Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni: pp.  Klega, Kužel, Hodek, Janeček, Kotvová, Witzany a Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 5.11.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Současný stav a budoucí rozvoj Pražské informační služby  - přizvána Ing. Lucie Ramnebornová, ředitelka PIS

4)    Informace o změně smluvních vztahů mezi hl. městem Prahou spol. ELTODO, a.s. řešených Dodatkem č. 6 ke smlouvě o přenechání veřejného a slavnostního osvětlení veřejných a věžních hodin na území hl.m. Prahy

5)    Informace k organizaci a aktivitám hl. m. Prahy v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie

6)    Různé

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  19. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem p. Hodkem  a navržen program dnešního jednání.– bez připomínek.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 20. jednání byl zvolen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Předseda VHP uvítal PhDr. Jaroslavu Novákovou, odbornou náměstkyni PIS, která  zastoupila  ředitelku PIS z důvodu nemoci.Dr. Nováková  seznámila členy VHP se základní funkcí PIS, která vznikla 1.1.1957 jako příspěvková organizace a která je hlavním nástrojem města  především pro rozvoj  cestovního  ruchu, podpora kongresové turistiky  a informovanost pro Pražskou veřejnost ať již návštěvníky Prahy z ČR nebo zahraniční hosty. V obrazové  prezentaci seznámila členy VHP se statistikou návštěvnosti HMP, a to v porovnání let 2005 – 2008, podrobně  rozebrala odbory PIS se zaměřením jejich hlavní  činnosti – poskytování informací, tvorba informačních databází, call centrum, webové stránky , vydávání Newslettru – zpravodaj pro průvodce a  pro cestovní ruch.  Mezi základní služby PIS patří – průvodci, okružní jízdy a výlety, zajišťování vstupenek na kulturní akce, ubytování, překlady a tlumočení, vydávání informačních materiálů (Pražské památky, seznam ubytovacích služeb a další brožury s odbornou náplní činnosti PIS). Další činností PIS je správa památek – Bludiště, Petřínská rozhledna, Staroměstská a Malostranská mostecká věž, Prašná brána, Mikulášská věž, Staroměstská radnice a zámek Ctěnice. Současně  upozornila, že PIS se připravuje na transformaci, a to k 1.3.2009 s tím, že by měly být zachovány hlavní činnosti pro cestovní ruch v Praze a pro obyvatele Prahy, vč. nových aktivit – rozvoj CR a podpora kongresové turistiky, nástroj pro marketing CR v Praze a propagace Prahy. Měly by být splněny základní 3 body -efektivnost, hospodárnost a modernizace. Hlavní cíl transformace: ekonomická samostatnost – nelze zajistit na 100%.

V diskusi zaznělo, že není logické, že by nové aktivity přinesly vyšší efekty. Otázkou zůstává, proč transformovat podnik se ztrátovou finanční činností. V této souvislosti  zástupkyně PIS sdělila, že není v Evropě město, které by nemělo obdobnou organizaci s tím, že všechny tyto organizace mají daleko vyšší dotace ze strany města – cca až 50%, dále upřesnila činnost zámku Ctěnice  (ubytovací kapacita, konferenční sál, instalace výstavy, rozvoj parku atd.). Bližší záměr o využití zámku může upřesnit ekonomický náměstek PIS. Členové VHP  upozornili, že mají málo informací k projektu transformace

 

 

 

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí s tím, že   předseda VHP požádá o předložení a doplnění dalších informací  ke transformaci před projednáváním v orgánech HMP -  přínos pro město a záměr obsahu činnosti po transformaci.

 

 

Ad 4)

Předseda VHP  předložil  písemnou  informaci  o změně smluvních vztahů mezi hl. městem Prahou spol. ELTODO, a.s. řešených Dodatkem č. 6 ke smlouvě o přenechání veřejného a slavnostního osvětlení veřejných a věžních hodin na území hl.m. Prahy. Roční smlouva za provoz činností je zhruba ½ miliardy Kč a je uzavřena až do roku 2013.

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí.

 

 

Ad 5)

Předseda VHP předložil informaci  k organizaci a aktivitám hl. m. Prahy v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie. Předložený materiál   obsahuje přehled o  organizačních , politických a marketingových aktivitách  HMP a akcích pořádaných Pražským domem v Bruselu  v období českého předsednictví – leden – červen 2009.

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí.

 

 

Ad 6)

Předseda VHP předložil informaci pronájmu a prodeji budov v rámci alokace MHMP. Upozornil na ukončení VŘ na domy  U Radnice a U minuty, které byly pronajmuty společnosti Matragi centrum, s.r.o.

Předložena byla  Zprávu o portfoliu hl. města Prahy za 3. čtvrtletí 2008 – zpráva byla předložena v den konání výboru. Všem členům bude zaslána e-mailem.

Znovu byly členové VHP upozorněni na  termíny konání VHP na rok 2009.

Přítomní vzali předložené  informace jednomyslně na vědomí.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin.

 

21.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  7. ledna 2009 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 8.12.2008

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra   ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................