Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

ve   středu  16.12.2009  od  10.00 hodin

 v zasedací místnosti č.135 – Malý salonek v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

P r o g r a m  :

 

  1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

    2)  Problematika karty Opencard – výsledky auditu

    - přizváni :  JUDr. Blažek, 1.náměstek primátora hl. m. Prahy

       Ing. Trnka, ředitel MHMP

            Ing. Kraus, ředitel odboru INF MHMP

            Ing. Šťastný, vedoucí odd. interního auditu    

 

    3)   Informace o sjednocení postupu při vyřizování podání s odkazem na režim

    stanovený zákonem o právu petičním, zákonem o hl. m. Praze a Pravidly pro

    přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům hl. m. Prahy

    -  přizvána : JUDr. Danielisová, ředitelka odboru LEG MHMP     

 

       4)   Informace o přešetření podnětu p. Slezáka  ke „Koncepci učňovského

    školství“ 

 

    5)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

 

     6)   Různé, diskuse 

   

 

 

       

                                           

                            JUDr. František  H o f f m a n  

                        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

V Praze dne 7.12. 2009