Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/   

   

P r o g r a m :   

1)  Zápis z minulého zasedání – k informaci

    2) Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy za    rok 2006 a přehled nejzávažnějších kontrolních akcí projednávaných kontrolním výborem ZHMP  za období 2003 - 2005

 

    3)  Schválený „Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů 

    začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP  na rok 2006 a Plán kontrol

    prováděných odbory MHMP na místě  u jednotlivých městských částí hl.m.Prahy

    v přenesené působnosti  na rok 2006“  ( usn. č. 0108), včetně schváleného

    doplnění  „Plánu“ (usn. č. 0953)

   

4)  Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

 

5)  Různé a diskuse

       

    V úvodu jednání předseda kontrolního výboru přivítal nově zvolené členy kontrolního výboru ZHMP a vyslovil přesvědčení, že nejvyšší kontrolní orgán hl.m. Prahy bude nadále pokračovat v započaté práci původního kontrolního výboru a ubezpečil  nové členy, že  předem vítá jejich návrhy a podněty na kontrolní akce.

 

Ad 1 + ad 2)  Zápis  z minulého zasedání a Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2006 a přehled nejzávažnějších kontrolních akcí projednávaných kontrolním výborem ZHMP  za období 2003 – 2005

 

    Oba materiály byly členům výboru předloženy k informaci,  aby se mohli seznámit s charakterem  kontrolních akcí, které byly v minulém volebním období předmětem jednání kontrolního výboru.

 

Ad 3) Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů    začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP  na rok 2006 a Plán kontrol    prováděných odbory MHMP na místě  u jednotlivých městských částí hl.m.Prahy    v přenesené působnosti  na rok 2006“

 

    Úvodní slovo přednesla Ing. Bohumila Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností, která představila  ředitele odborů začleněných do oblasti kontrolních činností – Ing. Jiřího Fuchse, ředitele odboru finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření MHMP (OFK MHMP) a JUDr. Richarda Maříka, ředitele odboru stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolních činností MHMP (OMK MHMP) a dále ve stručnosti charakterizovala náplň činnosti jednotlivých oddělení výše uvedených odborů.   

V následné diskusi byly zodpovězeny dotazy týkající se :

- termínů provádění následných kontrol plnění opatření, přijatých k odstranění zjištěných nedostatků,

-  možnosti provádění kontrol čerpání dotací   poskytovaných DP hl.m. Prahy , a.s. (např. nákup nových tramvají apod.) a s tím související postavení Rady hl. m. Prahy, jako valné hromady, včetně  úlohy  členů ZHMP v dozorčí  radě.

Předseda kontrolního výboru konstatoval, že ohledně postavení kontrolních orgánů v akciových společnostech, jejichž zakladatelem je hl. m. Praha, si nechal zpracovat právní rozbor. O možnost seznámit se s právními stanovisky požádala Mgr. Kolínská (předložení posudků zajistí JUDr. Hoffman).

 

 

Ad 4)  Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

 

    Členové výboru obdrželi k informaci Přehled  stížností   adresovaných kontrolnímu  výboru  ZHMP nebo předaných  předsedovi výboru radou HMP k vyřízení v období od   2.10. 2006 do 13.12.2006. Informaci o vyřízených stížnostech ústně doplnila JUDr. Huspeková (ved.odd. stížností OMK MHMP).   

 

Ad 5)  Různé a diskuse

 

JUDr. Hoffman – informoval o možnostech zapojení členů kontrolního výboru do komisí zřízených odborem městského investora MHMP k výběrovým řízením. Zapojení členů výboru probíhá na základě dohody mezi předsedou výboru a ředitelem odboru Ing. Tomanem.

 

Mgr. Kolínská -  si vyžádala informace a podklady související s kauzou Ing. arch. Musálka (předložení Závěrečné zprávy z provedené kontroly -  zajistí předseda výboru).  

 

Ing. Dvořák – požádal, aby na příštím zasedání  výboru byla   na program jednání zařazena problematika Etického kodexu (resp. vyplňování údajů v tabulkách) a zvážena i jeho případná novelizace s odkazem na nové předpisy  ( podklady,  včetně „vysvětlivek“ k tabulkám – zajistí předseda výboru ve spolupráci s pí náměstkyní Reedovou).

 

Mgr. Kolínská – otevřela diskusi  ohledně „nominace  nečlenů ZHMP do výborů ZHMP“, zapojení odborníků. K jejímu námětu se postupně vyjádřili všichni přítomní členové výboru, ať již s kladnými či zápornými poznatky. JUDr. Hoffman doporučil toto téma projednat v jednotlivých  politických klubech.

 

Termíny zasedání : 21.2. – 28.3. – 25.4. - 30.5.-  20.6.

P o z o r ! změna  od 10.00 hod.  v 1.patře Škodova paláce (Jungmannova  ul.)

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru       

   

 

    Petr   Z a j í č e k    JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru