Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/   

   

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory    začleněnými  do oblasti kontrolních činností MHMP za rok 2006 

   

3)   Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů

    začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP  na rok 2007

    a Plán kontrol prováděných odbory MHMP na místě  u jednotlivých

    městských částí hl.m. Prahy  v přenesené působnosti  na rok 2007

   

4)    Etický kodex

 

5)    Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

    (stav doručených a vyřízených stížností od 13.1.2007 do 13.2.2007)

 

6)    Různé a diskuse

 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání  

Zápis č. 1/2007 ze dne 10.1.2007 byl schválen bez připomínek.

 

Ad 2)  Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory  začleněnými

do oblasti kontrolních činností MHMP za rok 2006 

Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla Ing. B. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností, která uvedla, že plán kontrolních činností na rok 2006 byl splněn a stručně charakterizovala nejčastěji zjišťované nedostatky při kontrolách prováděných na městských částech a v organizacích zřízených HMP. Její úvodní slovo doplnil JUDr. R. Mařík, ředitel OMK MHMP o informaci týkající se počtu stížností vyřizovaných  přímo zaměstnanci OMK MHMP a zdůraznil, že v dané oblasti došlo v porovnání s předchozími lety k početnímu navýšení. Ing. J. Fuchs, ředitel OFK MHMP závěrem k dané problematice  konstatoval,  že provedenými kontrolami a přezkoumáním hospodaření nebyly zjištěny nedostatky natolik závažného charakteru, aby podmiňovaly uplatnění sankcí.

V následné diskusi byly projednávány možnosti zvýšení informovanosti orgánů hl. m. Prahy a především orgánů městských částí o poznatcích z kontrolní činnosti. Tyto iniciativy by na základě zobecnění měly přispět ke snížení míry rizik výskytu opakujících se nedostatků.

 

 

 

Závěrem přítomní členové kontrolního výboru jednomyslně doporučili JUDr. Fr. Hoffmanovi, aby ve spolupráci se starostou MČ Prahy 6, který koordinuje setkání starostů a po konzultaci   s primátorem hl.m.Prahy zajistil seznámení starostů všech MČ  s poznatky uvedenými ve Zprávě o činnosti. Schůzky se starosty by se rovněž zúčastnila zástupkyně ředitele MHMP Ing. B. Jeníčková.

 

Ad 3)  Plán kontrol, přezkoumávání hospodaření a dalších činností odborů začleněných do oblasti kontrolních činností MHMP  na rok 2007a Plán kontrol prováděných odbory MHMP na místě  u jednotlivých městských částí hl.m. Prahy  v přenesené působnosti  na rok 2007

Úvodní slovo přednesla Ing. B. Jeníčková a konstatovala, že  námět členky výboru Mgr. P. Kolínské týkající se dotace poskytnuté DP na výstavbu metra trasy C (Ládví – Letňany) bude realizován v rámci naplánovaných kontrolních akcí. Jeden námět bude po dohodě s ředitelem MHMP Ing. Trnkou případně  realizován v rámci činnosti oddělení interního auditu (využití budov MHMP). Ostatní dva náměty nemohly být z kapacitních důvodů do plánu zařazeny. Plán činnosti byl schválen Radou hl.m. Prahy (usn. č. 120 ze dne 30.1.2007) a členové kontrolního výboru jej vzali na vědomí.

 

Ad 4) Etický kodex

Členové kontrolního výboru obdrželi  dva právní rozbory (ve věci problematiky oznámení    o činnosti podle Etického kodexu člena ZHMP a k problematice mlčenlivosti členů komisí Rady a členů výborů ZHMP, kteří nejsou členy ZHMP ve vztahu k informacím získaným při výkonu funkce),  jejichž zpracování zadal předseda výboru.

K problematice Etického kodexu se v diskusi vyjádřili všichni přítomní členové výboru. Diskutována byla zejména problematika týkající se vyplňování údajů v tabulkách, způsobu dalšího nakládání s vyplněnými přiznáními včetně otázek souvisejících se zveřejňováním údajů v nich obsažených. Hovořeno bylo i o nezbytnosti provázanosti kodexu s platnými právními předpisy, především zákonem o střetu zájmů.

 Členové kontrolního výboru uložili předsedovi, aby na dubnové zasedání přizval paní náměstkyni primátora M. Reedovou, která by zodpověděla dotazy členů výboru a příp. podala metodický návod k postupům podle Etického kodexu člena ZHMP.

   

Ad 5)  Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

    Členové výboru obdrželi k informaci Přehled  stížností   adresovaných kontrolnímu  výboru  ZHMP nebo předaných  předsedovi výboru Radou HMP k vyřízení v období od 13.1. do 13.2.2007. Informaci o vyřízených stížnostech ústně doplnila JUDr. Huspeková (ved.odd. stížností OMK MHMP) a zároveň informovala o stížnostech doručených po datu 13.2.2007 (nové stížnosti od p. Solaře a pí Opatřilové).   

 

Ad 6)  Různé, diskuse a organizační záležitosti

Březnové zasedání  kontrolního výboru ZHMP se uskuteční ve středu dne  21. 3. 2007

 od 10.00 hod.  v 1.patře Škodova paláce (Jungmannova  ul.)

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

    Radovan  Š t e i n e r            JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru