Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  p. Jiří Janeček, JUDr. Bohuslav Tobrman, Mgr. Iva Kotvová, Bohumil Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 7.4.2010

2)    Volba ověřovatele

3)    Problematika řešení konsolidace veletržních aktivit v hl.m.Praze – přizváni:Ing. František Kočí (Progres Partners Advertising, s.r.o.), Ing. Pavel Sehnal (ABF, a.s.), Marie Divišová (MADI), Tomáš Jalovec (DART), Tomáš Kotrč (M.I.P. Group), Petr Kužel, člen VHP a Prezident Hospodářské komory ČR

4)    Informace z  majetkové komise  ze dne  21.4.2010

5)    Roční zpráva o portfoliu hl.m.Prahy za rok 2009

6)    Různé

 

 

 Ad 1)

Předseda VHP Mgr. Karel Klíma přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je v 15,05 hod. neusnášeníschopné a zahájil jednání.

Byla provedena kontrola zápisu z  31. zasedání Výboru hospodářské politiky ZHMP  ze dne 7.4.2010 odsouhlaseného zvoleným ověřovatelem Mgr. Janem Choděrou a navržen program  jednání.

Členové VHP  vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek.

  

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu 32. jednání byl jednomyslně  zvolen  Mgr. Jan Choděra.

 

Ad 3)

Předseda VHP Mgr. Karel Klíma v krátkosti uvedl téma jednání a navázal na informaci z minulého zasedání VHP o ukončení smluvního vztahu mezi společností Incheba Praha  a hl.m. Prahou. Toto řešila Rada města 30. dubna 2010 s tím, že rozhodnutí bylo odloženo do 15. června. Do té body možnost vypovězení smlouvy posoudí právnické kanceláře. Převážná část zastupitelů má vůli pokračovat v budování výstaviště v Letňanech tak, aby z něj bylo v budoucnu významné evropské výstaviště.

Dále vystoupil Petr Kužel, člen VHP a Prezident Hospodářské komory. Má zájem na tom, co nejrychleji vyřešit problémy kolem výstavnictví v Praze a přislíbil pomoc při jednáních.

Po té předseda VHP vyzval přítomné hosty, aby se k tématu výstavnictví vyjádřili. Jako první vystoupil Pavel Sehnal, ředitel společnosti ABF, a.s., která provozuje letňanské výstaviště. Pan Sehnal všechny přítomné ujistit, že společnost ABF je podle výpisu z katastru nemovitostí majitelem všech hal postavených na výstavišti. Do areálu zatím investovala 370 milionů korun. Z toho 70 milionů korun investovala společnost Terinvest, které však žádná budova nepatří. Společnost Terinvest mylně informuje o tom, že je vlastníkem výstavních hal a že pokud se s firmou ABF nedohodnou, všechny haly zbourá a převeze na Výstaviště do Holešovic. Pan Sehnal ujistil přítomné, že výhradním vlastníkem hal je firma ABF, což doložil výpisem z katastru nemovitostí. Pan Šviga žádné haly nevlastní a proto je nemůže ani zbourat, jak tvrdí. Všechny haly č. 1 až č. 7 mají trvalý charakter a všechny patří společnosti ABF. Terinvest podle výpisu z katastru nemovitostí vlastní pouze rodinný domek v Chomutově. K 30. červnu v Letňanech firma Terinvest  končí. Do té doby se chce ABF dohodnout o poměrné náhradě investovaných 70 milionech korun do letňanského výstaviště. Popřípadě bude muset rozhodnout soud. Mezi společností ABF a Terinvest je v současnosti vedeno přibližně 30 soudních řízení. Od 1. února 2007 společnost Terinvest pozemky v Letňanech používá nelegálně a neplatí za ně. Na nájmu dluží 26 milionů korun. Společnost ABF, a.s. chce do výstaviště v Letňanech v příštích letech investovat 600 milionů korun na postavení konferenčního zázemí pro veletržní správy. Pan Sehnal dále uvedl, že společnost ABF má velký zájem vytvořit v hlavním městě dobré podmínky pro pořádání veletrhů a výstav a společnost ABF má zájem, aby velké projekty společnosti Terinvest – Amper a Dřevostavby zůstaly na Výstavišti v Letňanech stejně jako projekty dalších pořadatelů, a to za stávajících podmínek. Dále uvedl, že je připraven akceptovat za určitých podmínek i skutečnost, že pozemky určené jako zapůjčené hlavním městem pro PVA a.s. budou vráceny do vlastnictví hl. města Prahy jak určil soud, ale žádá o podporu rozvoje projektu v prozatímně fungujícím areálu, který chce dobudovat a rozvíjet ve prospěch výstavářské činnosti a zvýšení atraktivity hl. města Prahy.

Předseda VHP a ostatní hosté informaci pana Sehnala uvítali. Je to dostatečné ujištění, že chce v Letňanech pokračovat dál. Mgr. Karel Klíma  navrhuje, aby časopis vydávaný Hospodářskou komorou otiskl přílohu Veletržní Praha, kde by tvrzení pana Švigy byly uvedeny na pravou míru a ujistil tak případné vystavovatele, že o ně máme zájem a uděláme maximum, aby Praha zůstala veletržním městem. Přislíbil pomoc při jednáních, řešeních sporů a ubezpečil přítomné, že pokud budou mít zájem, bude se každému věnovat.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 4)

Všem členům VHP byl předán zápis z majetkové komise, která se konala dne 24.2.2010

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí .

 

Ad 5)

Členům VHP byl předán písemně zpracovaný materiál -  Roční zpráva o portfoliu hl.m.Prahy za rok 2009. Této zprávě se bude věnovat červnové zasedání Výboru hospodářské politiky.

Členové VHP  vzali informaci  na vědomí.

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,20 hodin jako neusnášeníschopné.

 

 

33. zasedání Výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  2.6.2010 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1 s programem jednání Roční zpráva o portfoliu hl.m.Prahy za rok 2009.

 

 

V Praze dne 14.5.2010

 

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................