Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová,  JUDr. Hulinský, Ph.D.,

    Mgr. Kolínská, Mgr. Reedová, p. Slezák, pí Samková,  Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : p. Šteiner

Přizváni:   Ing. Milan Richter, náměstek primátora hl. m. Prahy

    zástupci auditorských firem  e-Fractal, Apogeo,

    generální ředitel  Ing. Dvořák a další představitelé DP hl. m. Prahy, a.s

    (v průběhu  jednání se na telefonické vyžádání JUDr. Hulinského, Ph.D. dostavil

    ředitel MHMP  Ing. Martin Trnka)

 

Program:

    1)  Problematika karty Opencard   

    2)  Různé, diskuse

 

 

Ad 1)  Problematika karty Opencard

 

Úvodní slovo k problematice Opencard  přednesl předseda finančního výboru JUDr. Hulinský, Ph.D., stručně (s odkazem na obsah řady jednání finančního výboru ZHMP) zrekapituloval časový sled, ve kterém byla iniciována zadání zpracování jednotlivých auditů, a to od firmy Nexia, následně společností e-Fractal a společností Apogeo. Dále informoval o výsledku jednání Rady hl. m. Prahy, která na svém mimořádném zasedání dne 12.2.2010 schválila usnesení k úpravě smluvních vztahů se společností Haguess a.s., týkajících se změn projektu Opencard (dodatek k licenčnímu ujednání k Software SKC, zajištění provozu Pražského centra kartových služeb, atd.).

V následné diskusi postupně vystoupili zástupci společností e-Fractal a Apogeo, kteří reagovali na dotazy a připomínky přítomných členů kontrolního a finančního výboru ZHMP. Diskutována byla  problematika :

- nákupu a platby za  nepoužité karty (z 50 tisíc použito pouze 5 tisíc, 45 uloženo ve skladu),

- plateb za licence karet, které nejsou používány a celkové stanovení licenční politiky,

- budoucího využití karty a možnosti (zapojení dalších partnerů, počet a rozmístění čteček), aby do projektu mohla vstoupit třetí strana,

- stanovení maximální výše finanční částky, s níž bude uživatel karty moci dále disponovat na platby za širší počet poskytovaných  služeb (parkování, vstupenky  do kulturních zařízení),

- dodržení režimu stanoveného zákonem o zadávání veřejných zakázek odborem informatiky a případné postihy za jeho nedodržení,

- dělení zakázek a tzv. obcházení zákona i interních předpisů (usnesení orgánů hl. m. Prahy, nařízení ředitele MHMP) ze strany odboru INF MHMP,

- vymáhání případného neoprávněného majetkového prospěchu, atd.

 

 

 

 

V závěru jednání vystoupil ředitel MHMP Ing. Trnka, který rovněž reagoval na některé dotazy, zejména týkající se hodnocení správnosti postupu odboru IMF MHMP, rozsahu dalších systémových změn a úkolů, které zadal k přešetření oddělení interního auditu.

 

Oba předsedové výborů ZHMP se shodli, že jednání musí být přerušeno s tím, že další jednání věnované problematice Opencard by mělo být opět společné. Termín jednání bude oznámen.

 

Kontrolní výbor ZHMP schválil dvě usnesení, navržená Mgr. Kolínskou a JUDr. Hulinským, Ph.D.

 

Na návrh Mgr. Kolínské – usnesení :

 

Kontrolní výbor ZHMP:

1. žádá ředitele MHMP Ing. Trnku

    1.1. aby prověřil kvalitu plnění smluv v souvislosti s projektem Opencard (zejm. ohledně kvality externího projektového řízení, kvality právních služeb a studie proveditelnosti aplikace UKP v DOS) a informoval kontrolní výbor ZHMP o výsledcích prověrky.

   

    Termín: 15. března 2010

 

Schváleno : ze 7 přítomných členů kontrolního výboru – 5 členů  souhlasilo, 2 členové se zdrželi hlasování)

   

 

Na návrh JUDr. Hulinského, Ph.D.  – usnesení:

 

Kontrolní výbor ZHMP společně s finančním výborem ZHMP  ž á d a j í  ředitele MHMP,

1. aby finanční náročnost projektu Opencard byla jasně zdokumentována ve všech výdajových položkách a včetně veškerých smluv a dodatků s firmou Haggues  předložena na jednání příštího společného zasedání obou výborů

 

2. Kontrolní výbor ZHMP  p o ž a d u j e,

aby na příštím jednání byly předloženy podklady, ze kterých bude zřejmé na co a jaké finanční prostředky byly použity ze strany hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. a ostatních organizací, se zdůvodněním jejich výše, a to i v oblasti marketingu a právního poradenství.

 

Schváleno : ze 7 přítomných členů kontrolního výboru – 7 členů  souhlasilo

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

      tajemnice výboru   

   

   

    Dagmar Gušlbauerová    JUDr. František  Hoffman  

    ověřovatelka zápisu       předseda výboru