Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  Kužel, Bartáková,  Hodek, Janeček, Pázler, Witzany a Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 3.12.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace o hospodaření s penězi EU a k předkládání projektových  žádostí - přizvána Mgr. Patricia Tiso Ferulíková, ředitelka odboru fondů EU MHMP

4)    Návrh usnesení Rady HMP - č.tisku 8132 k návrhu na stanovení míry valorizace nájemného v nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor, budov a pozemků v působnosti OOA MHMP

5)    Návrh usnesení Rady HMP – č. tisku  8284  k návrhu na rozpočtové opatření kap. 09 – finanční vzdělávání zaměstnanců MHMP

6)    Interpelace – k průběhu rekonstrukce a financování Ústřední čistírny odpadních vod, vč. tisku do RHMP č. 8230

7)    Přehled dalšího využití budov v souvislosti s relokací pracovišť MHMP

8)    Informace z  majetkové komise  konané dne 2.2.2009

9)    Pozvánka na konferenci Projekty Public Private Partnership dne 11.2.09

10)  Různé

 

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  20. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  a navržen program dnešního jednání.– bez připomínek.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 21. jednání byl zvolen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Předseda VHP uvítal Mgr. Patricii Tiso Ferulíkovou, ředitelku odboru fondů EU MHMP, která  seznámila členy VHP  formou obrazové prezentace  s operačními programy JPD 2 ( investiční program –  uskutečněno 287 projektů)  a JPD 3 (neinvestiční program – uskutečněno 368 projektů)  v programovém období 2004 – 2006.  V programovém období 2007 – 2013 – v rámci tohoto programu HMP může čerpat pouze v rámci cíle 2 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – vlastní operační OPPA a OPPK, v rámci cíle 3 Evropská území spolupráce. Z cíle 1 Konvergence mohou čerpat pouze regiony.

Operační programy pro Prahu

 OPPA (adaptabilita) –neinvestiční program, řízen  MPSV a MŠMTV, celková alokace 127 mil EUR – z toho  HMP 7,5%, 1. výzva -  (září 2008) schváleno 166 projektů (840 mil. Kč) – rozvoj do lidských zdrojů, prof. vzdělávání, sociální integrace, zkvalitnění vzdělávání, 2. výzva  (duben 2009) plánováno 500 mil. Kč + 2 mld. Kč

OPPK (konkurenceschopnost) – investiční program v gesci krajů,, celková alokace 276,3 mil EUR, z toho HMP 7,5 %, proběhla 1. výzva a schváleno bylo 61 projektů (1,6 mld Kč), z toho 3 projekty již ukončeny (tramvajová trať Radlická, cyklostezky Malá Chuchle-Lahovice, revitalizace Džbánu, od 15.1.2009 vyhlášena 2. výzva

Fond soudržnosti – program na podporu chudších států- z tohoto fondu je spolufinancován Operační program Doprava a Operační program Životní prostředí- může čerpat i Praha

Operační program Životní prostředí, řízen MŽP ČR se zprostředkujícím subjektem SF ŽP ČR – zlepšování vodohospodářské struktury a  kvality ovzduší a snižování emisí, udržitelné  využívání zdrojů energie a nakládání s odpady -  zatím schváleno 54 projektů ve výši 1,6 mld. Kč (odbory HMP, MČ a přísp. organizace)

Operační program doprava – řízen  MD ČR- modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v HMP, schválena dotace ve výši 557 mil. Kč – realizace projektu bude probíhat do roku 2010, v současné době probíhají navazující projekty s plánovanou dotací 450 – 500 mil. Kč

Evropská územní spolupráce – spolupráce  partnerů minimálně ze 3 různých zemí - určeno pro HMP, MČ a přísp. organizace

Operační program Meziregionální spolupráce – gestorem MMR ČR  - spolupráce mezi veřejnými orgány a institucemi v oblastech inovací a znalostní ekonomiky a životního prostředí  - 2. výzva  pro předkládání  projektů končí 30.1.2009

Operační program Nadnárodní spolupráce – program zaměřený na výměnu a přenos zkušeností především v oblastech inovace, dopravní dostupnosti, životního prostředí a zvyšování atraktivity měst a regionů

Program  ESPON 2013 –program pokrývá všechny členské státy EU, vč. partnerských států, je zaměřen na výzkum v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje

V rámci diskuse byly zodpovězeny dotazy týkající se podávání projektů,  způsob žádostí MČ v návaznosti na informovanost a spolupráci s  HMP, čerpání peněz z EU, a to zejména Prahy, jaká je spoluúčast města

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí

 

Ad 4)

Předseda VHP  předložil k připomínkování  usnesení rady HMP – tisk č. 8132  k návrhu na stanovení míry valorizace nájemného v nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor, budov a pozemků v působnosti OOA MHMP  Tajemník komise podal k předloženému materiálu stručné zdůvodnění, proč  je navrhována nulová valorizace pro rok 2009.

Členové VHP vzali předložené usnesení na vědomí bez připomínek

 

Ad 5)

Předseda VHP  předložil k připomínkování  usnesení rady HMP  – tisk č. 8284  k návrhu na rozpočtové opatření kap. 09 – finanční vzdělávání zaměstnanců MHMP. Členové VHP chtěli znát celkové náklady na vzdělávání –  stanovisko zpracovatele –viz příloha zápisu.

Členové VHP vzali předložené usnesení na vědomí bez připomínek.

 

Ad 6)

Předseda VHP předložil interpelaci k průběhu rekonstrukce a financování Ústřední čistírny odpadních vod, která měla pouze informativní charakter.

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí

 

Ad 7)

Materiál  Přehled dalšího využití budov v souvislosti s relokací pracovišť MHMP je kompletní finální vyúčtování. Materiál je dostatečně vypovídající.  Pouze v části 1A chybí Pařížská ulice – objekt, ve kterém sídlil Útvar hl. architekta.

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí

 

Ad 8)

Program  majetkové komise ze dne 2.2.2009 byl vzat na vědomí bez připomínek. Zápis bude členům předán dodatečně.

Přítomní vzali informaci  na vědomí.

 

Ad 10)

Předseda VHP upozornil členy  výboru na  konání konference Projekty Public Private Partnership  a možnosti jejich financování z evropských fondů, která se uskuteční dne 11.2.09 a současně jim předal pozvánku.

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,20 hodin.

 

22.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  4. března 2009 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 12.2..2009

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra   ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................