Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák,  pí Samková,  , p. Slezák, JUDr. Homola,

    Mgr. Kolínská, p. Šteiner, p. Zajíček, Ing. Jeníčková

    /presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

Omluveni: JUDr. Hulinský, Ph.D.

 

Program:

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

 

2)   Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

   

3)    Různé, diskuse 

 

Ad 1)   Zápis z minulého zasedání

Zápis č. 03/2009 byl schválen.

 

Ad 2)  Informace o stavu vyřizování stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností podala JUDr. Huspeková. Vyřízena byla stížnost - manž. Sochovi (vydání pozemku v k.ú. Zličín). Probíhá šetření stížnosti od p. Stavy (úklid komunikací na území MČ Dolní Měcholupy) a stížnosti Ing. Hrabala (oprávněnost proplacení odměn).

 

Ad 3)   Různé  -  diskuse

 

JUDr. Hoffman – informoval o způsobu vyřízení petice „za spravedlivou privatizaci obecních bytů v hl. m. Praze“. Konstatoval, že nejprve byla petice doručena dne 26.3.2009 panu primátorovi a Radě HMP, která  usnesením č. 363 ze dne 31.3.2009 pověřila vyřízením pana radního Janečka. K rukám předsedy kontrolního výboru byla petice doručena 9.4.2009, a proto již nečinil žádné další kroky spojené s jejím vyřízením, protože Rada HMP se peticí již zabývala a stanovila, kdo je garantem jejího vyřízení.

V souvislosti s peticí „Zachování azylového domu v objektu Donovalská“ seznámil přítomné členy se zněním dopisu radního Janečka a s odkazem na obsah dopisu konstatoval, že ze strany hl. m. Prahy byly učiněny potřebné kroky k zachování této služby v Praze (dopis pana radního je přílohou originálu zápisu).

Ing. Berka a p. Matějka – informovali o dalším průběhu projednávání petice ve věci „Zachování azylového domu v objektu Donovalská“ a zdůraznili nespokojenost dárců, kteří se finančně spolupodíleli na vybudování azylového domu. Apelovali na členy kontrolního výboru, aby podpořili návrh na opakované zařazení kauzy azylového domu na program dubnového zasedání ZHMP. 

 

 

JUDr. Hoffman -  s odkazem na úkol obsažený v usnesení ZHMP č.24/1 ze dne 19.2.2009, kterým bylo uloženo radnímu Janečkovi, předložit ZHMP návrh na zachování azylového domu pro matky a rodiny s dětmi provozovaného občanským sdružením „Společnou cestou“ Donovalská 1862, Praha 11, akceptoval doporučení členů kontrolního výboru.

 

Usnesení :

Kontrolní výbor ZHMP vyzývá pana radního Janečka, aby splnil úkol vyplývající z usnesení č. 24/1 a předložil ZHMP návrh na zachování azylového domu.

Hlasování : 8 – 0 – 0  usnesení bylo schváleno.

 

JUDr. Hoffman -  v souvislosti s návrhem Mgr. Kolínské na svolání  společného zasedání kontrolního výboru ZHMP a komise Rady HMP pro transparentní veřejnou správu informoval, že paní náměstkyně Reedová souhlasí se svoláním společného zasedání, které by se uskutečnilo v květnu t.r.

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru 

 

   

   

    Alena  S a m k o v á         JUDr. František  H o f  f m a n

    ověřovatel zápisu    předseda výboru