Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:   pp. Dvořák,  Janeček a Witzany

Hosté: Ing. Horálková –DPC MHMP a Ing. Mahel –UCT MHMP

 

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin. Hostem jednání k bodu 3) byl za UCT -  Ing. Mahel, oddělení správy pohledávek a za DPC – Ing. Horálková, vedoucí oddělení daňových povinností města.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatelů

3)    Informace o stavu pohledávek hl.m. Prahy k 31.12.2006 předložená RHMP dne 5.6.2007 (a její aktualizace k 30.6.2007)  – přizváni zástupci odboru UCT a DPC MHMT

4)    Informace z majetkové komise

5)    Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.1.-31.8.07

6)    Různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  6. VHP ověřeného zvolenými ověřovateli Ing. Klegou a Mgr. Choděrou – bez připomínek. Zápis byl schválen.

7. jednání VHP dne 5.9.07 bylo zrušeno, protože se sešli pouze 3 členové výboru.

Úvodem předseda VHP upozornil, že bude členům výboru předávat materiály, které se budou týkat dění na MHMP a  ke kterým se členové VHP nedostanou. Tyto materiály budou mít informativní charakter a lze je zařadit dle požadavku i na řádné jednání Výboru.

Dále upozornil na:

-    usnesení RHMP č. 1500 z 2.10.07 – změna složení dohlížitelském výboru Výstaviště Praha, a to odvolání RNDr. Igora Němce a jmenování Ing. Milana Richtera ke dni 16.10.07,

-    na personální změny v a.s. Incheba Praha – odvolání Ing. Čepka, ve vedení společnosti zůstává Ing. Rozin

 

Ad 2)

Ověřovateli zápisu z 8. jednání byli  jednomyslně schváleni  pp.  Kužel a Mgr. Choděra.

 

Ad  3)

Pohledávky z daňované činnosti

Zástupce odboru UCT uvedl, že předložená zpráva o stavu pohledávek k 30.6.07 navazuje na informaci pro RHMP a a na inventarizaci pohledávek a závazků k 31.12.2006 – analyzuje v časovém členění pohledávky za vlastní hlavní město Praha (odbory MHMP), městské části a jimi zřízené organizace a zřízené organizace hl.m.Prahy.Vymáhání pohledávek probíhá přímo oddělením správy pohledávek nebo ve spolupráci s advokátními kancelářemi (cca 100 ks pohledávek v hodnotě 67,1 mil.Kč).

Pohledávky za období 1990-2002 (1702 ks v hodnotě 581 mil.Kč)  vymáhány ve spolupráci se správcem HZ Praha. Z celkové částky vymoženo 800 ks pohledávek/581 mil.Kč, stornováno 182 ks/38,7 mil.Kč z důvodu chybně zadaných podkladů v účetní evidenci, odepsáno 148 ks/139,5 mi.Kč a prodáno 390 ks/6,5 mil. Kč firmě Realbohemia. Po ukončení spolupráce s HZ Praha 53 ks /220 mil.Kč předáno k dalšímu vymáhání a na odpis je připravováno 130 kjs pohledávek v hodnotě cca 60 mil. Kč (vymožitelné pohledávky bez podkladů, ukončené konkursy a soudní jednání).

V diskusi zazněla řada otázek – kdo rozhoduje a odpovídá za pohledávky, co s promlčenými pohledávkami, prodej či odpis. Mpř. VHP Ing.  Klega upozornil, že se jedná o významnou složku a lze kdykoliv na požádání členů výboru tuto problematiku otevřít a sledovat vývoj úspěšnosti ve vymáhání nebo likvidaci nedöplatků.

 

Pohledávky z daňových povinností

Zástupkyně odboru DPC uvedla, že předložené sestavy se stavem k 30.6.07 nejsou vypovídající, protože se zpracovávají jinak než koncem roku. Např. místní poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský či rekreační pobyt se předepisují až na základě platby, značná část plateb za komunální odpad je zasílána až po 1. lednu roku následujícího. Rozpis byl předložen v materiálu, který obdrželi všichni členové Výboru. Vymáhání nedoplatků je prováděno exekučním oddělením MHMP nebo příslušným exekučním úřadem, případně jsou přihlášeny u soudů do konkurzního nebo dědického řízení.

V diskusi bylo sděleno, že vymáhání poplatků z provozu osobních vozidel apod. nespadá pod činnost odboru DPC MHMP.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 4)

Zápisy  z majetkové komise ze dne 10.9., 25.6. a 4.6.07  byly vzaty na vědomí.  Mpř. VHP Ing. Klegou byl zodpovězen dotaz z MK dne 10.9.07 – týkající se zrušení výběrového řízení na prodej pozemku v k.ú. Chodov.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 5)

Předložená Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.1.-31.8.07 byla zpracována na základě Jednacího řádu výborů ZHMP, který byl schválen usnesením č. 08/24 ze dne 29.5.2003.

Přítomní vzali zprávu jednomyslně na vědomí s tím, že bude předložena na  říjnovém zastupitelstvu HMP.

 

Ad 6) Různé

-    Předseda VHP   předložil  k informaci k tisku do RHMP č.  4872 –  Shrnutí podstatných souvislostí týkajících se aktuálního vývoje ve vztazích mezi hl.m. Prahou, akcionářem PVA a.s. a samotnou firmou PVA a.s., případně majoritním akcionářem tohoto právního subjektu ABF a.s.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

V této souvislosti byla projednána účast zástupců PVA na listopadovém jednání VHP, kde budou zodpovězeny další dotazy členů výboru.

 

-    Předseda VHP předložil  „Zprávu o portfoliu HMP za 1. čtvrtletí 2007 a za 2. pololetí r. 2007“ . P. Witzany upozornil, že VHP by měl věnovat této problematice větší pozornost, neboť se jedná o tom, jak město pracuje se svým majetkem svěřeným uvedeným společnostem.   

Předložená zpráva byla vzata jednomyslně na vědomí s tím, že v případě zájmu  členů VHP se k  této problematice můžeme vrátit v dalších jednáních výboru.

 

 

-    předseda VHP předal k dispozici

odpověď na interpelaci k relokaci budov MHMP,

 informaci k velkotržnici Lipence,

stručný přehled k rozpočtu r. 2008,

informaci k personálnímu a organizačnímu auditu

Přítomní vzali  všechny  informaci jednomyslně na vědomí s tím, že v případě zájmu se lze k jednotlivým tématům vrátit a případně vyzvat příslušné pracovníky k účasti na jednání výboru.

 

 

 

 Návrh programu  9. jednání Výboru hospodářské politiky bude upřesněn dodatečně.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin.

 

9. zasedání výboru hospodářské politiky se bude konat  dne 7. listopadu 2007 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 18.10.2007

 

Schválil:

 

……………………………………….   

 Petr Kužel       

 

 

……………………………………….

Mgr. Jan Choděra

 

 

………………………………………

Mgr. Karel Klíma