Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p. Jiří Janeček, Daniel Hodek, ing. Pavel Klega

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

 

  1. Kontrola zápisu ze dne 3.2.2010
  2. Volba ověřovatele
  3. Zápis z majetkové komise ze dne 24.2.1010
  4. Dluhová služba hl.m.Prahy- přizván Ing.,Mgr. Vladan Kubec, vedoucí oddělení strategie analýz
  5. Rating hl.m.Prahy
  6. Informace k nájemní smlouvě - Incheba Praha – Výstaviště Praha
  7. Různé

 

       

Ad 1)

Předseda VHP Mgr. Karel Klíma přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je v 15,15 hod. usnášeníschopné a zahájil jednání.

Byla provedena kontrola zápisu z  30. zasedání Výboru hospodářské politiky ZHMP  ze dne 3.2.2010 odsouhlaseného zvoleným ověřovatelem Ing. Viktorem Pázlerem a navržen program  jednání.

Vzhledem k tomu, že je v měsících duben a květen zrušeno zasedání  ZHMP, předseda VHP přislíbil členům zasílat pravidelně Program Rady hl.m.Prahy.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

  

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu 31. jednání byl jednomyslně  zvolen  Mgr. Jan Choděra..

 

Ad 3)

Všem členům VHP byl předán zápis z majetkové komise, která se konala dne 24.2.2010 .

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 4)

Předseda VHP přivítal Ing.,Mgr. Vladana Kubce, vedoucího oddělení strategie analýz, aby uvedl prezentaci  k Dluhové službě hl.m. Prahy. Zaměřil se hlavně na témata: stav a struktura dluhu města k 31.12.2009, nejvýznamnější dlouhodobé finanční závazky Vlastního HMP k 31.12.2009, vývoj dluhu Vlastního HMP v mld.CZK, základní scénáře predikce dluhu Vlastního HMP v mld. CZK, porovnání trendu vývoje celkového dluhu ČR a Vlastního HMP v mld. CZK, stav prostředků na účtech Vlastního HMP, model dluhové služby (přijetí 225 mil. EUR v roce 2010), hlavní výstupy Dluhové služby Vlastního HMP, strategie investiční akce, Rating – aktuální hodnocení Prahy a poměrový ukazatel Zadluženosti Vlastního HMP. Všichni členové dostali materiál zpracovaný v písemné podobě. K velké části témat se vedla obsáhlá diskuze, otázky členů VHP byly zodpovězeny.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 5)

Raiting hl.m.Prahy byl projednáván na zasedání ZHMP, na dnešním jednání VHP byl členům pouze předán materiál v písemné podobě pro informaci.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí.

 

Ad 6

Předseda VHP přítomné informoval o současném stavu jednání mezi Inchebou Praha a Magistrátem hl.m.Prahy. Jednání, se dají  rozdělit to tří fází. V první fázi je potřeba finálně vyřešit pojištění areálu (spor o plnění pojistného - shořelý Průmyslový palác). Ve druhé fázi je nutné vyřešit  a prokázat investici Incheby do areálu Výstaviště Praha a ve třetí fázi je záměr najít řešení případnému ukončení  smluvního vztah k 31.12.2010 mezi Inchebou a městem Praha. Pak by se měl najít nový strategický partner. Incheba zatím navrhované řešení ukončení smluvního vztahu odmítá. Do RHMP by měl být do 30.4.2010 předložen návrh na řešení situace. K tomuto tématu se vedla dlouhá diskuze a stejně tak i ke složité situaci výstavnictví v Praze. 

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,50 hodin.

 

32. zasedání Výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  5.5.2010 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 14.4.2010

 

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................