Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  Kužel,  Hodek,  Šlosár a  Witzany

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

 

1)    Kontrola zápisu ze dne 5.3.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Prezentace současného stavu a  možného budoucího vývoje Kongresového centra v Praze

4)    Informace z majetkové komise ze dne 10.3.2008

5)    Různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  13. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  – bez připomínek.  Zápis byl schválen.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 14. jednání byl jednomyslně schválen  Ing. Pázler.

 

Ad 3)

Předseda  VHP přivítal generálního  ředitele KCP Ing. Kárníka, který členy VHP seznámil  s ekonomickými a hospodářskými  výsledky hospodaření KCP  od roku 2006  po současnost. Rok 2006  zisk 80 mil. Kč, rok 2007  byl ztrátový. Hotel nesplnil rozpočet a byly vyčerpány všechny rezervy. Ztráta byla způsobena nižším počtem velkých kongresových akcí, v roce 2006 jich bylo 38, v roce 2007 pouze 29, naopak bylo oproti r. 2006  více malých akcí (cca 400). Rok 2008 by měl být stabilní a vyrovnaný, rok 2009  již ziskový – počítá se s vyšším počtem menších akcí, dále jsou  uzavřeny smlouvy s úřadem vlády na cca 68 mil. Kč a dalších 5 na ministerské úrovni. Další spolupráce je s úřadem vlády při zajištění ubytování souvisejícího s předsednictvím ČR v EU. V jednání jsou další akce, zejména přesunem akcí z regionů do hl. města.

Dále seznámil členy VHP s dluhovou službou    od r. 2005 – 2009.   V únoru 2008 byla schválena studie  s předpokladem  vývoje do r. 2009 (následně  po rok 2014). Je připraven projekt s rozdělením KCP, a.s.. na dceřiné společnosti – Hotel a.s., Business centrum, a.s. a vlastní KCP s přilehlými pozemky se zachováním cca 34% podílu města s cílem jeho vlivu na kongresovou politiku města. Projekt předpokládá zastavení  narůstání vnitřního dluhu a s dalším rozvojem v návaznosti s pozemky na jižní straně – Pankráckého náměstí – cca 50tisíc m2 plochy (obchody, byty apod.). V roce 2014, kdy se navrhuje prodej dceřiných společností s tím, že by HMP  zůstala kongresová budova..Akcionář zatím nezaujal k návrhu stanovisko.

V diskusi byly zodpovězeny všechny dotazy -  nové hodnocení majetku podle evropských účetních standardů (rozdíl byl zařazen do ztrát), snížení základního kapitálu na 1,4 miliardy – schváleno akcionáři. Návrh  KCP bude předložen  k odsouhlasení Radě a ZHMP, v současné době je materiál  předložen k připomínkám. Záměr dalšího řešení  a využití  po roce 2014  je budoucím řešením – hledání jiného modelu než současného, aby nedocházelo k navyšování dluhu, ve  variantě prodeje pozemků  či jiných dalších řešení.

Přítomní vzali předloženou informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 4)

Zápis  z majetkové komise ze dne 10.3.2008  byl vzat na vědomí. Případné dotazy k zápisu z MK  budou zodpovězeny na červnovém zasedání VHP.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad  5) Diskuse - různé

-    Ing. Klega – zodpověděl dotaz RNDr. Witzanyho z jednání VHP dne 5.3.08 týkající se využití reklamních kulturních akcí v návaznosti na uzavření nové smlouvy se spol. BigBoard Praha s.r.o. – písemná odpověď  je přílohou tohoto zápisu

Přítomní vzali  informaci v bodu diskuse - různé jednomyslně na vědomí. 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17,00 hodin.

 

15. zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  7. května 2008 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne  22.4.2008

 

 

 

Schválil:

 

 

……………………………………….

Ing. Viktor Pázler

 

 

………………………………………

Mgr. Karel Klíma