Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dle prezenční listiny

 

Jednání bylo zahájeno v 15,10 hod.

 

Program:

 

  1. kontrola plnění zápisu ze dne 5.5.2010
  2. volba ověřovatele
  3. projednání návrhu řešení problematiky Kongresového centra
  4. informace z majetkové komise
  5. různé

 

Ad 1)

Předseda VHP Mgr. Karel Klíma přivítal přítomné, konstatoval, že jednání je neusnášeníschopné a zahájil jednání.

Byla provedena kontrola zápisu  VHP z 5.5.2010 (výbor č. 33 byl zrušen) odsouhlaseného Mgr. Janem Chuděrou a navržen program jednání.

 

Členové VHP vzali informaci jednomyslně na vědomí bez připomínek

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu 34. jednání byl jednomyslně zvolen Mgr. Jan Choděra.

 

Ad 3)

Mgr. Karel Klíma podal informaci ohledně problematiky Kongresového centra. Základním problémem je problém hospodaření. Současné vedení předložilo řadu návrhů, jak situaci řešit. V roce 2005 to byl Rozbor scénářů budoucího vývoje Kongresového centra Praha, a.s. Na jeho základě doporučilo představenstvo akcionáři zachování „Malého KCP“ – hlavní budova a postupný odprodej ostatního majetku – business centrum, hotel a pozemky. V dalších letech studie byla pravidelně aktualizovaná. Představenstvo KCP svým usnesením č.3 ze dne 19.3.2010 schválilo podmínky a současně vyhlásilo výběrové řízení na projekt „Návrh rekonstrukce opatření s cílem oddlužit KCP, a.s.“Cílem bylo najít partnera, který navrhne nejlepší řešení stávající ekonomické situace. Lhůta pro  podání nabídek uplynula dne 24.5.2010. K tomuto datu obdržel vyhlašovatel 4 nabídky :

-    HB REAVIS GROUP CZ, s.r.o.

-    PENTA INVESTMENTS LIMITED a Zátiší Catering Group, a.s.

-    Computer Systém Group, a.s.

-    Skanska Properte Czech Republic, s.r.o.

Vítězem výběrového řízení se stala společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED a Zátiší Catering Group, a.s., která jako jediná společnost nabídla komplexní řešení. Zbytný majetek KCP, tj. Holiday inn PCC, Business centrum Vyšehrad a volné pozemky budou prodány a hlavní budovu KCP bude po dobu 24 let provozovat soukromý operátor. K tomuto tématu se vedla dlouhá diskuze, členové VHP položili předsedovi VHP spoustu dotazů, na které všem odpověděl

 

V závěru zasedání předseda výboru poděkoval členům výboru za spolupráci s tím, že činnost výboru napomohla jejich další práci  realizované na městských částech. Rovněž členové výboru vyslovili poděkování výboru za pravidelnou a včasnou informovanost o projednávaných materiálech  a důležitých projektech realizovaných na území hl. města Prahy, zejména k otázkám dalšího záměru PIS,  KCP,  PVS,  projektu záměru zpoplatnění vjezdu do centra Prahy, k projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova,  informace k založení Regionální rozvojové agentury, dále hospodaření s penězi EU a předkládaných projektových žádostí v návaznosti na akční plán HMP pro řešení krize incomingové turistice, opencard , vč. informací k dluhové službě HMP , vymáhání pohledávek  z uzavřených smluv, za průběžné informování  o Inchebě a výsledku jednání , využití Škodova paláce atd.

Závěrem předseda výboru popřál všem hodně úspěchů v nadcházejících volbách a v jejich další činnosti. Zasedání VHP, které se dle plánu zasedání na II. pololetí mělo konat 6.10.2010 ruší.

Členové VHP vzali informaci jednomyslně na vědomí

 

Jednání bylo ukončeno v 17,20 hodin jako neusnášeníschopné.

 

35. zasedání VHP, které se mělo uskutečnit 6.10.2010 se   r u š í.

 

V Praze dne 10.9.2010

 

Schválil:

Mgr. Jan Choděra …………………….    Mgr. Karel Klíma ……………………