Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p. Jiří Janeček

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 2.12.2009

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace z  majetkové komise  ze dne  24.11.2009

4)    Informace o činnosti VHP pro ZHMP

5)    Informace k rozpočtu hospodářské  činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy na rok 2010, přizvána Alena Prokopíková, vedoucí oddělení ekonomického

6)    Zpráva o portfoliu hl.m.Prahy za 3. čtvrtletí 2009

7)    Informace k vývoji smluvních vztahů na Výstavišti Praha

8)    Informace k záměru transformace příspěvkové organizace  Pražská informační služba, přizván Bc. Ondřej Pecha, radní pro oblast kulturní politiky, památkové péče a volného času

9)    Různé

 

       

Ad 1)

Předseda VHP  Karel Klíma přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je  usnášeníschopné a zahájil jednání. Přivítal nového člena VHP Ing. Karla Hagela.

Byla provedena kontrola zápisu z  28. zasedání Výboru hospodářské politiky ZHMP  ze dne 2.12.2009 ověřeného zvoleným ověřovatelem Ing. Pavlem Klegou a navržen program  jednání.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

  

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 30. jednání byl jednomyslně  zvolen  Ing. Viktor Pázler.

 

Ad 3)

Všem členům VHP byl předán zápis z majetkové komise, která se konala dne 24.11.2009. Příští zasedání se bude konat 24.2.2010.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 4)

Všem členům VHP byla předložena písemná informace o činnosti VHP za II. pololetí roku 2009. Tato informace byla zpracována do lednového zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 5)

Předseda VHP  požádal paní  Alenu Prokopíkovou, aby uvedla informace k rozpočtu hospodářské  činnosti vlastního hospodaření hl.m.Prahy na rok 2010. Členové obdrželi v tištěné podobě zpracované podkladové materiály.

V komentáři jsou konkrétně rozpracované jednotlivé části:

Správa bytových objektů, Správa nebytových objektů a staveb, Pronájmy nebytových objektů v OOA, Pronájmy pozemků v OOA, Prodej nemovitostí v OOA (pozemky a objekty), Prodej bytových domů, Ostatní hospodářská činnost, Hospodářská činnost OHS, Hospodářská činnost OMI, Hospodářská činnost OOP, Hospodářská činnost archiv HMP, Odpis HIM u komerčně využívaných objektů, Odpisy nedobytných pohledávek, Uplatnění zůstatkových cen při prodejích HIM, Daň z příjmů MČ, Hospodářský výsledek.

Předseda VHP uvedl, že mu v předložených materiálech chybí  rozbor  finálních čísel.  Materiál by měl být více podrobnější. Domnívá se, že by bylo dobré, aby se k jednotlivým položkám vyjádřili vedoucí odborů na některém z dalších zasedání VHP.

K předloženým podkladům proběhla diskuze, členům Výboru byly zodpovězeny vznesené dotazy.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí.

 

Ad 6

Všem členům VHP byla předložena písemná Zpráva o portfoliu hl.m.Prahy za 3. čtvrtletí 2009.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 7

Předseda VHP podal členům Výboru informaci k vývoji smluvních vztahů na Výstavišti Praha po revokaci návrhu na odstoupení od nájemní smlouvy s Inchebou Praha  v RHMP ze dne 22.12.2010.

Je zpracován Dodatek č.9  ke smlouvě, který je připraven k podpisu.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 8

Předseda VHP vyzval pana radního Pechu k přednesení informace k záměru transformace příspěvkové organizace  Pražská informační služba. Materiál, který byl zpracován k projednání do ZHMP  na žádost některých výborů byl zatím stažen a upravuje se. Záměrem je vytvořit akciovou společnost holdingového typu a to do 30.6.2010 s tím, že hl.m.Praha bude jediným akcionářem a Rada HMP bude plnit funkci valné hromady akciové společnosti. Příspěvková organizace PIS by se měla zrušit nejdéle 12 měsíců po vzniku akciové společnosti. K tomuto se vedla dlouhá diskuze, všechny otázky členů VHP byly zodpovězeni. Závěrem je žádost členů VHP, aby se pan radní Pecha zúčastnil některého z dalších zasedání, kde bychom se k tomuto tématu vrátili.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Jednání bylo ukončeno v 16,45 hodin.

 

31. zasedání Výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  3.3.2010 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 19.2.2010

 

 

Schválil:

 

Ing. Viktor Pázler ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................