Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová,  JUDr. Hulinský, Ph.D.,

    Mgr. Kolínská,  p. Slezák, pí Samková,  Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : JUDr. Homola, p. Šteiner

 

Program:

    1)  Zápis z minulého zasedání – ke schválení

    2)  Problematika karty Opencard

    3)  Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2009

    4)  Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

      výboru ZHMP   -  ústně

    5)  Různé, diskuse

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 10/2009 byl schválen (do textu zápisu doplněno jméno pí Gušlbauerové - v presenční listině, která je přílohou zápisu je nová členka kontrolního výboru ZHMP podepsána) .

 

Ad 2)  Problematika karty Opencard

 

    V úvodním slově k problematice Opencard JUDr. Hoffman konstatoval, že členům kontrolního výboru ZHMP byly den před zasedáním k dispozici následující podklady:

-  zpráva zpracovaná společnosti Apogeo s.r.o.

-  technologické posouzení zpracované  společností  e- Fractal a.s.

Dále zrekapituloval závěry z jednání Rady hl. m. Prahy, které se uskutečnilo dne 26.1.2010 a konstatoval, že v přijatém usnesení č. 70 jsou uloženy úkoly předsedovy komise Rady pro Opencard, náměstkovi primátora Ing. Richterovi a řediteli MHMP s cílem, předložit Radě návrh dalšího rozvoje projektu Opencard. V  usnesení Rady je rovněž obsažen požadavek na předsedu finančního i kontrolního výboru ZHMP, aby zajistili projednání obou uvedených materiálů na zasedání jimi řízených výborů.

V následující diskusi přítomní členové výboru především zdůraznili, že čas k prostudování podkladů byl nedostatečný, a proto doporučili předsedovi výboru, aby bod programu „problematika karty Opencard“ byl přerušen. Vzhledem k některým nejasnostem a neúplným údajům (tabulková část) v předložených materiálech, bylo dále doporučeno přizvat i zástupce obou společností k podání vysvětlení a zodpovězení dalších dotazů, které členové kontrolního výboru ZHMP budou mít až po podrobném prostudování podkladů. S odkazem na průběh diskuse a požadavek uvedený v usnesení Rady, navrhl JUDr. Hulinský, Ph.D., aby se uskutečnilo společné zasedání obou výborů. Předběžně byl odsouhlasen termín pro společné zasedání – úterý 16.2.2010 ve 13.00 hod. v „prostředním salonku“ (2. patro, Mariánské nám. – v prostorách odboru Kancelář primátora).

 

 

 

 

Ad 3) Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2009.

Návrh textu Zprávy o činnosti kontrolního výboru ZHMP za rok 2009 byl odsouhlasen a předsedovi výboru JUDr. Hoffmanovi uloženo zajistit  předložení Zprávy k informaci na únorovém zasedání ZHMP.

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP  

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností (prosinec 2009 – leden 2010) podala JUDr. Huspeková  vedoucí oddělení stížností OMK MHMP.

Stížnosti vyřízené k datu 27.1.2010:

Nakládalová  - opakovaná stížnost (nesouhlas s vyřízením stížnosti na výkon státní správy na úseku výstavby), stěžovatelka odmítá akceptovat doporučený postup a domáhá se nápravy od pana primátora a dalších orgánů samosprávy.

Vyřízeno: na vyžádání odboru Kancelář primátora  zpracován návrh odpovědi stěžovatelce od pana primátora.

Hrabal - žádost o zajištění odpovědí na upozornění a žádosti adresované v průběhu roku 2009 představitelům MČ Praha – Klánovice.

Vyřízeno : doporučeno využít oprávnění vyplývající ze zákona o hl. m. Praze a opakovaně se svými žádostmi a dotazy obrátit na představitele MČ Praha – Klánovice jako člen jejího  zastupitelstva s tím, že kontrolní výbor ZHMP není tzv. „nadřízeným orgánem“, který by měl potřebná zákonná oprávnění ke zjednání nápravy.

Dosud v šetření :

Grygárek -  opakovaná (nesouhlas s odpovědí Ing. Klegy  i s odpovědí JUDr. Hoffmana – stav komunikací v lokalitě Lipence ).

Bude postoupeno ÚMČ Praha – Lipence k přijetí opatření a podání informace.

 

 Ad  5)  Různé, diskuse

JUDr. Hoffman  -  informoval o závěrečném projednání petice občanů (za spravedlivou privatizaci obecních bytů), zastoupených Ing. Berkou s tím, že se uskuteční společné jednání se zástupci petentů.

Mgr. Kolínská  -  upozornila na obsah petice, která byla zaslána členům ZHMP zástupkyní podnikatelů Ing. Konečnou, jednatelkou společnosti Beauty Expo s.r.o. ve věci „ukončení činnosti společnosti Incheba, a.s. v areálu Výstaviště v Praze 7 a v zájmu zachování tradičního evropského veletrhu World of Beauty&Spa“. Předseda výboru požádal zástupkyni OMK MHMP o sumarizaci  podkladů k petici, aby o výsledku vyřízení petice mohla být podána informace na únorovém zasedání kontrolního výboru.

Mgr. Kolínská -  zaslala předsedovi výboru jménem Klubu zastupitelů Strany zelených návrhy do plánu kontrolních akcí na rok 2010. JUDr. Hoffman konstatoval, že Plán kontrolních činnosti  odborů zařazených do oblasti kontrolních činností na rok 2010 byl již Radou hl. m. Prahy  schválen dne 15.12.2009, ale přislíbil, že realizaci navržených kontrolních akcí projedná s ředitelem MHMP a jeho zástupkyní Ing. Jeníčkovou.

Mgr. Kolínská  - požádala, aby na program březnového zasedání kontrolního výboru byl zařazen bod „Kontrola plnění smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a konsorciem Rohan, s.r.o. o využití Rohanského ostrova“ a na jednání byl přizván náměstek primátora Ing. Klega.

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

    JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.    JUDr. František  Hoffman  

       ověřovatel zápisu    předseda výboru