Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni:  Hodek,  Janeček a  Zoufalík

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 2.4.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace  k  Návrhu na založení  Regionální rozvojové agentury zaměřené na podporu malého a středního podnikání v Praze a rozvoj inovačních technologií transformací společnosti TRADE CENTRE PRAHA, a.s. – přizváni Ing. Mach, generální ředitel  TCP, a.s. a Ing. Rozsypal ze společnosti EPIC

4)    Informace k projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků

5)    Projednání záměru odkoupení akcií společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s. od společnosti Úpravna vody Želivka, a.s. a Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

6)    Roční zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za rok 2007

7)    Informace z majetkové komise ze dne 23.4.2008

8)    Různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  14. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Ing. Pázlerem  – bez připomínek.  Zápis byl schválen.  

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 15. jednání byl jednomyslně schválen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Předseda  VHP přivítal Ing. Rozsypala z a.s. EPIC a JUDr. Švarcovou z a.s. TCP. Všichni členové výboru obdrželi v předstihu podklady k jednání. Ing. Klega úvodem upozornil, že jednání VHP má pracovní charakter a  předmětná studie bude dopracována o projednané závěry členů výboru.

Zástupce a.s. EPIC Ing. Rozsypal stručně uvedl předloženou studii návrhu na založení regionální rozvojové agentury  pro pražský region, která by měla vzniknout v souladu s Programovým prohlášením RHMP rozšířením předmětu činnosti společnosti TCP, ve které HMP vlastní majoritní podíl. Studie rozpracovává možné varianty , právní formy, ekonomické a daňové aspekty.

V diskusi  vystoupili:

p. Witzany -  jak to vypadá se zřízením technologického parku, financováním a  vybudováním technologického parku v Počernicích – studie toto neřeší – najít jiné finanční řešení

p. Klega – hrubé výnosy budou sníženy o provozní náklady k zajištění běžného provozu

p. Dvořák -  anglický model – plní strategické cíle města – ztráta aktivizace veřejných prostředků – efektivní řešení projektů, stabilita příjmů směrem k projektům, nespoutávat – nemělo by význam

p. Witzany – investice vůči bankám, čistý výnos 50 mil  - 50% se generuje do ADRIE, co bude se zbývajícími penězi, co je volně k dispozici – použít do projektů

p. Dvořák –hlavním důvodem vzniku – možnost pružného jednání na trhu, chybí finanční model čerpání přebytečných finančních prostředků,   otázka je zda převzít celé portfolio domů, které TCP spravuje, protože  město umí odepsat finanční prostředky

p. Klega –  model vzniku RRA uplatnit, má-li mít RRA  výsledky, musí je  vykazovat  především na bankovním trhu

p. Klíma – o RRA se hovoří dlouho, a to jak v HK, tak i v orgánech města, město by mělo být připraveno a proces nastartován  v nejkratším čase

p. Kužel -  materiál vzít na vědomí, doporučuje dále zkoumat a prověřit prostředky, které do společnosti RRA budou vloženy a doplnit předložený materiál o obsah diskuse

Členové VHP vzali předložený materiál jednomyslně na vědomí s tím, že založení RRA a způsob jejího  financování bude projednáno v orgánech města s tím, že do materiálu  budou zapracovány připomínky z jednání VHP.

 

Ad 4)

Členové výboru byli seznámeni s výsledky 1. kola VŘ  k projektu urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova, 2. kolo VŘ by mělo  být ukončeno v průběhu května 2008 a výsledky budou předloženy  v RHMP a  ZHMP.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 5)

K uvedené problematice Ing. Klega upozornil, že  se jedná o první krok pro sjednocení vlastnictví vodohospodářského infrastrukturního majetku -  Praha by se stala jediným akcionářem PVS a výsledkem by bylo zjednodušení a zvýšení efektivnosti obnovy a rozvoje majetku PVS. Jedná se o odkup  akcií v hodnotě cca 6,6 mil. Kč.

Přítomní vzali informaci o zcelení akcií formou odkupu  jednomyslně na vědomí a členové  VHP budou o dalším postupu projednání v orgánech města  informováni.

 

Ad 6

Předseda VHP předložil  „Zprávu o portfoliu HMP za rok 2008“ . Upozornil, že  na VH KCP při hodnocení roku 2007 se hovořilo o  propadu hotelu cca 20 mil. Kč s tím, že smlouvu s hotelem by bylo možno   v letošním roce ukončit. Dále upozornil na problematiku DP hl. m. Prahy, která bude  řešena na FV HMP dne 12.5.08.

Předložená zpráva byla vzata jednomyslně na vědomí.

 

Ad 7)

Zápis  z majetkové komise ze dne 23.4.2008  byl vzat na vědomí. Případné dotazy k zápisu z MK  budou zodpovězeny na červnovém zasedání VHP.

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 8) Diskuse

Bez diskuse.

 

Jednání bylo ukončeno v 17,00 hodin.

 

16. zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  4. června 2008 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

 

V Praze dne  14.5.2008

 

Schválil:

 

Mgr. Jan Choděra   ....................................

 

Mgr. Karel Klíma   ....................................