Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  pí Samková,  p. Slezák, p. Zajíček,

    Ing. Jeníčková  /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: JUDr. Hulinský Ph.D., JUDr. Homola, Mgr. Kolínská, p. Šteiner

 

Program:

 

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

 2)   Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných

    do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2009 

 

 3)   Informace o žádosti radního Ing. Richtera o prošetření anonymního podání

    ohledně údajného zneužívání finančních prostředků hl. m. Prahy ve

    Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy

   

 4)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

   

 5)   Různé, diskuse  

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 10/2008 byl schválen.

Na prosincovém zasedání p. Zajíček informoval o podání rodičů žáků Jedličkova ústavu, kteří se obrátili na členy ZHMP, aby zabránili údajné škodě na majetku hl. m. Prahy, neboť v důsledku stavební činnosti na sousedním pozemku (zastřešení tribuny TJ Slavoj) by mohlo dojít k zastínění studoven Jedličkova ústavu. Kontrolní výbor ZHMP pověřil členy výboru p.  Zajíčka a p. Slezáka, aby prošetřili kauzu Jedličkův ústav z hlediska pravomocí orgánů samosprávy a na zasedání kontrolního výboru v lednu 2009 podali informaci.

 

Plnění úkolu:

Člen kontrolního výboru p. Zajíček předložil členům výboru k informaci vybrané části projektové dokumentace, na jejichž základě objasnil problematiku údajného bezdůvodného „kácení stromů“, spojitost údajně neúměrného navýšení tribuny a s tím spojené zastínění učeben JÚ. Na výškovém řezu demonstroval vzdálenost tribuny od objektu JÚ (cca 15 m) a konstatoval, že problematika oslunění budovy JÚ byla příslušným stavebním úřadem zodpovědně prověřena. Členové kontrolního výboru ZHMP shodně konstatovali, že kontrolní výbor, jako orgán samosprávy není ze zákona oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat nebo ovlivňovat výkon státní správy na úseku výstavby, nicméně považují za nezbytné, aby orgány hl. m. Prahy do dané kauzy vstupovali aktivně, a to jak z titulu vlastníka pozemků, tak i z titulu zřizovatele JÚ a přispěli ke konsensu.

 

 

Usnesení :

Členové kontrolního výboru ZHMP uložili předsedovi výboru, aby se obrátil na náměstkyni primátora Ing. Kousalíkovou, aby ve spolupráci s panem náměstkem Ing. Klegou a příslušným poradcem pana primátora iniciovala společnou schůzku představitelů TJ Slavoj a Jedličkova ústavu (příp. i za účasti předsedy kontrolního výboru) s cílem zkvalitnit další spolupráci všech zainteresovaných subjektů. ( Hlasování : přítomno 5 členů – souhlas vyslovilo 5 členů).

 

Informaci o budoucím využití příspěvkové organizace Integrované  centrum pro osoby se  zdravotním postižením Horní Poustevna a její připravované privatizaci, v zastoupení pana radního Janečka přednesl p. Kabát. Konstatoval, že opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou jsou postupně realizována pověřeným ředitelem organizace a garantem připravované privatizace je odbor SOC MHMP.

 

Ad 2) + Ad 3) Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných  do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2009

Informace o žádosti radního Ing. Richtera o prošetření anonymního podání ohledně údajného zneužívání finančních prostředků hl. m. Prahy ve  Hvězdárně a planetáriu hl. m. Prahy

Úvodní slovo k Plánu kontrol na rok 2009  přednesla zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností Ing. Jeníčková. Zdůraznila, že podněty členů Rady hl. m. Prahy, předsedů kontrolního a finančního výboru ZHMP a členů kontrolního výboru ZHMP na zařazení kontrolních akcí do Plánu kontrol na rok 2009 byly akceptovány a šetření iniciované panem radním Richterem ve Hvězdárně a planetáriu bude zahájeno v nejbližších dnech. O průběhu šetření budou  členové kontrolního výboru ZHMP průběžně informováni.

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP (stížnosti a odpovědi zaslány elektronicky společně s podklady na zasedání výboru). Odpovězeno bylo na stížnosti p. Tellce a Ing. Moravce. O vyřízení petice Mgr. Štefkové – přerušení činnosti galerie Artwall, bude předložena informace na lednovém zasedání ZHMP. V šetření zůstává stížnost občanů lokality Háje (zastoupených členkou Zast.MČ Praha 11 Ing. Soukupovou), jejíž přílohou je petice adresovaná k rukám starosty MČ Praha 11 v souvislosti s plánovanou výstavbou 10ti patrového domu ve vnitrobloku ulic Stříbrského a Novomeského na Jižním Městě.

 

Ad 5)   Různé  -  diskuse

JUDr. Hoffman  - informoval, že byla dokončena plánovaná kontrolní akce Nákup tramvají v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s. Při této kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Výsledek kontroly je uveden ve „Zprávě o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými do oblasti kontrolních činností MHMP na rok 2008“, kterou všichni členové kontrolního výboru obdrží před únorovým jednáním kontrolního výboru ZHMP.

Ing. Dvořák – navrhl provést přednostně kontrolu správnosti postupu organizace PIS (s odkazem na článek v MF Dnes) v souvislosti s vypsanou veřejnou zakázkou na opravy vybraných objektů spravovaných PIS v předpokládané výši 5,9 mil. Kč. JUDr. Hoffman společně s Ing. Jeníčkovou přislíbili, že uvedenou kontrolu provede odbor OMK MHMP, jakmile bude mít volnou kapacitu.

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    Alena  S a m k o v á        JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru