Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/   

   

P r o g r a m :   

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Etický kodex  ( přizvána pí Reedová, náměstkyně primátora)   

3)   Stížnost p. Davida Havlíka, reportér ČT ve věci „nevýhodnost Mandátní  smlouvy

    uzavřené mezi hl.m. Prahou, Pozemkovým fondem ČR a společností Urbia, s.r.o.

    ( přizván Ing. Svoboda, ředitel  OSM MHMP)

4)   Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

    (stav doručených a vyřízených stížností od 13.3.2007 do 13.4.2007)

5)   Různé a diskuse

 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání  

Zápis č. 3/2007 ze dne 21.3.2007 byl schválen bez připomínek.

 

Ad 2) Etický kodex

Jednání kontrolního výboru ZHMP se zúčastnila náměstkyně primátora pí Markéta Reedová. Ve svém úvodním slově především zdůraznila, že schválený Etický kodex zavazuje i nově zvolené členy ZHMP. Shodně s přítomnými členy kontrolního výboru konstatovala, že s odkazem na platné právní předpisy je třeba zahájit jednání o aktualizaci Etického kodexu. V následující diskusi bylo mimo jiné namítáno  vykazování některých údajů  obsažených v příloze Etického kodexu – hlášení (Oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku zastupitele), např. příjmy manžela, manželky, rozhodné období pro vykazování údajů, duplicita vyplňování údajů o nemovitém majetku, které lze získat v evidenci Katastru nemovitostí atd.

Kontrolní výbor ZHMP vyslovil souhlas s návrhem JUDr. Hoffmana, který doporučil, aby na květnovém zasedání ZHMP byl členům ZHMP opakovaně předán výtisk Etického kodexu s tím, že připomínky, zda ponechat kodex beze změn nebo jej přepracovat, budou  sumarizovány prostřednictvím předsedů politických klubů.

Kontrolní výbor ZHMP doporučil paní náměstkyni využít následně předložená stanoviska politických klubů a v průběhu června zahájit v součinnosti s komisí Rady hl.m. Prahy pro transparentní veřejnou správu práce na aktualizaci  znění Etického kodexu.

 

Ad 3) Stížnost p. Davida Havlíka, reportéra ČT ve věci „nevýhodnost Mandátní  smlouvy

    uzavřené mezi hl.m. Prahou, Pozemkovým fondem ČR a společností Urbia, s.r.o.

Na jednání kontrolního výboru ZHMP byl přizván  ředitel OSM MHMP, Ing. Radek Svoboda. Ve svém vystoupení navázal na obsah Informace o mandátní smlouvě, kterou členové kontrolního výboru obdrželi v podkladech pro jednání a ve stručnosti opakovaně shrnul důvody vzniku Mandátní smlouvy, charakterizoval současný stav jejího plnění a finanční výhodnost pro hl.m. Prahu s tím, že smlouva byla uzavřena v souladu s platnými právními předpisy a pro hl. m. Prahu byla a nadále je výhodná.  

Ing. Svoboda v závěru svého vystoupení konstatoval, že na dotazy p. Havlíka zpracoval OSM MHMP podrobné odpovědi, které byly panu redaktorovi předány prostřednictvím tiskového  mluvčího Magistrátu hl.m. Prahy.

Kontrolní výbor ZHMP vzal předloženou Informaci o mandátní smlouvě mezi PF ČR, HMP a firmou Urbia  na vědomí. Vzhledem k tomu, že p. Havlík se na jednání kontrolního výboru nedostavil, bylo předsedovi kontrolního výboru uloženo, aby p. Havlíka o výsledku jednání informoval.

 

 

Ad 4)  Přehled stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

    Členové výboru obdrželi k informaci Přehled  stížností   adresovaných kontrolnímu  výboru  ZHMP nebo předaných  předsedovi výboru Radou HMP k vyřízení v období od 13.3. do 13.4.2007. Údaje obsažené v Přehledu ještě doplnila JUDr. Huspeková (OMK MHMP) o informaci o nových podáních Ing. Stefana, které Rada HMP předala k vyřízení JUDr. Hoffmanovi. V diskusi Mgr. Kolínská zpochybnila některé skutečnosti obsažené v odpovědi pana radního Šteinera na stížnost Mgr. Cífky (zhoršení životní prostředí v souvislosti se stavbou Městského okruhu, kritika změn dopravního režimu atd.), týkající se závaznosti norem EU z hlediska ochrany ovzduší. JUDr. Hoffman požádá pana radního, aby kontaktoval Mgr. Kolínskou, konzultoval s ní její připomínky a příp. svou odpověď doplnil nebo upřesnil.

 

 

Ad 5)  Různé, diskuse a organizační záležitosti

p.Slezák -  upozornil na nevýhodnost nabývání a směny některých pozemků, které by měly být projednávány na dubnovém zasedání ZHMP. Jedná se o Tisk č. Z 988 (směna pozemků pro realizaci projektu Rokytka – rozvoj území cyklostezka  v k.ú. Vysočany a Hloubětín) a Tisk č. Z 034 (úplatné nabytí pozemků Milíčovského lesa z  podílového spoluvlastnictví soukromých osob do vlastnictví HMP).

Na základě diskusních příspěvků a  zejména nesouhlasných námitek  k předkládaným tiskům, členové kontrolního výboru ZHMP uložili předsedovi výboru, aby na zasedání ZHMP předložil  návrh na stažení tisků z programu jednání.

Hlasování :  5 souhlas – 0 proti – 3 se zdrželi

 

 

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

    Ing. Filip  D v o ř á k            JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru