Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:   Klega, Kužel, Dvořák, Janeček a  Witzany

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatele

3)    Obsahové zaměření VHP ZHMP na 1. pololetí 2008

4)    Stav využití  budov ve vlastnictví HMP uvolněných v rámci alokace pracovišť MHMP ke konci roku 2007 s event. výhledem do budoucna  a v návaznosti na usnesení RHMP č. 1611 ze dne 14.11.06 -  přizván  p. ředitel Ing. Trnka

5)    Informace k programu  majetkové komise konané dne 10.1.2008 

6)    Diskuse, různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  10. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Ing. Pázlerem – bez připomínek. Zápis byl schválen.

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 10. jednání byl jednomyslně schválen  Mgr. Choděra.

 

Ad  3)

Předseda VHP předložil členům VHP seznam společností vlastněných hl. městem Prahou s návrhem,  že  zástupci vedení  vytypovaných společností budou zváni na VHP, a to: 1. pololetí 2008 společnosti s  většinovým podílem  HMP v a.s. – Kolektory Praha a.s. (100%), Kongresové centrum Praha, a.s. (100%) – změna portfolia, Obecní dům, a.s. (100%), Dopravní podnik a.s. (100%), Pražská vodohospodářská společnost a.s. (92,01%), Pražské služby a.s. (76,92%)  a ve 2. pololetí 2008 by se VHP věnoval holdingovým společnostem, a to Pražská energetika Holding a.s., Pražská plynárenská Holding a.s. a Pražská teplárenská Holding a.s. – všechny 3 se shodným podílem ve výši 51%.

Přítomní vzali  informaci jednomyslně na vědomí s tím, že předseda VHP zajistí od únorového jednání VHP na program vždy 1 z výše uvedených  společností. Program následných  jednání VHP bude doplňován o aktuální informace dle potřeby či dalších požadavků členů Výboru. 

 

Ad 4)

K uvedené problematice byl přizván ředitel MHMP Ing. Trnka, který uvedl podrobné informace k jednotlivým objektům –

Pařížská 26, Praha 1 – prodej podílu dalším spoluvlastníkům

Na Strži 1972/35a, Praha 4 - objekt předán v r. 2006 Domu dětí a mládeže Praha 4

Letenská 8/121, Praha 1 – prodej společnosti ZLT, a.s., za 72 171 000 Kč (souhlas RHMP z 18.12.2007, ještě musí schválit ZHMP)

Žatecká 2, Praha 1 – pronájem Pražské vodohospodářské společnosti, a.s.,na dobu 20-ti let s právem přednostního pronájmu na dalších 10 let za roční nájemné ve výši 4 mil. Kč s každoroční valorizací nájemného ( PVS se přestěhuje po úpravách)

 

Kafkův dům - Nám. Fr. Kafky 24/3, Praha 1 – nájemní smlouva se společností V.J.Rott, uzavřena 14.9.2007 na dvacet let za roční nájemné ve výši 12,5 miliónů korun.

Terplan - Platnéřská 111/19, Praha 1 –  pronájem budovy (a části  budovy č. p. 110 v Žatecké 2 v Praze 1) Dr. Olze Valtrové za roční nájemné ve výši 15 mil. Kč (schváleno RHMP 18.12.2007, nájemní smlouva v jednání)

Řásnovka 770/8, Praha 1 – v objektu je v nájmu Technická správa komunikací hl. m. Prahy, smlouva na 20 let, roční nájem 1 604 000  Kč,

Cihelná 548/4, Praha 1 -  dosud zde sídlí PVS,  VŘ  se  záměrem – pronájem budovy

Štefánikova 2973/1, Praha 5 – ukončeno výběrové řízení na prodej objektu, dosud nerozhodnuto, 23.1. bude předložen materiál majetkové komisi RHMP a posléze RHMP a ZHMP

Dům královských pážat, Kanovnická 3, Praha 1 – schválen pronájem společnosti České nemovitosti a.s. na 20 let za roční nájemné 1.810.000,- Kč (usnesení RHMP č. 1962 z 11.12.2007, nájemní smlouva v jednání)

V Jámě, Praha 1 -  vyhlášeno výběrové řízení

U Minuty - U Radnice,  Praha 1 -  vyhlášeno dvoukolové výběrové řízení s termínem odevzdání nabídek do 1. kola 18.2.2008

 

V rámci diskuse byly zodpovězeny otázky týkající se následného využití objektů, přeměny z kancelářských prostor na komerční využití – převážně ubytování – hotely. Dále p. ředitel Trnka, že cílem celého projektu sestěhování pracovníků do 1 objektu  bylo zkvalitnění služeb a jejich dostupnost pro Pražany. Dále upozornil, že nelze n dále navyšovat počet pracovních míst, a to v návaznosti na plnění metodických pokynů jednotlivých ministerstev, protože pro MHMP je důležitý zákon nebo vyhlášky, město se musí zaměřit na zvýšení efektivity své práce a nelze za současného stavu přijímat další kompetence do státní správy.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 5

Termín majetkové komise byl přeložen na 23.1.2008. Program a zápis z jejího jednání bude členům výboru předán dodatečně.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 6) Diskuse - různé

 Předseda VHP informoval členy výboru

-    o účasti na  prezentaci projektu vjezdu do centra  Prahy, který má být zpracován do konce r. 2008,

-    přípravě záměru sloučení PO HMP – Domovy důchodců a Ústavy sociální péče a vytvoření  2 akciových společností  - záměr  ke snížení nákladů a úspory pracovních míst s tím, že DD Bohnice bude řešen v původním rozhodnutí RHMP – vyhlásit výběrové řízení na správce a provozovatele DD ze soukromé sféry, aby bylo možné v budoucnu vyhodnotit úspěšnost dvou alternativních řešení,

-    dále  přednesl změny  návrhu termínů  zasedání VHP, a to v návaznosti na předklad  materiálů do ZHMP. Modelově by bylo využito únorové zasedání VHP   v návaznosti na  lednové ZHMP,

-    V diskusi zazněly podněty – VHP by se měl vyjadřovat k materiálům týkající se majetku města, otázky spojené s plněním NS mezi HMP a  Inchebou v návaznosti na tiskové zprávy ve sdělovacích prostředcích. Dotazy k projektu placeného  vjezdu do centra Prahy. Doporučení, aby  při projednávání KCP byl pozván i zástupce hotelu  Holiday Inn PCC -  předseda VHP všechny dotazy  zodpověděl,

-    návrh programu  12. jednání Výboru hospodářské politiky bude upřesněn dodatečně  a bude reagovat na požadavky členů výboru k plánu činnosti VHP na 1. pololetí 2008 – viz  závěr bodu 3) tohoto zápisu. Byl akceptován požadavek seznámit VHP s projektem placeného vjezdu do centra Prahy.

Přítomní vzali  informace v bodu diskuse - různé jednomyslně na vědomí. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 16,30 hodin.

 

12. zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  6. února 2008 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne 10.1.2008

 

Schválil:

 

 

……………………………………….

Mgr. Jan Choděra

 

 

………………………………………

Mgr. Karel Klíma