Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p. Janeček  

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 1.4.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace k projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova a jeho realizace – přizváni p.Leoš Anderle a p. Roman Kraiczy ze společnosti Sekyra Group, a.s.

4)    Doplňující informace k problematice PIS a aktuální dění – přizvána Ing. Lucie Ramnebornová, ředitelka PIS

5)    Informace z majetkové komise

6)    Různé – interpelace k vzhledu a stavu Václavského náměstí

- informace k akčnímu plánu hl. m. Prahy pro řešení krize incomingové turistice

- střednědobá strategie rozvoje opencard

 

 

Ad 1)

Předseda VHP  Karel Klíma přivítal všechny přítomné, členy VHP, hosty a představil novou tajemnici VHP Michaela Blahutovou (tel: 731 644 852, mail:michaela.blahutova@cityofprague.cz) Konstatoval, že jsme usnášeníschopni a zahájil jednání.

Byla provedena kontrola zápisu z  23. VHP  ze dne 1.4.2009 ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  a navržen program dnešního jednání.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 24. jednání byl jednomyslně  zvolen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Předseda VHP Karel Klíma  uvítal  zástupce společnosti Sekyra Group,a.s., p.Leoše Anderleho a p.Romana Kraiczy, kteří představili prezentaci projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova a jeho realizaci. K prezentaci proběhla  diskuse se závěrem, že je nutné se  k tématu ještě v budoucnu vrátit a dovysvětlit si sporné body. Členové VHP žádají, aby se dalšího jednání zúčastnil ředitel útvaru rozvoje města p.Votava.

Členové VHP  vzali informaci  na vědom .

 

 

Ad 4)

Předseda VHP  vyzval paní ředitelku  Ing. Lucii Ramnebornová k prezentaci transformace PIS. Paní ředitelka představila společnost a vysvětlila současné financování společnosti. K   tématu se vedla  diskuze.Členové VHP se dohodli, že potřebují znát více informací a žádají, abychom se k tématu vrátili na dalším VHP a přizvali k jednání  ředitele odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu  pana Kněžínka.

Předseda VHP  požádal zástupce PIS o přeposlání prezentace členům výboru.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí.

 

 

 

Ad 5

Z majetkové komise, která se konala dne 29. 4. 2009 byl členům VHP předán  program zasedání.  .

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

Ad 6)

K tématu Václavského náměstí -  je to často diskutované téma, je představa o  zklidnění této lokality, v současné době je věc v řízení. VHP požádá o zprávu zástupce Prahy 1.  Všichni přítomní dostali spolu s materiály k VHP ještě článek o proměně Václavského náměstí.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Bod k rozvoji cestovního ruchu byl přesunut na některé z příštích zasedání VHP.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

Projednání   strategie rozvoje opencard – všichni přítomní se shodli, že toto téma je nutné projednat s ředitelem odboru informatiky Ing. Václavem Krausem.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,55 hodin.

 

25.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  17. června  2009 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 18.5.2009

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra   ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................