Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:   Ing. Klega, MUDr. Bartáková, Hodek, Janeček, Mgr. Kotvová, Ing Pázler,

    Šlosár, RNDr. Witzany, Zoufalík

Hosté: Ing. Melkesová, Ing. Mahel, Ing. Horálková

 

 

Vzhledem k tomu, že  se  na jednání dostavili  pouze 3  členové výboru + předseda a tajemník, předseda VHP v 15,15 hodin jednání zrušil s tím, že další výbor hospodářské politiky se uskuteční v následujícím plánovaném termínu, a to dne 3. října 2007 od 15,00 hodin.

 

 

 

 

Návrh programu 8. zasedání VHP dne 3.10.2007

 

 

1)    Kontrola zápisu z 6. výboru ze dne 6.6.2007

2)    Volba ověřovatelů

3)    Informace o stavu pohledávek hl.m. Prahy k 31.12.2006 předložená RHMP dne 5.6.2007 (a její aktualizace k 30.6.2007)  – přizváni zástupci odboru UCT a DPC MHMT

4)    Informace z majetkové komise

5)    Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.1. – 31.8.07

6)    Různé

 

 

Pozvánka bude zaslána dodatečně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:

M. Patková

Výbor hospodářské politiky ZHMP

 

Praha, 11.9.2007