Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/   

   

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

    (stav doručených a vyřízených stížností od 13.2.2007 do 13.3.2007)

3)   Různé a diskuse

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání  

Zápis č. 2/2007 ze dne 21.2.2007 byl schválen bez připomínek.

 

Ad 2)  Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

    Členové výboru obdrželi k informaci Přehled  stížností   adresovaných kontrolnímu  výboru  ZHMP nebo předaných  předsedovi výboru Radou HMP k vyřízení v období od 13.2. do 13.3.2007. Informaci o vyřízených stížnostech ústně doplnila JUDr. Huspeková (ved.odd. stížností OMK MHMP) a podala informaci o stížnostech doručených po datu 13.3.2007 (nové stížnosti: p.Hrubý + p.Kazda, Mgr.Cífka). Odpověď p.Hrubému a p.Kazdovi bude zpracována po konzultaci s pí Samkovou.   

 

Ad 3)  Různé, diskuse a organizační záležitosti

JUDr.Hoffman - informoval členy kontrolního výboru o přípravě sněmu starostů, který  se uskuteční v červnu 2007 a na němž Ing. Jeníčková, Ing. Fuchs a JUDr. Mařík seznámí starosty s poznatky z kontrolní činnosti na městských částech.

Dále sdělil, že na dubnové zasedání, které by se mělo zabývat problematikou Etického kodexu, přizve pí náměstkyni Reedovou.

 

Mgr. Homola – informoval o obsahu elektronického podání redaktora ČT p. Havlíka  týkajícího  se  údajné  „nevýhodnosti“  Mandátní smlouvy uzavřené v prosinci 2001 mezi Pozemkovým fondem ČR, hl.m. Prahou a společností Urbia, s.r.o. Z pohledu pana redaktora je smlouva nevýhodná, jak pro hlavní město, tak i pro stát, nehledě na to, že  částku cca 60 mil. Kč by bylo možné investovat vhodnějším způsobem. Samotnou činnost firmy Urbia v daném případě vyhodnocuje p. Havlík jako možný střet  zájmů.

Doporučený postup vyřízení: předseda kontrolního výboru si vyžádá  od ředitele OSM MHMP stanovisko s tím, že ještě zváží přizvání Ing. Svobody na příští zasedání výboru, aby případně zodpověděl dotazy členů kontrolního výboru.

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

    Jan  S l e z á k               JUDr. František  H o f  f m a n

       ověřovatel zápisu    předseda výboru