Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  pí Samková,  JUDr. Hulinský, Ph.D., p. Slezák,

    p. Zajíček, Ing. Jeníčková  /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: JUDr. Homola, Mgr. Kolínská, p. Šteiner

Přizvaní:    Ing. Milan Šťastný, vedoucí oddělení interního auditu odboru RED MHMP

 

 

Program:

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Informace o poznatcích z činnosti  oddělení interního auditu odboru kancelář ředitele

    MHMP (přizván ved. odd. Ing. Šťastný)

 

3)    Návrh  termínů zasedání kontrolního výboru ZHMP na 2.pololetí 2009

   

4)    Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

   

5)    Různé, diskuse 

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 02/2009 byl schválen.

 

Ad 2)   Informace o poznatcích z činnosti  oddělení interního auditu odboru kancelář ředitele    MHMP

V úvodu svého vystoupení Ing. Šťastný stručně shrnul charakteristiku základních právních norem a interních předpisů, kterými se práce oddělení interního auditu (dále jen OIA) řídí. Zdůraznil, že interní audit je nezávislá, objektivní a konzultační činnost zaměřená na přezkoumávání a zdokonalování řídích procesů v rámci MHMP. Dále členy kontrolního výboru ZHMP seznámil s obsahem Ročního a Střednědobého plánu práce OIA, který byl sestaven a aktualizován dle námětů a požadavků ředitelů odborů MHMP. Podrobně charakterizoval zaměření  a cíle plánovaných interních auditů (např. audit řídícího systému, evidence a hospodaření s majetkem, veřejné zakázky atd.).

V diskusi byla předmětem jednání připravovaná mapa rizik, audit zřizovacích listin a další formy součinnosti mezi OIA a ostatními odbory MHMP, zejména odbory zařazenými do oblasti kontrolní činnosti – OFK a OMK MHMP.

 

Ad 3)  Návrh  termínů zasedání kontrolního výboru ZHMP na 2.pololetí 2009

Jednání kontrolního výboru ZHMP se bude konat vždy ve středu (před plánovaným zasedáním ZHMP) od 10.00 hod  v Malém salonku na Mariánském náměstí.

Schválené termíny zasedání na 2.pol. 2009:

16.9.  -  21.10.  -  25.11.  -   16.12.

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková. Odpovězeno bylo na stížnost p. Šalanského na postup MČ Praha 1, v souvislosti s povolením užívání restaurační předzahrádky před hotelem „U tří pštrosů“ (údajné porušení tržního řádu). Připraven je návrh odpovědi na stížnost p. Vančury (předáno prostřednictvím předsedy kontrolního výboru ZMČ Praha 4).

 

Ad 5)   Různé  -  diskuse

Ing. Berka – informoval o tom, že se opakovaně obrátil na předsedu kontrolního výboru ZHMP a na pana primátora s pokračováním petice ve věci „Zachování azylového domu v objektu Donovalská“ s tím, že  občanské sdružení požaduje, aby odpověď na petici podepsal výhradně pan primátor.

 JUDr. Hoffman - odkázal na svou odpověď ze dne 9.2.2009 a zdůraznil, že  žádosti petentů, aby petice byla projednána přímo na jednání ZHMP, byla splněna. Členové ZHMP vzali petici na vědomí a v usnesení č.24/1 ze dne 19.2.2009 bylo uloženo radnímu Janečkovi, aby na zasedání ZHMP v termínu do 31.3.2009 předložil návrh na zachování azylového domu. Konstatoval, že ZMČ Praha 11 nezměnilo své rozhodnutí, ruší  azylový dům a trvá na výpovědi. V závěru jednání společně s přítomnými členy výboru akceptoval požadavek Ing. Berky s tím, že se kontrolní výbor ZHMP bude opakovaně problematikou azylového domu zabývat na svém dubnovém zasedání.

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru    

   

    Petr Z a j í č e k        JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru