K o n t r o l n í    v ý b o r

Zastupitelstva hl.m. Prahy

 

 

 

          

Přítomni:  JUDr. Hoffman, JUDr. Hulinský,   pí Samková, p. Slezák, p. Šteiner, 

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : Ing. Dvořák,  Mgr. Homola, Mgr. Kolínská, p. Zajíček 

Přizvaní:     Ing. Karel Jech, člen ZHMP

    Bc. Ondřej Pecha, předseda výboru pro kulturu a volný čas ZHMP

    JUDr.  Blanka Žáčková, odbor LEG MHMP (zastupující ředitelku  odboru)

P r o g r a m :   

1)    Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)    Projednání  „Interpelace Ing. Jecha přednesené na únorovém zasedání ZHMP

    ve věci  nedodržování Jednacího řádu výborů ZHMP ze strany výboru pro

    kulturu a volný čas ZHMP“.

    Přizvaní :  Ing. Karel Jech,  člen ZHMP, Bc. Ondřej Pecha, předseda výboru pro kulturu

       a volný čas ZHMP, JUDr. Lenka Danielisová,  ředitelka odboru LEG MHMP   

 

3)   Zpráva o výsledku auditu na odboru OOA MHMP provedeného oddělením interního

    auditu odboru Kancelář ředitele MHMP

    Přizvaní :  Ing. Martin Trnka, ředitel MHMP, Mgr. Vendula Kožíšková, vedoucí OIA

    odboru Kancelář  ředitele MHMP

4)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP   

5)   Různé, diskuse 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 02/2008 byl schválen.

 

Ad 2)  Projednání  „Interpelace Ing. Jecha přednesené na únorovém zasedání ZHMP

ve věci  nedodržování Jednacího řádu výborů ZHMP ze strany výboru pro kulturu

a volný čas ZHMP“.

Úvodní slovo přednesl předseda kontrolního výboru ZHMP, který konstatoval, že v rámci objektivity navrhl projednání interpelace Ing. Jecha přímo na zasedání kontrolního výboru, aby vzájemně s Bc. Pechou sdělili své názory a postoje k údajnému porušování Jednacího řádu výborů ZHMP a procesním pochybením, ke kterým docházelo při jednání výboru pro kulturu a volný čas ZHMP.  V diskusi postupně vystoupili všichni přizvaní, své názory a návrhy na zjednání nápravy přednesli postupně přítomní členové kontrolního výboru ZHMP. Zástupkyně odboru LEG MHMP s JUDr. Hoffmanem společně konstatovali, že Jednací řád výborů ZHMP není právním předpisem, ale má pouze charakter interního předpisu a zdůraznili, že výbory ZHMP jsou poradními orgány a v konečné fázi se o přidělení grantů na kulturu rozhoduje na zasedání  RHMP a  ZHMP.

JUDr. Hoffman akceptoval předložený návrh, aby projednávanou kauzu posoudil odbor LEG MHMP s tím, že projednání bodu 2) bude přerušeno a bude pokračovat na dubnovém zasedání kontrolního výboru ZHMP.

Usnesení :  hlasování přítomno 5 členů (z celkového počtu 9), výsledek hlasování 5 souhlas – 0 proti – 0 se nezdržel. Projednání bodu 2) programu o interpelaci Ing. Jecha bylo přerušeno a předseda kontrolního výboru ZHMP si od ředitelky odboru LEG MHMP vyžádá posouzení projednávané problematiky.

 

Ad 3) Zpráva o výsledku auditu na odboru OOA MHMP provedeného oddělením

interního auditu odboru Kancelář ředitele MHMP

JUDr. Hoffman informoval členy kontrolního výboru o změně programu březnového zasedání a důvodech, pro které bude Zpráva OIA MHMP projednána na příštím zasedání.

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Vyřízeny byly – stížnost pí Vainerové na složitou bytovou situaci její dcery, petice p. Kvasničky (zástupce AAA radiotaxi) ve věci zrušení § 2, odst. b) vyhlášky č. 18/2006 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Provozní řád a stanoví podmínky užívání stanovišť taxislužby zřízených na místních komunikacích ve vlastnictví hl. m. Prahy, stížnost Mgr. Nováka ve věci zcizení zdravotnické dokumentace. Předložení podkladů potřebných pro vyřízení podnětu pí Částkové (změna textu usnesení ZHMP)  bude zaurgováno. 

 

Ad 5)   Různé  -  diskuse

JUDr. Hoffman – uvedl, že jako  podklad pro jednání dubnového zasedání obdrželi členové výboru auditní zprávu OIA MHP (pouze pro potřeby členů výboru) a k informaci materiál zpracovaný odborem informatiky Zakázky pod lupou.

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

 

    Jan  S l e z á k                JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu       předseda výboru