Kontrolní výbor

Zastupitelstva  hl. m. Prahy

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

na  jednání  kontrolního výboru ZHMP, které se bude konat

ve středu  15.9. 2010  od  10.00 hodin

 v zasedací místnosti č.135 – Malý salonek v 1. patře

 na Mariánském náměstí č. 2, Praha 1 

 

 

 

P r o g r a m  :

 

   1)   Závěrečná zpráva k havárii tunelu Blanka

    (přizván ředitel OMI MHMP Ing. Toman)

 

   2)   Zpráva o výsledcích provedených analýz a  vyhodnocení posudků

    k problematice  Opencard

    (přizván ředitel MHMP Ing. Trnka)  

 

    3)   Právní posouzení  smluv a dodatků uzavřených mezi hl. m. Prahou

    (OMI MHMP) a společností Metrostav a.s. za účelem výstavby tunelu Blanka

    z hlediska  výhodnosti či nevýhodnosti konkrétních smluv pro hl. m. Prahu

    (zpracovatel AK JUDr. Zvolánková)

 

   4)   Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory  OMK

    MHMP a OFK MHMP v 1.pololetí 2010

 

    5)   Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za období roku 2010 a přehled

    nejzávažnějších kontrolních akcí projednávaných kontrolním výborem  ZHMP

    za období 2007 – 2009

 

    6)    Různé - diskuse

 

 

   

        JUDr. František  H o f f m a n  

        předseda kontrolního výboru ZHMP

 

 

 

V Praze dne 3.9. 2010