K o n t r o l n í    v ý b o r

Zastupitelstva hl.m. Prahy

 

 

 

          

Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  Mgr. Homola, Mgr. Kolínská, p. Zajíček,

    pí Samková, p. Slezák, p. Šteiner, 

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni : JUDr. Hulinský

Přizvaní:     Ing. Karel Jech, člen ZHMP

       Mgr. Vendula Kožíšková, vedoucí OIA (zastupující Ing. Trnku, ředitele MHMP)

    Ing. Václav  Bartásek, zaměstnanec OIA

 

Program :

1)    Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Zpráva o výsledku auditu na odboru OOA MHMP provedeného oddělením

    interního auditu odboru Kancelář ředitele MHMP

    Přizvaní :  Ing. Martin Trnka, ředitel MHMP

    Mgr. Vendula Kožíšková, vedoucí OIA odboru Kancelář  ředitele MHMP

   

3)   Návrh odpovědi  na interpelaci Ing. Jecha ve věci  nedodržování Jednacího řádu

    výborů ZHMP ze strany výboru pro  kulturu a volný čas ZHMP   

   

4)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

   

5)   Různé, diskuse 

 

Ad 1) Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 03/2008 byl schválen.

 

Ad 2) Zpráva o výsledku auditu na odboru OOA MHMP provedeného oddělením interního auditu odboru Kancelář ředitele MHMP

Podkladové materiály obdrželi členové kontrolního výboru ZHMP již na minulém zasedání, proto v úvodním slově Mgr. Kožíšková, vedoucí oddělení interního auditu stručně informovala o stěžejních  zjištěních a především charakterizovala doporučení a opatření, která byla na úseku uzavírání smluvních vztahů na prodej a pronájem nemovitého majetku hl.m. Prahy  přijata odborem OOA MHMP.

V následné diskusi zodpověděla dotazy týkající se  procesu vypisování soutěží, režimu vracení peněžního vádia, prodeje druhému zájemci a činnosti majetkové komise Rady hl. m. Prahy. Závěrem konstatovala, že je připravována novela „Pravidel pro převod nemovitostí ve vlastnictví hl. m. Prahy“ v souvislosti s případy převodu pozemků, kdy se jedná o scelení s pozemky ve vlastnictví žadatele (jedna z variant přímého prodeje).

 

 

 

Ad 3) Návrh odpovědi  na interpelaci Ing. Jecha ve věci  nedodržování Jednacího řádu

výborů ZHMP ze strany výboru pro  kulturu a volný čas ZHMP

Před zasedáním výboru obdrželi členové návrh odpovědi na interpelaci Ing. Jecha. K textu odpovědi se přímo vyjádřil Ing. Jech, který konstatoval, že se neztotožňuje se stanoviskem odboru LEG MHMP, protože podle jeho názoru by měl kontrolní výbor ZHMP provádět kontrolu plnění usnesení ZHMP. Jednací řád  výborů ZHMP, na jehož nedodržování  ve své interpelaci poukazoval, byl schválen usnesením ZHMP a tudíž by kontrola jeho naplňování ze strany ostatních výborů ZHMP  měla být v kompetenci  kontrolního výboru ZHMP. Závěrečné slovo k projednávanému bodu programu vyslovil JUDr. Hoffman, který Ing. Jecha ubezpečil, že opakovaně vyzve grémium, aby byla problematice  schvalování grantů věnována náležitá pozornost.

 

 

Ad 4) Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková, ved. odd. stížností OMK MHMP. Předsedovi kontrolního výboru ZHMP byly přímo adresovány nebo postoupeny k vyřízení tři podání – stížnost p. Látala (nesouhlas s výstavbou Národní knihovny na Letné) stížnost p. Janků (nečinnost OSM MHMP, poškozená komunikace, oprava kanalizační vpusti) a petice občanů zast. JUDr. Petrmichlem (za Prahu kulturní, žádost o odvolání radního Richtra). Ohledně dalšího postupu souvisejícího s vyřízením petice sdělil JUDr. Hoffman, že projednání petice bude zařazeno na program dubnového zasedání ZHMP.

 

Ad 5)   Různé  -  diskuse

Mgr. Kolínská – v souvislosti s kauzou „fakturace  firmě Skanska“ a v souvislosti s opakovaně diskutovanou problematikou „přístup k informacím“ na odboru OMI MHMP předložila návrh, aby na příští  zasedání kontrolního výboru ZHMP byl opět přizván ředitel odboru OMI MHMP. Její návrh JUDr. Hoffman akceptoval s tím, že účast Ing. Tomana zajistí. 

 

Termíny zasedání na 2.pol. 2008:   24.9. – 29.10. – 26.11. – 10.12. (středa „Malý salonek“, vždy od 10.00 hod.)

 

 

 

Zápis zpracovala :   Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

 

 

    Radovan  Š t e i n e r           JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru