Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni: pp. Klega, Hodek, Janeček, Witzany a  Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 4.6.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace k usnesení RHMP č. 1200 ze dne 2.9.08 – návrh na úplatné nabytí nemovitostí v k.ú. Holešovice z vlastnictví Pražské teplárenské a.s. do vlastnictví hl.m. Prahy – přizván Ing. Svoboda, ředitel OSM MHMP

4)    Informace z majetkové komise ze dne  2.6.2008 a 25.8.2008

5)    Informace ke Zprávě o plnění rozpočtu hl.m. Prahy za 1. pololetí 2008 – přizvána Ing.  Javornická, zástupkyně ředitele MHMP

6)    Informace k návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2009 – uplatnění požadavků ke dni 1.9.2008 – přizvána Ing. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP

7)    Zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za 1. čtvrtletí 2008

8)    Různé

 

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  16. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  – bez připomínek.  Zápis byl schválen.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 17. jednání byl zvolen  Mgr. Choděra. VHP byl usnášení schopný až od bodu 5).

 

Ad 3)

Předseda VHP přivítal Ing. Svobodu, ředitele OSM MHMP, který doplnil  materiál projednávaný v RHMP  týkající se nabytí nemovitostí z vlastnictví PT a.s. do vlastnictví HMP.  Jednání v této věci probíhají již řadu let. Pro HMP je prioritou vyřešení majetkového převodu nemovitostí v k.ú. Holešovice z vlastnictví PT a.s. do vlastnictví HMP, protože na něm závisí další rozvoj této lokality. Předložená informace v Radě řeší -  úplatné nabytí pozemků o výměře cca 14 860 m2 v celkové výši 80 mil. Kč a dále nemovitosti a pozemky o výměře 35 875 m2 – přesná výměra bude stanovena  na základě schválení prodeje představenstvem PT a.s. V 2. fázi  bude zpracována studie řešící rozvoj lokality v k.ú. Holešovice z hlediska její využitelnosti a zejména dopravní obslužnosti – odhad cca 140 mil. Kč. Jedním z návrhů je řešení směnou pozemků s PT a.s.

V diskusi  bylo vysloveno, že lze jednat o směně mezi PT a HMP, záměr by měl být směrován zejména na posílení zklidnění dopravy, parkoviště u výstavního areálu, příchod od metra a dále ekologická studie – silně znečištěné prostory.

Členové VHP vzali předložený materiál  na vědomí s tím, že  VHP bude o dalším vývoji průběžně informován.

 

Ad 4)

Členové VHP v předstihu obdrželi zápisy z majetkové komise ze dne 2..6 08 a 25.8.08. Předseda VHP upozornil na jednání majetkové komise  dne 8.9.2008. Člen VHP p. Šlosár jako člen MK upozornil na vyhodnocení VŘ na pronájem občerstvení a veřejných WC v Královské oboře Stromovka – přihlášen pouze 1 nájemce, který bude vyzván k doplnění údajů (administrativní chyba) a bude přepočítána výměra předmětu nájmu a celková cena nájemného. K VŘ na pronájem bloku domů U Radnice a U Minuty – přišly pouze 2 nabídky – po jejich zhodnocení bylo doporučeno VŘ zrušit a vyhlásit nové VŘ. Ing. Dvořák upozornil, že VŘ je v rozporu s územním plánem HMP, který neumožňuje v těchto objektech byty, školy, hotely či jiné komerční využití.

Přítomní vzali informaci  na vědomí.

 V této souvislosti bylo navrženo, aby ředitel MHMP Ing. Trnka podal informaci, jak to vypadá s platební aktivitou z prodaných nebo pronajatých objektů uvolněných v rámci alokace pracovišť MHMP.

 

Ad 5)

Předseda VHP přivítal Ing. Javornickou, zástupkyni ředitele MHMP, která seznámila členy výboru s plněním rozpočtu HMP za 1. pololetí, a to v souladu s předloženými písemnými materiály, které byly členům výboru v předstihu předloženy.Hospodaření HMP skončilo k 30.6.08 s přebytkem cca 6 miliard Kč – nejsou čerpány alikvotní investice z důvodu, že investice se realizují převážně až v 2. pololetí 2008 a projeví se v dalším pololetí.

V diskusi byly zodpovězeny otázky – čerpání kapitálových výdajů v dalších čtvrtletích  se projeví v běžných kapitolách zejména v oblasti čerpání strategických investic později – doprava- okruh atd. Fin. prostředky na rok 2008 by stačily ve výši 4 miliard, neboť se řeší převody nevyčerpaných prostředků do r. 2009, část investičních prostředků se přesouvá na výstavbu metra, silničního okruhu a řešení tramvajové dopravy.

Předseda VHP navrhl, aby na další jednání byl přizván Ing. Toman, ředitel odboru městského investora HMP  k problematice nečerpání investic ve výstavbě silničního okruhu.

Předložená informace byla vzata jednomyslně na vědomí (VHP byl již od tohoto bodu usnášení schopný) .

 

Ad 6

K návrhu rozpočtu vlastního HMP na rok 2009  Ing. Javornická sdělila, že základní čísla budou známa až po výjezdním zasedání Rady HMP, které proběhne ve dnech 12. – 13.9.08. Rok 2009 bude zajímavý z pohledu dluhové služby města. – materiál k této problematice bude přílohou tohoto zápisu. Kapitálové požadavky přesahují¨možnosti, jednotlivé kapitoly jsou již schváleny a jsou posíleny z úspor.

V diskusi bylo opětovně sděleno, že základní čísla rozpočtu budou známa až po výjezdním zasedání a definitivní  rozpočet bude předložen  RHMP v říjnu.. Dluhová služba HMP bude řešena na příštím zasedání VHP.

 Předložená informace byla vzata jednomyslně na vědomí

 

Ad 7)

Předseda VHP předložil  „Zprávu o portfoliu HMP za 1. čtvrtletí 2008“ s tím, že byla doručena koncem června 2008. a upozornil, že  VHP se bude  této problematice věnovat po obdržení Zprávy za 1. pololetí 2008. Upozornil, že u společnosti KCP radní p. Richter nahradil p. Bürgermeistra ve funkci předsedy představenstva. 

Předložená zpráva byla vzata jednomyslně na vědomí.

 

Ad 8)

Předseda VHP navrhl program příštího zasedání:

-    Dluhová služba hl. města Prahy

-    Karta Open Card – kritické ohlasy

-    DP hl.m.Prahy – otevřený dopis – přizvat ředitele DP a ředitele odboru Městského investora HMP k otázce rozpočtu

-    PIS – představení nové ředitelky PIS  a jejích záměrů v oblasti cestovního ruchu a rozvoje společnosti

-    Ing. Trnka – finanční bilance z prodaných objektů uvolněných v rámci alokace pracovišť MHMP nebo případně z pronájmu těchto objektů

Členové VHP jednomyslně souhlasí s návrhy v  programu říjnového jednání.

 

Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin.

 

 

18. zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  1. října 2008 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 16.9.2008

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra   ....................................

 

Mgr. Karel Klíma   ....................................