Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p. Zoufalík, Choděra, Dvořák

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 6.5.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace KCP, a.s., přizván  Ing. Michal Kárník, generální ředitel

4)    Přehled  strategických akcí hl. m. Prahy  pro období 2008 – 2014 – přizvána Ing. Zdena Javornická, zástupkyně ředitele pro oblast finanční a Ing. Mgr. Vladan Kubec,  vedoucí oddělení strategie a analýz odboru ROZ MHMP

5)    Informace z  majetkové komise  ze dne  29.4.2009

6)    Roční zpráva o portfoliu hl. m. Prahy za rok 2008.

7)    Informace o stavu pohledávek hl. m. Prahy k 31.12.2008- přizvána Ing. Jarmila Melkesová, ředitelka odboru účetnictví HMP, Ing. Marie Táborská, vedoucí oddělení správy pohledávek a Ing. František Mahel, specialista vymáhání pohledávek.

8)    Různé

 

 

 

 

Ad 1)

Předseda VHP  Karel Klíma přivítal všechny přítomné, konstatoval, že jsme usnášeníschopni a zahájil jednání.

Byla provedena kontrola zápisu z  24. zasedání Výboru hospodářské politiky ZHMP  ze dne 6.5.2009 ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  a navržen program dnešního jednání.

Předseda VHP se vrátil k bodu 4.) z 24. zasedání VHP a informoval přítomné  o stavu transformace PIS. Oslovili jsme ředitele odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pana Mgr. Jana Kněžínka, aby se dnešního jednání zúčastnil a podal informaci o transformaci PIS. Požádal nás  o posunutí termínu. Na Radě HMP se bude projednávat  záměr transformace PIS. Vyhověli jsme a posunuli toto téma na některé z dalších Výboru.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 25. jednání byl jednomyslně  zvolen  Ing. Pavel Klega.

 

 

Ad 3)

Předseda VHP Karel Klíma  uvítal generálního ředitele KCP, a.s. Ing. Michala Kárníka, který    představil prezentaci Kongresového centra Praha.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

 

 

 

Ad 4)

Předseda VHP  vyzval pana  Ing. , Mgr. Vladana Kubce, vedoucího oddělení strategie a analýz odboru ROZ MHMP k představení Přehledu  strategických investičních akcí hl. m. Prahy  pro období 2008 – 2014 . Všichni přítomní dostali tento přehled zpracovaný v tištěné formě. Ing. Kubec rozdělil svojí prezentaci do dvou skupin a to na investiční akce do roku 2010 a výhledové akce. K tomuto se vedla diskuze se závěrečným požadavkem na konkrétnější rozpracování ohledně financování jednotlivých projektů.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí.

 

 

 

Ad 5

Z majetkové komise, která se konala dne 29. 4. 2009 byl členům VHP předán  program zasedání.  .

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

Ad 6)

Všichni dostali v tištěné formě Roční zprávu o portfoliu hlavního města Prahy za rok 2008. Pokud bude  ze strany členů VHP zájem o podrobnější informace, zařadíme tento bod na některé další zasedání Výboru.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

Ad 7)

Předseda VHP přivítal   Ing. Jarmilu Melkesovou, ředitelku odboru účetnictví HMP a Ing. Františka Mahela, specialistu vymáhání pohledávek a vyzval je k podání  informace o stavu pohledávek hl. m. Prahy k 31.12.2008. Všichni dostali v tištěné formě zpracovaný přehled.  Členové VHP žádají k tomuto materiálu zpracovat na příští zasedání Výboru statistiku úspěšnosti vymáhání pohledávek .

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,45 hodin.

 

26.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  9. září  2009 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 18.6.2009

 

Schválil:

 

Ing. Pavel Klega....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................