Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

ve   středu  24.3. 2010 od  10.00 hodin

 v zasedací místnosti č.135 – Malý salonek v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

P r o g r a m  :

 

  1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

    2)   Kontrola plnění smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a konsorciem Rohan, s.r.o.

    o využití Rohanského ostrova“ – přizvaní : Ing. Klega, RNDr. Ďurica,Csc.

 

    3)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

 

    4)   Různé, diskuse 

   

 

 

   

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 12.3.2010