Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová,  JUDr. Hulinský, Ph.D.,

    Mgr. Kolínská, Mgr. Reedová, p. Slezák, pí Samková,  Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : p. Šteiner

 

 

Program:

1)  Zápis z lednového zasedání – ke schválení

 

2)  Petice „za ukončení činnosti společnosti Incheba Praha spol. s.r.o. v areálu Výstaviště –

    v Praze 7, Holešovicích a zachování významného tradičního  evropského veletrhu World

    of Beauty & Spa v prostorách Výstaviště a důstojný rozvoj tohoto areálu“ v zastoupení

    petičního výboru zaslala Ing. Lenka Konečná.

 

3)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

 

4)   Různé, diskuse 

 

V úvodu jednání navrhla Mgr. Kolínská doplnit, respektive požádala upřesnit obsah druhého bodu programu, a to o text „ a související stížnosti“. S návrhem na doplnění textu vyslovili přítomní členové kontrolního výboru ZHMP souhlas a návrh programu byl schválen.

 

Ad1)  Zápis z lednového zasedání – ke schválení

K zápisu č. 01/2010 nebyly vzneseny  žádné připomínky a byl schválen. Zápis č. 2/2010 ze společného zasedání s finančním výborem  ZHMP bude ještě dopracován a doplněn o text usnesení navrženého JUDr. Hulinským, Ph.D. a na březnovém zasedání předložen ke schválení.

 

Ad 2)  Petice „za ukončení činnosti společnosti Incheba Praha spol. s.r.o. v areálu Výstaviště“

Úvodní slovo k danému bodu programu přednesl JUDr. Hoffman a přivítal na jednání Mgr. Georgievovou, která byla zmocněna jednatelkou firmy Beauty Expo Ing. Konečnou  k zastupování uvedené společnosti na zasedání kontrolního výboru ZHMP. Konstatoval, že petice byla projednána na zasedání Rady hl. m. Prahy a  na únorové zasedání ZHMP je připraven k projednání Tisk Z 326, který se týká uvedené petice. Součástí podkladů je text petice a související stížnosti, odpověď pana náměstka Ing. Richtera, průběžná informace od předsedy kontrolního výboru ZHMP a návrh usnesení ZHMP.

Mgr. Kolínská vznesla námitku, že je nezbytné doplnit předkládaný text petice v Tisku Z 326, protože  text petice adresované panu primátorovi je třístránkový. JUDr. Hoffman přislíbil, že náprava bude  neprodleně zjednána prostřednictvím OMK MHMP.

 

 

 

V následné diskusi členové kontrolního výboru ZHMP poukazovali na :

- negativní přístup Incheby k jejím smluvním partnerům,

- neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy s hl. m. Prahou,

- důvody, pro které se Rada  hl.m. Prahy  rozhodla pro ukončení nájemní smlouvy dohodou a nikoliv podáním výpovědi (usnesení č. 2046 ze dne 22.12.2009),

- odpovědnost právních firem za nedostatky související s nájemní smlouvou (problematika její nevýhodnosti pro hl. m. Prahu),

- nedostatečné plnění úkolů, které měl průběžně zajišťovat dohlížecí výbor Výstaviště jmenovaný Radou hl. m. Prahy,

- rozdíly mezi původním a současným fungováním Výstaviště, kdy návštěvnost a využití areálu má klesající tendenci (neatraktivnost prostředí, nedostatek kvalitních a cenově dostupných kulturních a sportovních akcí, nedostatečná údržba staveb a souvisejících ploch, důvody nízké návštěvnosti a nezájem obyvatel o pořádané akce),

- nedostatečné provádění kontroly zaměřené na plnění investic, které měla Incheba  zajistit ve prospěch rozvoje areálu, atd.

V diskusi vystoupila se svým příspěvkem Mgr. Georgievová, která kriticky poukázala na přístup Incheby ke smluvním partnerům, především zdůvodnila požadavek, proč ostatní vystavovatelé, nejenom firma Beauty Expo, navrhují ukončení činnosti společnosti Incheba Praha spol. s.r.o. v areálu Výstaviště a požadují rozvoj areálu pro zajištění důstojného pořádání výstav a veletrhů. Zdůraznila, že hl. m. Praha se nechová řádně jako vlastník areálu a podle názoru vystavovatelů a návštěvníků dochází k nedostatečnému plnění povinností, která má hl. m. Praha, jako vlastník majetku, stanovené  zákonem o hl. m. Praze.

 

S odkazem na obsah diskuse byl schválen návrh:

 

U s n e s e n í

 k petici  „za ukončení činnosti společnosti Incheba Praha spol. s.r.o. v areálu Výstaviště – v Praze 7, Holešovicích a zachování významného tradičního evropského veletrhu World of Beauty & Spa v prostorách Výstaviště a důstojný rozvoj tohoto areálu“ a souvisejícím stížnostem.

 

Kontrolní výbor ZHMP :

 

1.   ž á d á  ředitele MHMP,

    aby zajistil provedení kontroly zaměřené na  plnění smluvních vztahů mezi hl.m. Prahou

a společností Incheba Praha  spol. s.r.o. a informoval kontrolní výbor ZHMP o výsledku provedené kontroly

    Termín : 31.5.2010

 

2.  ž á d á   náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Milana Richtera,

    aby  zajistil svolání Dohlížitelského výboru Výstaviště Praha v Holešovicích a podal kontrolnímu výboru ZHMP zprávu o výsledcích činnosti Dohlížitelského výboru

    Termín:  31.3.2010

 

3. k o n s t a t u j e,

    že pokud se prokáže, že informace obsažené v petici a souvisejících stížnostech jsou pravdivé, poškozuje Incheba Praha spol. s.r.o. svým chováním dobré jméno hl. m. Prahy

Výsledek  hlasování :

Z celkového počtu 9 členů -  8 přítomno jednání  (1 omluven)  – 5 x souhlas, 3 se zdrželi. Návrh byl schválen.

 

 

 

Ad 3) Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností (za období leden - únor 2010) podala JUDr. Huspeková  vedoucí oddělení stížností OMK MHMP.

Dosud v šetření:

Grygárek -  opakovaná (nesouhlas s odpovědí nám. Ing. Klegy  i s odpovědí JUDr. Hoffmana – stav komunikací v lokalitě Lipence ).

Bylo postoupeno ÚMČ Praha – Lipence k přijetí opatření a podání informace.

Ing. Študent + Kauerová  -  žádost o poskytnutí informace  v souvislosti s akcí Projekt čisté a zelené Prahy a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace o Projektu

Vyřizováno :  ve spolupráci s odborem OOP MHMP a odborem Kancelář primátora MHMP. Jedná se o záležitost, která náleží do věcné působnosti ombudsmana pro zdravé město Ing. Poláka (vyřizováno původně mluvčí Projektu paní Kučerovou).

Ing. arch. Kulík  (adresováno p. primátorovi) -  stížnost ve věci umístění Slovanské epopeje v Praze, dořešení smluvního vztahu mezi hl. m. Prahou a společností Incheba Praha spol. s.r.o.

Vyřizováno :  vyžádáno stanovisko od ředitelky odboru LEG MHMP a ředitele odboru OKP MHMP.

 

Ad 4)   Různé, diskuse

 

Mgr. Kolínská  - připomněla svůj požadavek, aby na program březnového zasedání kontrolního výboru byl zařazen bod „Kontrola plnění smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a konsorciem Rohan, s.r.o. o využití Rohanského ostrova“ s tím, že požaduje na jednání  přizvat náměstka primátora Ing. Klegu a ředitele OOA MHMP RNDr. Ďuricu,Csc.

Dále upozornila na údajně  nedostatečné provádění kontroly  plnění usnesení Rady a ZHMP, týkající se Kongresového centra Praha a.s. Konkrétně uvedla, že nebylo splněno usnesení Rady hl. m. Prahy č. 920/2009, které uložilo úkol  tehdejšímu radnímu Ing. Richterovi, aby předložil ZHMP informaci o finálním řešení restrukturalizace KCP, a.s. v termínu 17.9.2009. JUDr. Hoffman konstatoval, že požádá OMK MHMP, aby ve spolupráci s OVO PRM MHMP ověřilo náležitosti plnění tohoto usnesení.

   

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

       tajemnice výboru   

   

   

 

    Mgr. Petra  Kolínská    JUDr. František  Hoffman  

    ověřovatelka zápisu       předseda výboru