Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  Kužel, Dvořák,  Hodek, Janeček, Šlosár, Witzany, Zoufalík a Tobrman

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 4.2.2008

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace hlavních zjištění Průzkumu podnikatelského prostředí hl.m. Prahy – přizváni Ing. Jan Přikryl, sociolog z agentury pro poradenství obcím PROODOS a   Ing. Jiří Mejstřík, vedoucí oddělení EAP ÚRP

4)    Statistika poruchovosti vodovodní sítě v roce 2008 a 2009

5)    Informace z  majetkové komise  ze dne  2.2.2009

6)    Informace z  konference Projekty Public Private Partnership ze dne  11.2.09

7)    Různé

 

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  21. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  a navržen program dnešního jednání.– bez připomínek.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 22. jednání byl zvolen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Předseda VHP uvítal  Ing. Mejstříka, z EAP ÚRP a Ing. Přikryla, sociologa z agenty PROODOS, která průzkum podnikatelského prostředí v hl. městě Praze realizovala v posledním čtvrtletí 2008. Průzkum byl prováděn v návaznosti na Strategický plán hl. m. Prahy, kde je uveden v kapitole Konkurenceschopnost  soubor hlavních strategických cílů. Hlavním podnětem průzkumu byla potřeba zmapovat současné a budoucí absorpční kapacity podnikatelského sektoru v Praze k různým formám podpor, vč. strukturálních fondů Evropské unie  – 2 programy – Praha – Konkurenceschopnost a Praha - Adaptibilita. Průzkum, jehož zadavatelem byl Útvar rozvoje hl.m. Prahy, měl být současně pro správu města inspirací, jakým způsobem a s jakým zaměřením koncipovat případné podpůrné programy pro rozvoj podnikání v Praze v následujícím  plánovacím období EU do roku 2013 a dále  v letech 2014 – 2020. Průzkum byl anonymní. Osloveno bylo celkem 1952 firem v Praze, z nichž 308 odpovědělo, tj. 22 %.

Členové výboru obdrželi  Zprávu o výsledcích průzkumu a současně jim byla  předvedena na VHP  obrazová prezentace s informacemi navazujícími na  skutečnosti zjištěné průzkumem. V diskusi bylo reagováno na otázky – dopady ekonomické krize, výsledky spolupráce s městskými částmi, zajištění větší informovanosti podnikatelů  o programech a možnostech podpory podnikání na úrovni  EU. Dále byl zpracovatel upozorněn, že otázky v průzkumu týkající se spolupráce s městskou částí byly špatně položeny – nejsou vypovídající. Z průzkumu lze usuzovat na růst konkurenceschopnosti a modernizaci ekonomické struktury. Negativně lze usuzovat na růst nerovnováhy na trhu práce a na rapidní zhoršení dopravní situace města. Současně bylo upozorněno na absenci podnikatelské agentury.

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí bez připomínek.

 

 

Ad 4)

Předseda VHP  předložil materiál Statistika poruchovosti vodovodní sítě v roce 2008 a 2009, který byl pouze informativní.

Členové VHP vzali předložený materiál na vědomí

 

Ad 5)

Zápis  z majetkové komise ze dne 2.2.2009  byl vzat na vědomí bez připomínek

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 6)

Předseda VHP podal stručnou informaci z konference  Projekty Public Private Partnership a možnosti jejich financování z evropských fondů, která se konala dne 11.2.2009 na MHMP

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí

 

Ad 7))

Členové VHP doporučili, aby  ředitelé zřizovaných organizací hl.m. Prahou  informovali členy výborů ZHMP na základě jejich požadavků o svých záměrech v návaznosti na svou činnost – transformace, zvyšování cen apod., a to i před schválením v orgánech města. Často dochází k situacím, kdy zastupitelé HMP se dozvídají o jejich činnosti či záměrech  z medií a jejich informace k občanům pak nejsou adekvátní.

Bylo doporučeno přizvat do VHP – zástupce ROPIDU, Kolektorů, PIS a další dle potřeby.

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,20 hodin.30

 

23.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  1. dubna 2009 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 10.3.2009

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra   ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................