Přítomni:  JUDr. Hoffman, Ing. Dvořák, pí Gušlbauerová,  Mgr. Kolínská, Mgr. Reedová, p. Slezák, pí Samková,  Ing. Jeníčková 

/presenční listina  připojena k originálu zápisu/ 

 

Omluveni : JUDr. Hulinský, Ph.D., p. Šteiner

 

Přizvaní :    Ing. Klega, náměstek primátora hl. m. Prahy

    RNDr. Ďurica, Csc., ředitel OOA MHMP

    Ing. Votava, ředitel Útvaru rozvoje hl.m. Prahy

 

 

Program:

 

1)   Zápis z minulého zasedání – ke schválení

2)   Kontrola plnění smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a konsorciem Rohan, s.r.o.

    o využití Rohanského ostrova – přizvaní : Ing. Klega, RNDr. Ďurica,Csc.

3)   Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu

    výboru ZHMP   -  ústně

4)   Různé, diskuse 

   

Ad1)  Zápisy 02/2010 a 03/2010 – ke schválení

K zápisům nebyly vzneseny  žádné připomínky a byly schváleny (přítomno 7 členů výboru).

 

 

Ad 2)  Kontrola plnění smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a Konsorciem Rohan, s.r.o.

     o využití Rohanského ostrova“

Úvodní slovo přednesl Ing. Klega, náměstek primátora, který stručně zrekapituloval, že Rada hl. m. Prahy dne 23.3.2010 schválila usnesení č. 418 k projektu urbanistického rozvoje Rohanského ostrova spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků. Konstatoval, že byla schválena realizační studie, kterou zpracovala v souladu se Smlouvou o realizaci projektu společnost Konsorcium Rohan, s.r.o.  a dodatek ke Smlouvě č. 1.

V následné diskusi na dotazy členů výboru reagoval ředitel OOA MHMP RNDr. Ďurica,Csc. a ředitel ÚRM hl. m. Prahy Ing. Votava. RNDr. Ďurica zdůraznil, že základní text Smlouvy byl sice schválen přímo na zasedání ZHMP, ale další kroky spojené s naplňováním Smlouvy jsou již v kompetenci Rady  hl. m. Prahy. K uvedenému postupu je možné doložit kladná vyjádření a právní stanoviska. Ing. Votava ve svém vystoupení upozornil, že je nutné rozlišovat realizační a urbanistickou studii, které sice spolu úzce souvisí, ale každá z nich garantuje plnění jiných zadaní a parametrů. Nejprve bylo nutné posoudit urbanistický návrh a následně byla předmětem schvalovacího procesu realizační studie, což bylo mimo jiné i příčinou určité časové prodlevy před konečným projednáním příslušných materiálů v Radě hl. m. Prahy  dne 23.3.2010.

 

 

U s n e s e n í

ke  kontrole plnění smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a Konsorciem Rohan, s.r.o.

     o využití Rohanského ostrova“

 

Kontrolní výbor ZHMP bere na  v ě d o m í, že :

 

1. Rada hl. m. Prahy dne 23.3.2010 schválila usnesení č. 418 k projektu urbanistického 

    rozvoje Rohanského ostrova spojeného s pronájmem a následným prodejem pozemků

 

2. průběžná kontrola  plnění úkolů vyplývajících  ze Smlouvy o realizaci projektu  bude

    předmětem jednání kontrolního výboru ZHMP na jeho červnovém zasedání

        Termín: 30.6.2010 

 

Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy výboru -  7 x souhlas.

 

 

Ad 3) Informace o stavu vyřizování petic a stížností adresovaných kontrolnímu výboru ZHMP 

Informaci o stavu doručených a vyřízených stížností (za období únor - březen 2010) podala JUDr. Huspeková  vedoucí oddělení stížností OMK MHMP (přehled vyřízených stížností  a stížností, které jsou dosud v šetření, je připojen jako  příloha zápisu).

 

JUDr. Hoffman – podal podrobnou informaci o průběhu  setkání se stěžovateli, kteří podali stížnost v souvislosti  výstavbou tunelu Blanka. Z jednání byl vyhotoven podrobný zápis, který bude zaslán všem zúčastněným stranám. Doplňující informace podaly členky kontrolního výboru Mgr. Reedová a Mgr. Kolínská, které se jednání rovněž zúčastnily. Negativně byla hodnocena nedostatečná komunikace s občany z lokality Letné, která je hlavní příčinou nedůvěry občanů, zejména majitelů soukromých domů v další průběh stavby, včetně jejich obav, jak budou  realizovány náhrady škod, které na jejich majetku vznikly nebo mohou vzniknout.

 

U s n e s e n í

ke stížnosti  občanů  ve věci ražby komplexu tunelů Blanka

 

Kontrolní výbor ZHMP d o p o r u č u j e :

1. Radě hl.m. Prahy, aby projednala materiál, jehož návrh zpracuje  předseda kontrolního

    výboru ZHMP ve spolupráci  s ředitelem OMI MHMP, který  bude garantovat občanům

    záruky týkající případných náhrad škod.

 

2. Radě hl. m. Prahy, aby na zasedání Rady hl.m. Prahy, které se bude uvedenou

    problematikou zabývat, byli přizvání zástupci občanů a ředitel OMI MHMP (který zváží

    i případnou spoluúčast zástupců zainteresovaných firem – Metrostav, Satra, IDS atd.)

 

 Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy výboru -  7 x souhlas.

 

JUDr. Hoffman  - v souvislosti s vyřizováním petic a stížností ve věci „spravedlivá privatizace obecních bytů“  informoval, že dne 3.5.2010 se uskuteční  jednání se zástupci občanů, kterým nebylo umožněno na únorovém zasedání ZHMP vystoupit se svými diskusními příspěvky. O výsledku setkání bude předseda kontrolního výboru informovat na  květnovém zasedání kontrolního výboru ZHMP.

 

 

Ad 4)   Různé, diskuse

 

JUDr. Hoffman  - informoval členy kontrolního výboru, že byl požádán Ing. Richterem, náměstkem primátora, aby svolal mimořádné zasedání výboru, na jehož program bude zařazeno projednání „Protikokupční strategie“, ještě před předložením tohoto materiálu ke schválení Radě hl. m. Prahy. Předseda s jeho požadavkem vyslovil souhlas a předložil návrh na svolání mimořádného zasedání, které se uskuteční dne 14.4.2010 v 10.30 hod. v místnosti č. 430 v budově na Mariánském náměstí.

 

Mgr. Kolínská  - upozornila na úkoly a termíny jejich plnění (15.3.2010), které pro ředitele MHMP Ing. Trnku vyplynuly ze společného zasedání s finančním výborem ZHMP v souvislosti  s kauzou karty Opencard. Na její upozornění reagoval předseda výboru s tím, že termín společného zasedání (pravděpodobně duben) dohodne s JUDr. Hulinským, Ph.D.

Slezák   - navrhl, aby na mimořádné zasedání dne 14.4.2010 byl přizván ředitel MHMP Ing. Trnka  a podal informaci k problematice tzv. Úkolovníku, který je podle jemu dostupných informací negativně hodnocen zaměstnanci MHMP. Zejména p. Slezák požaduje vysvětlení k proplacení údajné částky 30 mil. Kč za zpracování programu Úkolovníku.

Mgr. Reedová  -  v souvislosti s kauzou Opencard konstatovala, že rovněž  neshledává důvodným, aby ředitel MHMP vyčkával na výsledky šetření, které provádí orgány Policie ČR. Nezbytná opatření je podle jejího názoru třeba přijmout a realizovat co nejdříve, a to ještě  před seznámením se s výsledky šetření Policie ČR. I tyto dotazy směřují k osobě ředitele MHMP, a proto předseda  výboru přizve Ing. Trnku, aby  se zúčastnil jednání dne 14.4.2010 a zodpověděl na dotazy členů kontrolního výboru ZHMP.

 

 

 

Zápis zpracovala :  Ing. Bohumila Jeníčková

    tajemnice výboru   

   

   

 

    Jan  S l e z á k    JUDr. František  H o f f m a n   

    ověřovatel zápisu    předseda výboru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Příloha k zápisu 04/2010

 

I n f o r m a c e

o stavu došlých a vyřízených petic a stížností adresovaných nebo postoupených předsedovi KOVÝ k přešetření  za období  únor  - březen 2010

 

 

Vyřízeno :

 

Ing. arch. Kulík  (adresováno p. primátorovi) -  stížnost ve věci umístění Slovanské epopeje v Praze, dořešení smluvního vztahu mezi hl. m. Prahou a společností Incheba Praha spol. s.r.o.

Vyřízeno : návrh odpovědi zpracován s využitím stanovisek odboru LEG a OKP MHMP.

S odkazem na probíhající jednání mezi AK zastupujícími hl. m. Prahu  a představiteli Incheby v odpovědi konstatováno, že je nutno vyčkat na výsledky těchto jednání. Problematika dalšího působení Incheby na Výstavišti byla rovněž předmětem jednání na únorovém zasedání ZHMP.

 

Hájek -   žádost o prominutí dluhu za parkovné (řešení pozůstalosti – auto odtažené na parkovišti Správy služeb)

Vyřízeno :  v odpovědi doporučeno nejprve dokončit jednání s AK zastupující Správu služeb a v případě negativního výsledku jednání se obrátit prostřednictvím příslušného odboru MHMP na Radu hl. m. Prahy, která je kompetentní  o případném odpuštění dlužné částky jednat.

 

Erbrtová - podnět na úpravu tras tramvajových linek MHD, řešení problematiky bezdomovectví, zkvalitnění činnosti Městské policie, nespokojnost se správou chrámu sv. Víta a činností Kanceláře presidenta

Vyřízeno :  na řadu podnětů stěžovatelky reagováno,  vysvětlena pravomoc orgánů hl. m. Prahy

Dosud v šetření :

 

Ing. Študent + Kauerová  -  žádost o poskytnutí informace  v souvislosti s akcí Projekt čisté a zelené Prahy a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace o Projektu

Vyřizováno :  ve spolupráci s odborem OOP MHMP a odborem Kancelář primátora MHMP. Jedná se o záležitost, která náleží do věcné působnosti Ombudsmana pro zdravé město Ing. Poláka (vyřizováno původně mluvčí Projektu paní Kučerovou).

 

 

Beran + občané Prahy 7  - stížnost na negativní dopady spojené s ražbou tunelu Blanka

Vyřizováno :   dne 17.3.2010 se uskutečnilo jednání u předsedy kontrolního výboru ZHMP se zástupci nespokojených občanů, dále jednáni byli přítomni členové ZHMP, zástupci OMI MHMP, IDS, Satry a Metroprojektu. Z jednání je vyhotoven zápis.

 

Klasnovi  -  stížnost na  postup OOA MHMP ve věci úplatného převodu části pozemku v k.ú. Hodkovičky.

Vyřizováno :  vyžádány podklady a stanovisko od ředitele OOA MHMP