Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p. Kužel, Janeček, Pázler, Šlosár, Witzany, Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 17.6.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Zápis z majetkové komise

4)   Program realizace strategické koncepce hl.m. Prahy – 2009 - 2015 (Ing. Jiří Mejstřík –

    Odbor strategické koncepce, Útvar rozvoje hl.m. Prahy)

5)   Pravidla pro správu pohledávek hl.m. Prahy vůči třetím osobám (Ing. Jarmila 

    Melkesová - ředitelka odboru účetnictví HMP)

6)   Různé

 

 

 

Ad 1)

Předseda VHP Mgr. Karel Klíma přivítal členy VHP a hosty, konstatoval, že Výbor není  usnášeníschopný a zahájil jednání.

Byla provedena kontrola zápisu z 25. zasedání Výboru hospodářské politiky ZHMP  ze dne 17.6.2009, ověřeného zvoleným ověřovatelem Ing. Pavlem Klegou  a předložen  program  jednání.

 

Předseda VHP se vrátil k bodu 3.) z 25. zasedání VHP a informoval přítomné o dalším vývoji v KCP,a.s. v návaznosti na jednání RHMP k  problematice dalšího řešení dluhové služby KCP.

 

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí bez připomínek.

  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 26. jednání byl jednomyslně  zvolen  Mgr. Jan Choděra.

 

Ad 3)

Všem členům VHP byl předán zápis z majetkové komise, která se konala dne 22. 6. 2009.

 

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

 

 

Ad 4

Předseda VHP Mgr. Karel Klíma  uvítal ing. Jiří Mejstříka z Odboru strategické koncepce, Útvaru rozvoje hl.m. Prahy  a vyzval ho k prezentaci Programu realizace strategické koncepce hl.m. Prahy – 2009-2015. Všichni přítomní dostali zpracované materiály v tištěné podobě a na CD. Předmětem projednání byly především body 1.A, 1.D, 2.C, které byly předloženy jako výtah části pro VHP z programu realizace strategické koncepce hl.m. Prahy. K jednotlivým bodům proběhla obsáhlá diskuze. Diskuze mimo jiné ukázala, že dochází k nepřesnému formulování úkolů, které mnohdy nenavazují na dosavadní vývoj v dané oblasti. Na tuto skutečnost byli zpracovatelé upozorněny s žádostí o sjednání nápravy. Pochybnosti vyvolávají i odhadované náklady k zajištění realizace předložených úkolů a zejména pak vytvoření reálného předpokladu pro jejich vykrytí. Po diskuzi a připomínkách ke zpracovatelům, které byly doporučeny ke zvážení zpracovatelům, vzal VHP předložený materiál na vědomí.

 

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

 

Ad 5)

Předseda VHP  vyzval paní  Ing. Jarmilu Melkesovou, ředitelku odboru účetnictví HMP, aby  podala ústní  výklad  k Pravidlům pro správu pohledávek hl.m. Prahy vůči třetím osobám. Všichni obdrželi v tištěné formě. Dále byla  předaná zpracovaná tabulka – Statistika úspěšnosti vymáhání pohledávek 2001 – 2008, což bylo přislíbeno na minulém zasedání VHP.

 

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,05 hodin.

 

27.  zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  7. října 2009 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

 

V Praze dne 29.9.2009

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................