Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  Klega, Kužel, Janeček, Šlosár a Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu

2)    Volba ověřovatele

3)    Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.9.07.-29.2.08

4)    Projednání požadavků městských částí uplatněných k rozpuštění rezervy pro MČ (požadavek sumarizován ve výši 1,215.022 tis. Kč, plánovaná rezerva 500 mil. Kč)

5)    1. stupeň výběrového řízení – „Projekt urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků“ – odborný výklad provede zástupce ÚRM

6)    Různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  12. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem RNDr. Witzanym  – bez připomínek.  Projednání  současného stavu a budoucího vývoje KCP, vč. hotelu Holiday Inn bude na základě žádosti  místopředsedy VHP Ing. Klegy přeloženo na dubnové zasedání VHP. Současně byl  dodatečně zařazen do programu VHP bod 4) – viz program. Zápis byl schválen.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 13. jednání byl jednomyslně schválen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Zpráva o činnosti VHP ZHMP za období od 1.9.07 – 29.2.08 byla schválena bez připomínek a bude předložena jako informace na březnovém jednání ZHMP.

Přítomní vzali  informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 4)

K uvedené problematice obdrželi členové VHP evidenci investičních požadavků MČ uplatněných v 1. kole rozpouštění rezervy pro MČ, která vznikla z přebytku hospodaření za rok 2007 v celkové výši 1,5 miliardy Kč. Postup byl  schválen usnesením RHMP č. 87 ze dne 29.1.08 – viz příloha tohoto zápisu.  Vzhledem k tomu, že Ing. Javornická, zástupkyně ředitel MHMP se nemohla dnešního jednání VHP zúčastnit (zahraniční služební cesta), bylo s ní dohodnuto, že dodatečně zodpoví Vaše dotazy. Z výše uvedeného důvodu  byli členové VHP upozorněni, aby své případné dotazy  zaslali na e-mail předsedy VHP nebo pí Patkové(Karel.klima@cityofprague.cz  nebo  marie.patkova@cityofprague.cz).

Přítomní vzali  informaci jednomyslně na vědomí

 

Ad  5)

Jednání se zúčastnil Ing.arch Hladík za ÚRM a dále  Miloslav Lukeš ze spol. Deloitte a Mgr. Sedlatý z AK Jansta, Kostka.  Hlavním záměrem bylo seznámení členů VHP s modely, které byly předloženy  v rámci 1. stupně výběrového řízení  na „Projekt urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků“. Odborný výklad k modelům  přednesl zástupce ÚRM Ing. arch. Hladík.  Další 2 přizvaní zástupci  posuzovali  nabídky  z hlediska splnění podmínek zadání soutěže, vč. hlediska právního. Předloženo bylo cca 17 nabídek, z toho 3 nabídky byly bez výhrad, k ostatním nabídkám byly výhrady, které jsou formální a jsou odstranitelné. Soutěž je dvoukolová  - 1. kolo kvalifikace účastníků soutěže a splnění podmínek z hlediska urbanistiky, 2. kolo - cena + další smluvní garance, lhůty atd. Komise v 1. kole  zatím nerozhodla a další jednání bude 7.2.08 s tím, že s výsledky bude seznámena RHMP. V průběhu diskuze byly zodpovězeny všechny dotazy.

Přítomní vzali  informaci jednomyslně na vědomí

 

 

Ad 6) Diskuse – různé

-    Předseda VHP upozornil na Dohližitelský výbor – Incheba dosud  nepředložila  projekt Výstaviště, Rada prodloužila termín Inchebě Praha do 30.6.08 s tím, že pokud nebude dodržen podá návrh na ukončení smlouvy, současně upozornil, že Incheba dosud nepodepsala Dodatek č. 9 , a to přes řadu písemných urgencí.

-    Dále upozornil na rozepři mezi HMP a spol. PVA. Spol. ABF jako  právní nástupce spol PVA podala k soudu žádost o posouzení vypovězení smlouvy  spol. PVA. Dále upozornil na zrušení dozorčí rady na valné hromadě a.s. – zastoupení města je nyní minimální.

-    RNDr. Witzany – využití reklamních ploch pro kulturní akce v návaznosti na uzavření nové smlouvy – nic se zatím neděje, společnost neplatí a neprovozuje, předseda VHP požádá o vyjádření Ing. Klegu na dubnovém zasedání Výboru

Přítomní vzali  informaci v bodu diskuse - různé jednomyslně na vědomí. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,00 hodin.

 

14. zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  2. dubna 2008 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne  11.3.2008

 

 

 

Schválil:

 

 

……………………………………….

Mgr. Jan Choděra

 

 

………………………………………

Mgr. Karel Klíma