Přítomni: dle prezenční listiny – příloha č. 1 zápisu

Omluveni: pp. Kužel, Dvořák, Janeček, Witzany,  Zoufalík a Tobrman

 

Jednání  bylo zahájeno v 15,05 hodin.

 

Program:

1)    Kontrola zápisu ze dne 10.9.08

2)    Volba ověřovatele

3)    Informace k aktualizaci Strategického plánu hl.m. Prahy – přizváni zástupci z ÚRM - Ing. Jiří Mejstřík, vedoucí oddělení odboru strategické koncepce  a Ing. Jakub Pechlát

4)    Informace k Dluhové službě hl. města Prahy  se stavem k září 2008–  přizvána Ing. Javornická, zástupkyně ředitele MHMP

5)    Zpráva o portfoliu hl.m. Prahy za 1. pololetí 2008

6)    Informace z majetkové komise ze dne  8.9.2008

7)    Různé

 

Ad 1)

Provedena kontrola zápisu z  17. VHP ověřeného zvoleným ověřovatelem Mgr. Choděrou  – bez připomínek.  Zápis byl schválen s tím, že DP hl.m. Prahy, představení nové ředitelky PIS a jejich záměrů v oblasti cestovního ruchu a rozvoje společnosti a informace Ing. Trnky, ředitele MHMP k finanční bilanci z prodaných objektů budou  řešeny na dalších jednáních VHP .

 

Ad 2)

Ověřovatelem zápisu z 18. jednání byl zvolen  Mgr. Choděra.

 

Ad 3)

Předseda VHP přivítal Ing. Mejstříka, vedoucího oddělení strategické koncepce ÚRM a Ing. Pechláta. Členové VHP v předstihu obdrželi základní  materiály k Aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy, a to – stručný výtah, vč. prezentace  ASP písemně a kompletní dokument v digitální podobě. Ing. Mejstřík v návaznosti na předložené materiály uvedl, co je strategický plán,  jeho smysl, z čeho vychází  a na čem byl založen s tím, že strategický plán byl schválen pražským zastupitelstvem v roce 2000 na období 2000-2006  a v roce 2004 ZHMP rozhodlo o  nutnosti jeho aktualizace na období 2006 – 2010. Hlavní důvodem byly vstup ČR do Evropské unie, nové trendy v územním rozvoji, záměr ucházet se o pořádání  LOH. Připomenul, že RHMP se Programovým prohlášením pro volební období 2006-2010 přihlásila k principům SP a v souladu s ním byla v červnu 2007 připraven nová pracovní verze ASP zahrnující aktualizaci všech dat a informací. V květnu 2008 vznikla další verze ASP, která byla spolu s hodnocením SEA a NATURA 2000 předložena MŽP k posouzení. MŽP v září 2008 vydalo k návrhu posuzované koncepce souhlasné stanovisko, které umožnilo Praze zahájit projednávání dokumentu v samosprávných orgánech města a je snaha, aby se tak stalo do konce roku 2008 v souladu s Program.prohlášením RHMP ze dne 30.1.08.. Na tento aktualizovaný SP schválený ZHMP by měl  formou samostatného dokumentu navázat samostatný dokument Program realizace strategické koncepce města na období 2009 – 2015.. V diskusi byly zodpovězeny dotazy  jak byla příprava ASP řešena s MČ, jak jsou v plánu  ošetřeny velké územní části, zda aktualizace nesouvisí s komunálními volbami apod.

Členové VHP vzali předložený materiál, který bude předložen na jednání ZHMP,   na vědomí.

 

Ad 4)

Předseda VHP přivítal  Ing. Kubce, vedoucího oddělení strategie a analýz  z odboru ROZ MHMP, který podal doplňující  informace k  Dluhové službě hl. města Prahy s tím, že k aktualizaci dochází jednak v souvislosti s ukončením fiskálního období (účetní výkazy a rozbory za sledované období a dále pak na základě nových faktorů jako např. změna rozpočtového určení daní, úprava rozpočtu, rozhodnutí o předčasném uhrazení finančního závazku apod.). Součástí písemného materiálu, který obdrželi členové VHP byly i přehledy dlouhodobých finančních závazků vlastního HMP,vč. účelu použití, podrobný přehled o čerpání jednotlivých cizích zdrojů vlastního HMP a dosavadního vývoje dlouhodobých finančních závazků HMP. Předložená informace sumarizuje základní popisné parametry vztahující se zejména k dlouhodobým finančním závazkům města, další část se zaměřuje na pravděpodobný vývoj základních parametrů dluhové služby a vychází ze současného stavu (příjmy, výdaje, finanční závazky, splátkové kalendáře, úrokové a měnové sazby apod.), ale i z realizovaných či očekávaných zásadních ekonomických rozhodnutí města a z oidhadu makroekonomického vývoje, vč. očekávaného vývoje finančních trhů.

V diskusi byly zodpovězeny otázky –jak se sníží zadlužení města , jak to vypadá se závazky v cizích měnách v návaznosti na smlouvy uzavřené s pevným kursem, jaké budou splátky v příštích letech a z jakých zdrojů budou hrazeny.

Předložená informace byla vzata jednomyslně na vědomí.

 

Ad 5)

Předseda VHP předložil  „Zprávu o portfoliu HMP za1. pololetí 2008“  s tím, že v 1. pololetí roku 2008 nedošlo oproti stavu k 31.12.2007 k žádným zásadním změnám v rámci akciového portfolia Města.  

Předložená zpráva byla vzata jednomyslně na vědomí.

 

Ad 6)

Zápis  z majetkové komise ze dne 8.9.2008  byl vzat na vědomí. Člen komise p. Šlosár podal podrobnější informaci k výběrovému řízení na pronájem blok domů U Radnice a U Minuty na Praze 1 s tím, že MK doporučila zrušit výběrové řízení a vyhlásit nové a současně upozornil na rozpor VŘ v návaznosti na územní plán HMP..

Přítomní vzali informaci jednomyslně na vědomí.

 

Ad 7)

Předseda VHP předložil informační materiál, který se týká zvýšení poplatků za komunální odpad s tím, že úprava poplatku je možná pouze změnou Vyhlášky č. 2/2005 Sb. Přílohou předloženého materiálu  jsou i tabulky, které zjednodušenou formou vypovídají o finančním dopadu a současně je přiložena důvodová zpráva, která vysvětluje podstatné důvody vedoucí k navýšení poplatku.

V diskusi zazněla řada otázek –  porovnání výše dotací města od roku 2006 – 2008 z 50,9 mil až na 81,6 mil. Kč,, spojení problematiky PT a.s. a PS a.s.,  sociální dopad – další akumulace nákladů pro občany, jak je řešena otázka ekonomického zpracování odpadů, jaká bude budoucnost vývoje cen,  - rozklad hospodaření k budoucím investicím, jak je to s tříděním odpadu, mobilní sběrné dvory apod.

Předložená informace byla vzata jednomyslně na vědomí s tím, že předseda VHP požádá Mgr. Petra Štěpánka CSc. radního pro oblast životního prostředí a Ing.arch. Jana Winklera, ředitele odboru ochrany prostředí  o stanovisko  k problematice   komunálního odpadu a jeho dalšího vývoje do budoucna.

 

Jednání bylo ukončeno v 17,30 hodin.

 

19 zasedání výboru hospodářské politiky  se bude konat  dne  5. listopadu 2008 v 15,00 hodin  -  Malý salónek, 1. patro, č.dv. 135, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

 

V Praze dne 14.10.2008

 

Schválil:

Mgr. Jan Choděra   ....................................    Mgr. Karel Klíma ..........................................