Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni: pp. Kužel, Choděra, Pázler,  Witzany

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 1.10.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace ke stavu projednávání rozpočtu r. 2009  k 14.10.2008

4)    Informace k řešení nájemních vztahů mezi hl. městem Prahou a spol. Incheba, s. r.o.

5)    Informace z majetkové komise ze dne  20.10.2008

6)    Různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  18. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  – bez připomínek.  Zápis byl schválen s tím, že DP hl.m. Prahy, dislokace budov (Ing. Trnka) a problematika komunálního odpadu (Mgr. Štěpánek)  budou řešeny průběžně na dalších jednáních VHP.

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 19. jednání byl zvolen  p. Hodek.

 

Ad 3)

Předseda VHP předložil informaci o stavu projednávání rozpočtu HMP na rok 2009 se stavem  k 14.10.08, a to návrh rozpočtu běžných výdajů, kapitálových výdajů, vč. rekapitulace převodu nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2008 do roku 2009. K této informaci nebyl pozván nikdo z odboru ROZ MHMPs tím, že případné dotazy členů výboru budou zodpovězeny buď písemně nebo bude přizván zástupce ROZ k jejich zodpovězení.

V diskusi byly zodpovězeny otázky – kdy bude rozpočet k dispozici pro členy ZHMP,  zda dochází k porovnání s předešlými roky a další.

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí s tím, že souhrnný materiál k rozpočtu je k dispozici u předsedy VHP a lze si  jej na vyžádání zapůjčit. Předseda VHP prověří u Ing. Javornické, zda se aktuální rozpočet porovnává s rozpočty z předešlých let a o výsledku jednání bude  informovat členy výboru..

 

Ad 4)

Předseda VHP  podal informaci k usnesení RHMP č. 1483 ze dne 21.10.08, které řeší nájemní vztahy mezi  Inchebou Praha a hlavním městem Prahou. Upozornil, že v plnění smlouvy došlo k disharmonii mezi nájemcem a pronajímatelem, a to v plnění harmonogramu spojeným s vkladem investic do areálu ze strany nájemce. Dále podal podrobnější informaci týkající se pojištění areálu, a to ve 2 částech – do povodní r. 2002 a po povodních. Dodatek č. 9 řeší postup oprav levého křídla Průmyslového paláce po požáru dne 16. října 2008 tak, aby byla v maximální možné míře obnovena  i jeho původní podoba, a to nejpozději do 30.9.2010.  V případě, že nájemce nedokončí opravu  levého křídla, bude tato skutečnost považována za podstatné porušení nájemní smlouvy. Dodatek č. 9 řeší i věcné plnění rekonstrukce areálu s tím, že byl prodloužen termín plnění, a to do  konce roku 2012.  Předseda VHP sdělil, že neexistují plány Průmyslového paláce, ale rekonstrukci lze provést z dobových či současných snímků. Architekt Lukeš požaduje očištění PP od ostatních staveb vzniklých v socialistickém období.

V diskusi byly zodpovězeny otázky týkající se  finančních prostředků získaných z pojišťoven, vč. jejich využití (všechny by měly být použity na obnovu levého křídla PP), jak je  řešena dostavba multifunkční haly,  zda již je dodatek č. 9 podepsán, co Incheba již v areálu proinvestovala, jak je řešeno pojištění vystavovatelů a zda není ohrožena další výstavní činnost areálu. V současné době odešel pouze 1 vystavovatel, a to veletrh  Aquatherm, který se  bude konat v Letňanech. Dále zazněly otázky  - co udělá město, když Incheba dodatek nepodepíše a názory na výhodnost uzavřené smlouvy. Ing. Klega sdělil, že město trvá na opravě LK PP, město odsouhlasilo nový  harmonogram a v případě, že nájemce nesplní podmínky dané tímto dodatkem, bude město hledat cesty k vypovězení smlouvy. 

Předložená informace byla vzata jednomyslně na vědomí s tím, že VHP bude o dalším průběhu jednání mezi HMP a Inchebou informován.

 

Ad 5)

Zápis  z majetkové komise ze dne 20.10.2008  byl vzat na vědomí bez připomínek

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 6)

Členové výboru obdrželi termíny konání VHP na rok 2009.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin.

 

20.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  3. prosince 2008 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 18.11.2008

 

Schválil:

 

Daniel Hodek    ....................................         Mgr. Karel Klíma ..........................................