Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  Kužel, Janeček a  Witzany

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 4.3.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace k současnému stavu dopravy v hlavním městě Praze s předpokládaným vývojem v následujících letech – přizván  p. Procházka Pavel, zastupující ředitel společnosti ROPID

4)    Interpelace k výzvě odborových organizací Dopravního podniku hl. m. Prahy

5)    Informace z  majetkové komise  ze dne  30.3.2009

6)    Různé

 

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  22. VHP  ze dne 4.3.2009 ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  a navržen program dnešního jednání.– bez připomínek.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 23. jednání byl zvolen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Předseda VHP uvítal   p. Procházku, zastupujícího ředitele společnosti ROPID a p. Prokela z téže organizace. Členové výboru v předstihu obdrželi podkladové materiály k projednávané problematice a současně jim byla předvedena prezentace k současnému stavu dopravy v hlavním městě Praze s předpokládaným vývojem do roku 2014. Kompletní prezentace byla předána všem členům výboru formou CD a obsahovala  klíčové a důležité informace:

1) přehled tarifních pásem PID, charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID, vč. počtu dopravců, výkony PID, podíl používaných jízdních dokladů, výkony příměstských autobusových linek, vč. počtu obcí obsluhovaných regionálními autobusovými linkami PID a celková charakteristika rozsahu metropolitní oblasti z hlediska hromadné dopravy v návaznosti na Středočeský kraj

2) informace o organizaci  a základních úkolech společnosti ROPID, která zastupuje město ve všech smluvních vztazích – zajišťuje uzavírání smluv o zajištění provozu PID a kontrolu jejich plnění, zajišťuje dopravní řešení systému PID, projednává dopravní řešení a jejich ekonomické zajištění s plátci dotací a dopravci, dále zajišťuje tarif a odbavovací systém a informační systém PID (informační stojany, elektronické jízdní řády apod.), prezentace dále představila strategické záměry PID – tzv.  „Desatero PID“, aktuální rozvoj

V diskusi byly zodpovězeny otázky týkající se výše ceny jízdného, spolupráce se Středočeským krajem v návaznosti na řešení cen za jednotlivé zóny, vysvětlení jednotek měření,  spolupráce s MČ při řešení vlakových a autobusových linek, jak to vypadá s upřednostňováním veřejné dopravy, současně bylo upozorněno, že Praha neumí dostatečně  prodat a reprezentovat rozdílnost cen (Praha-Středočeský kraj).

Členové VHP vzali předloženou informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

 

 

 

 

 

Ad 4)

Předseda VHP  předložil interpelaci k   výzvě odborových organizací Dopravního podniku hl. m. Prahy , která  měla pouze informativní charakter. Město požaduje, aby se snížily celkové náklady.

Členové VHP vzali předložený materiál na vědomí

 

Ad 5)

Z majetkové komise, která se konala dne 30.3.2009 byl členům VHP předán pouze program a zápis jim bude předán po jeho zpracování. Stručnou informaci o projednaných materiálech podal její předseda Ing. Klega. Zodpovězen byl dotaz týkající se výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v objektu Karmelitské 25, Praha 1.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

Ad 6)

Předseda VHP podal stručnou informaci z jednání, která probíhají mezi hl. městou Prahou a společností Incheba  ve věci řešení dalších smluvních vztahů.

Dále upozornil, že jedná o získání doplňujících  informací  k podnikatelské agentuře a k transformaci společnosti PIS.

Členové VHP vzali předloženou informaci na vědomí

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,40 hodin.

 

24.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  6. května  2009 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 14.4.2009

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra   ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................