Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:   pí Bartáková, pp. Kužel, Dvořák,  Janeček, Šlosár a Zoufalík

Hosté: Ing. Javornická

 

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin. Hostem jednání k bodu 3) byla Ing. Javornická, zástupkyně ředitele pro oblast finanční.

 

 

Program jednání:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů

3)    Zpráva o plnění rozpočtu hl.m. Prahy a vyúčtování výsledků hospodaření HMP za rok 2006 – přizvány Ing.  Kousalíková a Ing.  Javornická

4)    Informace z majetkové komise ze dne 16.5.2007

5)    Informace k PVA

6)    Různé

 

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu ověřeného zvolenými ověřovateli p. Kuželem a Mgr. Choděrou – bez připomínek. Zápis byl schválen.

K bodu 3)  - Výstaviště – předseda VHP dojednal  s radním Ing. Richtrem  předložení materiálu do  RHMP  s novým návrhem  na složení a činnost  Dohližitelského výboru.

Dále upozornil, že zástupce Incheby na zasedání podal neúplnou informaci ke stavebnímu povolení na výstavbu multifunkční haly, které je vázáno na zpřístupnění cesty ze severní strany (podtunelování objektu), což pravděpodobně oddálí zahájení stavby.

K otázce grantu na plavecký stadion  -  na grant není nárok – předložená žádost na grant měla věcné chyby a proto nebyla vůbec projednávána.

K bodu 6) – Projekt  Rohanského ostrova  - návrhy nebude posuzovat Majetková komise, ale komise schválená RHMP.

 

 

Ad 2)

Ověřovateli zápisu z 6. jednání byli  jednomyslně schváleni  Ing. Klega a Mgr. Choděra.

 

 

Ad  3)

Úvodem ke Zprávě předseda VHP připomenul, že materiál byl projednáván v RHMP dne 17.4.2007 a do ZHMP bude předložen na jeho červnovém zasedání. Členové VHP obdrželi v předstihu kompletní materiál, který byl ještě doplněn stručným výtahem zprávy zpracovaným Ing. Javornickou,  která úvodem ke Zprávě omluvila radní Ing. Kousalíkovou z dnešního jednání VHP. Stručně seznámila členy výboru s jednotlivými částmi zprávy o plnění rozpočtu za r. 2006 s tím, že předložená zpráva byla zpracována v souladu s metodickým pokynem schváleným Radou HMP a souhrnná data jsou daná a neměnná. Materiál je rozčleněn na 3 části, a to hospodaření města jako celku, vlastní hlavní město a městské části HMP. Stanovisko auditora – u hospodaření města jako celku nebyla shledána žádní závazná porušení při hospodaření r. 2006,  větší pozornost by měla být věnována  majetkové oblasti – zdlouhavý převod majetku, který se nestačí  převést do 1 roku – jde spíše o administrativní proces. K tomuto stanovisku auditora podal vysvětlení p. Klega  -  zpomalení způsobuje  převzetí dokončených staveb, případná  reklamace stavebních prací a odstranění  zjištěných závad. V příštím roce bude audit rozšířen o městské části. Zpráva auditora bude součástí materiálu předkládaného v ZHMP.

V diskusi ke zprávě  byly zodpovězeny průběžně všechny dotazy, a to -  jaké je pochybení MČ, jaký je softwarový program,  příjmy z cestovního ruchu, co s přebytkem ve výši 800 mil. Kč, jak došlo k lepšímu čerpání daní, nesrovnalost v podkladech čerpání u Incheby, výdaje na Pražskou tržnici.

Předseda VHP  upozornil, že rozdíl v údajích u  spol. Incheba  vznikl v časovém hodnocení, kdy materiál předkládaný VHP nebyl uváděn ke konci roku.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

Ad 4)

Zápis  z majetkové komise ze dne 16.5.2006  byl vzat na vědomí.  Současně byl předložen program  majetkové  komise konané dne 4.6.07 s tím, že zápis z jejího konání bude členům VHP zaslán po jeho obdržení. Případné dotazy k zápisu z MK ze dne 4.6.07 budou zodpovězeny na   7. zasedání  VHP.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

Ad 5)

K problematice PVA – zástupci PVA  vyzvali zástupce města k účasti na prezentaci jejich výstavby, které se nikdo nezúčastnil. Jejich návrh nesouhlasí s postupem města. Vzhledem k tomu, že zástupci PVA se nemohli zúčastnit dnešního jednání VHP, bylo dohodnuto, že  předseda VHP zajistí jejich účast  na 7. zasedání VHP.  K zodpovězení dalších dotazů bude zajištěna i účast radního Ing. Richtra.

V diskusi  zazněla řada otázek – názor PVA  i města, jak je to s vypovězením smlouvy, neboť správní spor může zablokovat celý spor na poměrně dlouhou dobu.

P. Klega  informoval členy VHP, že město historicky žádalo o úpravu smlouvy v části, která řeší dispozice s pozemky s tím, že pokud bude nabídka akceptována, bude možno vést konstruktivní jednání. Město má zájem na scelení pozemků. P. Klíma  - město si zaslouží výstavní areál, ale PVA neprovozovalo téměř žádnou činnost a tím i došlo k nepnění uzavřených smluv.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

Ad 6) Různé

Předseda VHP   předložil  k informaci  „Zprávu o portfoliu HMP za r. 2006“ s tím, že v případě zájmu  členů VHP se k  této problematice můžeme vrátit v dalších jednáních výboru.

Předseda VHP prověří náklady spol. Incheba – vznik rozdílu (návaznost na bod 3) tohoto zápisu).

Předseda VHP navrhne 2 termíny na zářijové jednání, které zašle k odsouhlasení členům VHP. Další jednání výboru budou vždy  první středu měsíce (3.10., 7.11. a 5.12.2007).

V případě aktuálnosti bude výbor svolán  i o prázdninách a členové výboru budou  v předstihu informováni.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

Ad 7)

Návrh programu  7. jednání Výboru hospodářské politiky bude upřesněn dodatečně.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,15 hodin.

 

7. zasedání výboru hospodářské politiky  bude upřesněno dodatečně.

 

 

V Praze dne 12.6.2007

 

Schválil:

 

……………………………………….   

 Ing. Pavel Klega       

 

 

……………………………………….

Mgr. Jan Choděra

 

 

………………………………………

Mgr. Karel Klíma