Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  pí Samková,  JUDr. Hulinský, Ph.D., Mgr. Kolínská,

    p. Šteiner, Ing. Jeníčková  /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: JUDr. Homola, p. Slezák, p. Zajíček

Program:

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými

    do oblasti kontrolních činností MHMP za rok 2008

 

3)   Petice ze dne 29.1.2009 adresovaná primátorovi hl. m. Prahy MUDr. Bémovi ve

    věci „Zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím

    objektu  Donovalská 1862, Praha 11“ a Otevřený dopis ze dne 9.2.2009 adresovaný

    Radě hl. m. Prahy s žádostí o zařazení petice na program zasedání ZHMP dne 19.2.2009

 

4)   Protokol o výsledku mimořádné kontroly vybraných úseků hospodaření s majetkem

    hlavního města Prahy se zaměřením na postup hlavního města Prahy při ukládání

    komunálního a zeleného odpadu na pozemcích soukromých vlastníků v k.ú. Dolní

    Měcholupy, včetně úplatného nabytí předmětných pozemků (parc. č. 590/1, 590/5, 591/1,

    591/17, 591/18, 591/22 v k.ú. Dolní Měcholupy)

   

5)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

       

6)   Různé, diskuse 

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 01/2009 byl schválen.

 

Ad 2) Zpráva o výsledcích kontrolních činností zabezpečovaných odbory začleněnými

do oblasti kontrolních činností MHMP za rok 2008  

Vzhledem k tomu, že členové kontrolního výboru ZHMP obdrželi „Zprávu za rok 2008“ jako součást materiálů před zasedáním výboru, zaměřila se Ing. Jeníčková, zástupkyně ředitele MHMP pro oblast kontrolních činností v úvodním slovu především na charakteristiku přetrvávajících nedostatků zjišťovaných při kontrolách. Konstatovala, že přetrvávají nedostatky zejména  na úseku nakládání s majetkem hl. m. Prahy, v oblasti pohledávek a závazků a nedostatky v oblasti účetnictví (např. užívání nevhodných programů pro vedení účetnictví), atd. Kladně hodnotila výsledky kontrol provedených v roce 2008 na školách a ve školských zařízeních, u nichž  došlo ke zlepšení.

JUDr. Hoffman kladně hodnotil skutečnost, že odbory zařazené do oblasti kontrolních činností (OFK a OMK) zajistily realizaci všech plánovaných kontrolních akcí, ale i realizaci mimořádných kontrol, a to i přes to, že u uvedených odborů nedošlo k navrhovanému personálnímu navýšení.

 

Ing. Dvořák si vyžádal zprávy z  přezkoumání hospodaření provedených na MČ Praha 1 s tím, že opatření k nápravě zjištěných nedostatků budou předmětem společné schůzky s panem starostou a JUDr. Hoffmanem.

 

Ad 3) Petice ze dne 29.1.2009 adresovaná primátorovi hl. m. Prahy MUDr. Bémovi ve věci „Zachování azylového domu občanského sdružení Společnou cestou ve stávajícím objektu  Donovalská 1862, Praha 11“

Úvodní slovo přednesl JUDr. Hoffman, který konstatoval, že je připraven materiál k projednání Petice na zasedání ZHMP. Petentům (zastoupeným Ing. Berkou) bylo odpovězeno dopisem ze dne 9.2.2009, v němž předseda výboru zdůraznil, že v postupu orgánů MČ Praha 11 nebylo shledáno porušení platných právních předpisů a tudíž nelze akceptovat požadavek petentů, aby usnesení Rady MČ Praha 11, kterým byla schválena výpověď sdružení Společnou cestou, bylo zrušeno.

Členové výboru akceptovali návrh Mgr. Kolínské, aby projednání Petice bylo zařazeno do programu zasedání ZHMP jako první bod programu s tím, že navržené usnesení bude ještě doplněno o úkol panu radnímu Janečkovi, aby na příštím zasedání ZHMP předložil návrh na zachování azylového domu.

 

Ad 4) Protokol o výsledku mimořádné kontroly vybraných úseků hospodaření s majetkem  hlavního města Prahy se zaměřením na postup hlavního města Prahy při ukládání    komunálního a zeleného odpadu na pozemcích soukromých vlastníků v k.ú. Dolní    Měcholupy

Úvodní slovo přednesla Ing. Jeníčková, která upřesnila, že mimořádná kontrola byla provedena na základě úkolu, který byl uložen na listopadovém zasedání ZHMP JUDr. Hoffmanovi. Konstatovala, že trestněprávní odpovědnost, vzhledem k uplynutí lhůt (skládka provozována v letech 1985 až 1996), byla promlčena a tudíž případné uplatnění nároků na náhrady škod podle občanskoprávních a trestních předpisů není realizovatelné.

Souhrnný materiál bude předložen k informaci na únorovém zasedání ZHMP.

 

Ad 5) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP (stížnosti a odpovědi zaslány elektronicky společně s podklady na zasedání výboru). Odpovězeno bylo na petici Ing. Berky (viz. bod 3). Nově byla předsedovi výboru předložena stížnost p. Šalanského na postup MČ Praha 1, v souvislosti s povolením užívání restaurační zahrádky před hotelem „U tří pštrosů“ (údajné porušení tržního řádu).

 

Ad 6)   Různé  -  diskuse

JUDr. Hoffman - akceptoval návrh Mgr. Kolínské, aby se uskutečnilo společné zasedání kontrolního výboru ZHMP a komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu. Členové výboru vyslovili souhlas se svoláním společného zasedání v dubnu t.r. (zasedání po organizační stránce zajistí tajemnice výboru s tajemníkem uvedené komise).

Mgr. Kolínská – s odkazem na rozsudek soudu ve věci „omezení hluku na magistrále“ doporučila na dubnové zasedání kontrolního výboru ZHMP přizvat pana radního Štěpánka a ředitele zainteresovaných odborů MHMP.

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

    Radovan Š t e i n e r        JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru