosti Pražské služby. Všichni členové výboru obdrželi v předstihu podklady k jednání – důvodovou zprávu k  tisku č. 6532 k návrhu „Memoranda o  projednání možnosti spolupráce“uzavřené mezhi HMP a společností CODAR Invest B .V, který byl projednán a odsouhlasen v Radě dne 27.5.08.  GŘ JUDr. Roman stručně uvedl, že HMP bylo informováno o záměru navýšení základního kapitálu společnosti PS z důvodů vysokých investic do  nových technologií  (de-doxinové technologie a kogenerační jednotky) a přednesl navrhované záměry PS, které by měly směřovat k zefektivňování činnosti a snižování nákladů, zvyšování ziskovosti společnosti. Navrhované Memorandum popisuje kroky směřující k akceptaci navrženého záměru a projednání možnosti spolupráce  předložené společností CODAR Invest B.V.  Rada uložila zpracování smlouvy mezi HMP a spol. CODAR za splnění podmínky, že HMP si ve společnosti PS za všech okolností udrží majoritní podíl ve výši nejméně 51% jak na základním kapitálu, tak na hlasovacích právech.

V diskusi  byly zodpovězeny dotazy: jak je to s odpisy a časový harmonogram, výroba tepla , bioreaktor – sběr bioodpadu, jaký je současný stav materiálu, vč. pravděpodobnosti uzavření jednání se společností CODAR, zda  nepřijde Praha o možnost samostatného rozhodování, jak je to s poměry zástupců, Praha se k ničemu nezavazuje, jaký to bude mít dopad  do jednání  a majetku HMP  - ekonomické hledisko, úvěry čerpání, jak stojí město o navýšení akcií, jaké změny z teplárny Mělník, vliv na ovzduší, není to malá investice, většinový podíl města, hledání nových cest, protesty Greenpeace, otázky bioplynu a dalšího řešení PS

Členové VHP vzali předložený materiál jednomyslně na vědomí s tím, že  VHP bude o dalším záměru společnosti PS průběžně informován.

 

Ad 4)

K uvedené problematice – Zpoplatnění vjezdu do centra  HMP byl přizván p. František Balogh, BSc., poradce ředitele odboru informatiky MHMP a zástupci společnosti Delloitte – p. Vodanský a Janoušek. Jedná se o  doplnění nových informací navazující na únorové jednání VHP, kde byly členové VHP  seznámeni s podrobnými  informacemi k projektu . Cílem nově předložené studie bylo definovat základní cíle, očekávané dopady a efekty,  typy zpoplatnění, vč. rozsahu, technologické aspekty a operační model zpoplatnění vjezdu, rámcový časový harmonogram a další kroky vedoucí k zahájení pilotního provozu PMS. Ekonomické zhodnocení nebylo cílem studie.

V rámci diskuse byly zodpovězeny dotazy – nákladnost jednotlivých typů zpoplatnění, příp. jejich odlišnost, co bude z magistrátními poplatky,  dopady na rezidenty – zvýhodnění či osvobození od poplatků,  jak budou řešeny další výjimky – handicapovaní občané apod., otázky týkající se  zapojení magistrály ,  účinek přesunu dopravy z nábřeží na magistrálu apod.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí a upozorňují,  že  chybí rámcový časový harmonogram, schválení ZHMP, finanční zajištění – provozní náklady, stanovisko Dopravní komise. Výbor dále doporučuje, aby s projektem byly seznámeny příslušné MČ, kterých se zpoplatnění vjezdu týká a doposud s nimi nebylo jednáno.

 

Ad 5)

Předseda VHP předložil členům výboru písemnou informaci týkající se dluhové služby hl. m. Prahy se stavem k 31.12.2007 a doporučuje na další jednání přizvat ředitelku odboru rozpočtu Ing. Javornickou.

Předložená informace byla vzata jednomyslně na vědomí.

 

Ad 7)

Zápis  z majetkové komise ze dne 23.4.2008  byl vzat na vědomí, vč. programu majetkové komise ze dne 2.6.2008.  Případné dotazy k červnovému zápisu z MK  budou zodpovězeny na dalším zasedání VHP.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 8) Diskuse

Předseda VHP navrhl, aby zářijové jednání výboru  bylo z důvodu letních dovolených  přesunuto z 3.9.08 na 10.9.2008.

Přítomní se změnou jednomyslně souhlasili.

 

Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin.

 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU

 

17. zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  10. září 2008 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne  23.6.2008

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra   ....................................

 

Mgr. Karel Klíma   ....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p. Klega – nastavený proces bude pokračovat, hledají se další cesty vedoucí k modernizaci (cca 10 let se o tom  hovoří),

p. Pázler –  jak je to s odpisy a časový harmonogram, výroba tepla , bioreaktor – sběr bioodpadu,

p. Hodek – jaký je současný stav materiálu, vč. pravděpodobnosti uzavření jednání se společností CODAR, nepřijde Praha o možnost samostatného rozhodování, jak je to s poměry zástupců, Praha se k ničemu nezavazuje,

Šlosár – žádá o komenář jaký to bude mít dopad  do jednání  a majetku HMP  - ekonomické hledisko, úvěry čerpání, jak stojí město o navýšení akcií, jaké změny z teplárny Mělník, vliv na ovzduší, jak naloží

Klíma – není to malá investice, většinový podíl města, hledání nových cest, protesty Greenpeace, otázky bioplynu a dalšího řešení PS